در منطق قرآن همین حالا جنت و دوزخ وجود ندارد چه حدود مسلمان ها از قرآن خبر دارند؟

جنت و دوزخ قرآن کریم چیست؟
آیا جنت و دوزخ مطابق منطق قرآن همین حالا وجود دارند؟
قبل از اینکه معنی جنت و یا دوزخ را بدانیم باید در یک نقطه دقت شویم، خداوند در قرآن کریم اسم گذاری که کرده از زبان انسان ها بر انسان ها بیان ساخته است. یعنی مکانی که در آخرت نامش جنت و یا دوزخ باشد و از نام دوزخ یا جنت نامگذاری شده باشد و به مانند یک محل یا یک شهر باشد در منطق قرآن او تعریف وجود ندارد. 
مطابق به منطق قرآن کریم هماکنون در همین زمان کدام مکانی وجود ندارد نام او مکان جنت یا دوزخ باشد. چونکه جنت و دوزخ دو شیوه از طرز زندگی دنیای آخرت است.
زندگی جنت برای نیک کاران داده می شود و کیفر زندگی دوزخ برای گناهکاران داده می شود و از اینکه مطابق به منطق قرآن کریم دنیای آخرت بعد از ختم عمر کائنات ساخته می شود، بعد از آن این دو شیوه زندگی روی صحنه می آید.
برای اثبات این تز، قرآن بی شمار سند دارد تنها دو آن را پیشکش می کنم بر نظرم کفایت می کند.
خداوند در سوره نبیا در آیت یک صدوچهار می گوید: «در آن روز که آسمان را چون طوماری در هم می‏پیچیم، (سپس) همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم، آن را بازمی‏گردانیم; این وعده‏ای است بر ما، و قطعا آن را انجام خواهیم داد»
یعنی در ختم عمر کائنات دو باره کائنات به مانند که آفرینش آغاز دارد و دوام دارد دو باره به همین منطق تکوین می شود.
و در سوره ابراهیم در آیت چهل هشت می گوید: «در آن روز که این زمین به زمین دیگر، و آسمانها (به آسمانهای دیگری) مبدل می‏شود، و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می‏گردند!»
برای درک قرآن تفکر لازم است و دانستن منطق نگارش این کتاب!
اگر دقت شویم قرآن از حوادث یکه قبل از اعمار عالم آخرت رخ می دهد با منطق و اسناد معلومات می دهد. هرگز در قرآن سندی وجود ندارد که غیر از همین کائنات همین زمان مکانی دیگری بوده باشد و در او مکان سرنوشت انسان تعیین گردد. بدین خاطر که در منطق قرآن مکان یکه سرنوشت انسان دو باره معلومدار می گردد، بعد از ختم عمر کائنات از مواد همین کائنات ساخته می شود و زندگی جنت و دوزخ بعد از ساختن شدن عالم آخرت به میان می آید.
پس منطق قرآن در ارتباط جنت و جهنم چیست؟
اسم جنت قبل از نازل شدن قرآن کریم و دیگر کتاب های خداوند مروج زبان ها بود. زیرا، محل یکه سرسبز و با اقلیم گوارا به مانند بوستان را انسانها جنت می گفتند.
یعنی منطقه یکه اقلیم گوارا داشت و سر سبزی داشت و مانند بوستان بود در نزد انسانها یک اسم داشت او اسم جنت بود.
در دنیای آخرت یکی از دو شیوه زندگی بشر که با اقلیم گوارا و سرسبزی به مانند بوستان می باشد و با همه امکانات می باشد خداوند از اسم جنت معرفی کرده است.
نه عالمی را که در زبان همان عالم او عالم جنت بگوید!
برین خاطر به خاطر معرفی او زندگی دنیای آخرت، خداوند از زبان انسانها اسم جنت یا دوزخ را انتخاب نموده است نه این که جنت منطقه ی باشد و اسم جنت را او منطقه در دنیای آخرت با خود داشته باشد.
یا دوزخ به همین منطق در قرآن کریم استفاده شده است. دوزخ که به معنی مکان زجر و با حرارت گرم سوزان می باشد، قبل از استفاده در کتاب های خداوند، مروج زبانها بود، هر زبان از فرهنگ خود استفاده می کرد. 
چونکه در منطق قرآن در دنیای آخرت برای کسانیکه در این دنیا گناه کرد اند یک جزا داده می شود و محل یکه کیفر داده می شود به مانند جهنم یکه انسانها درک کرده می توانند، می باشد.
بدین خاطر به خاطر ادراک او جزا، اسم دوزخ در قرآن استفاده شده است.
نه مکانی که اسمش دوزخ است و از نام های آخرت است.
هدف خداوند معرفی حقیقت های دنیای آخرت است که از زبان انسانها برای انسانها پیشکش می کند.
 
 هر چه که تو می گویی ادراک آن را داری؟
 تعقل اگر نیست از چه خـــــــــــــبرها داری؟  
  
 اوکتای اصلان راه سوم 5/22/2016