عالمانه ها از عدالت


امروز را باید خریداری کرد که فردا وجود ندارد. چون که هر فردا امروز خود را دارد.

هرفردا امروزی دارد امروز شده با ارزش

در محوطه ی عقل یک اندرز دانش

انبوه از کار امروز به فردا بماند

هر فردا که امروزدارد بخت میشه ریزش

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا در کشورهای عقب افتیده زمان کم ارزش است؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید مطلب های ارزنده دارد.
به درک حقیقت دنیا چند تفکر با منطق کفایت نمی کند با تکرار اندیشیدن لازم است.
  

از ظاهر مـور ببینی تنها او حشره

لاکن جماعـتی دارند کارشان اداره 

با ظاهر نمیتوان حق حقیقی ره دید

تفکر لازم که او زمان دیدن چاره

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
انسان تصور می کند تنها با دیسیپلین خودش است و لاکن اگر حیات همچو مور جاندارها را زیر بررسی بگیریم حیرت ما را برملا می سازند. کتاب های مکتب راه سوم موضوع های زیاد دارند قابل مطالعه است.


         

 

خطا در طبیعت انسان یک حقیقت فطرتی است. اگر در مقابلش درک و مجادله نداشتی خطا کار بزرگ هستی.

 افتیدن و برخاسـتن سروان حیات

 درس از حیات دارد بهترین آب نبات 

 هر بار افتیدن فرصت خاستن دارد

 برپا شدن ندانیم اسیر به دست آفات

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

زلیخامادر چگونه از خادمه در رهبری منطقه رسید؟ کتاب " مادر" را مطالعه کنید جوهر زن را دیدن خواهی کرد.


 

یک بار فریب در یک پدیده خطای انسان نیست از یک بار بیشتر حماقت انسان است.

در زندگی انسان صراط نیست مستقیم

خم و پیچی دارد با هر نوعی اقلیم

اغوا اگر بخوریم با تکرار در هر کار

بلاهت ماست که از تجارب بی نسیم

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا در افغانستان دایما فریب می خوریم و لاکن هرگز از فریب خوردن درس نمی گیریم؟ خطا در کجاست؟ کتاب های "افغانستان چگونه ویران شد؟" و "عدالت" را بخوانید حقیقت ها را بی طرف بیان کرده اند.


 

مغز معجزه است اگر که ارزشش درک شود.

پشت معجزه نگرد کاسـه ی سر را ببین

صد رنگ جـوهر دارد جوهر اثر را ببین

زیبندگی لاله از رنگ زیبایش است

با عقل از زیبایـی آب کوثر را ببین 

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در کشورهای عقب افتیده ملت ها در تلاش پیدا کردن معجزه ها هستند در حالیکه در کائنات معجزه وجود ندارد چونکه هر فعالیت مطابق منطق قرآن یک منطق علمی دارد لاکن اگر که منطق وی درک نشود معجزه معرفی می شود پس کلید، تنها علم است. کتاب های مکتب راه سوم باریکی های ظریف را بیان دارند.

 

 

اگر بخواهی زیبایی معشوقه را ببینی لطفآ عاشق شو ببین.

به دور چشم بلبل تصویر گلش

سوی گلش افتیده نظر و گرش

قوت عشق گلش که نغمه سرا

شهرت بالا دارد کارش باارزش 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در چشم ریس زاده زلیخا چرا زیبا بود؟ کتاب "مادر" را بخوانید داستان عشقی شیرین با اندرز دارد.


 

اگر حقیقت نمایان نباشد خطا را از روی کدام استاندارد خطا می گویی؟
      

هر کی صراطی دارد میگه که مسـتقیم

دوغ من که ترش نیست کارمن با اقلیم

بین همه مستقیم کارهای کجی چرا؟

حق نمایان نباشد کدام مرد مرد حکیم؟

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در افغانستان هیچ رهبر خطاکار نیست چونکه چنین تصور دارند اگر چنین باشند خائن کیست؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید خوش و شیرین است با تلخی های حقیقت.
   

  

 

اگر که مسیر راه آشکار نباشد دیگران را چگونه راهنما می شوی؟
 

میگم که اول بخوان باز امضا را به سر کن

عقلت را به سر بگیر صد هنر را اثر کن

بی اندیشه مهر زدن چه سودی به تو دارد؟

از این سبب شب را با تفکر سحر کن

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا رهبران مجاهدین راه گم بودند؟ آیا این راه گمی بود که تخریب های شان را جهاد گفتند؟ یا کدام دلیل دیگر؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید افغانستان را معرفی دارد.  ذخیره کردن معلومات در ذهن به معنی عالم شدن نیست، چی بودن مفهوم داشته ها را درک کردن شرط است.

اسناد فراغت ات یک سـند ظاهر

درک مطلب را دانی او زمان او باهر 

زریکه در معدن بدان او زیر خاک

اگر که بیرون شود او زمان او زر جوهر 

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا در افغانستان بسیاری از تحصیل کرده ها چند کلمه را گرفته یک جمله ساخته نمی توانند؟ خطا در کجاست؟ بی استعداد بودن جوانان افغانستان؟ یا سیستم خراب ازبر؟ کتاب "عدالت" و "مادر" را بخوانید بحث گفتگو در این مسئله دارند.

 


 

دانشمند شدن تنها با تحصیل ممکن نیست ادراک تحلیل شرط است.

رنگ و بوی گل ها که گل ها در گلستان

عطر خوش بویی دارند بلبلان در گردشان

حکمت سرشت شان با شان و شوکت شان

شهرت را سبب شدند حکایه داستان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا دکتر جان و آرتین از قرآن با منطق جواب ها داشتند و لاکن مولوی صاحب از قرآن بی خبر بود؟ کتاب "جنت" را بخوانید چه اندازه بی خبر بودن ما را از قرآن نشان می دهد.


 

ممنون از علاقه تان سربلند باشید.