حکیمانه های پر اندرز

کس که بدون تفکر و تحلیل آموزد تنها وظیفه را انجام می دهد و اگر بدون آموختن تفکر کند به شیطانی ابلیس تسلیم می شود!

سرود با ادراکی که از بلبل زیبا
در وصف گلش دانسته او با صدا 
روان باعزت که نغمه ش روح ساز 
اگر نی شیطان با دست داشته ی ندا  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
آتمین ها چگونه پرواز می کردند؟ انرژی را چگونه تدارک می دیدند؟ "جنت" را بخوانید دلچسب و شیرین داستان دارد با اندرزها.     

 

 
اخلاق جامعه فاسد شده باشد دعا پذیرفته نمی شود و اگر خلق هر جامعه لباس پوش های بی علم را تشویق کنند بی لباسی نصیب خلق می گردد!
 
دیدم رخ گـلان از نغـمه ی بلبل زیبا
روح بخش بر گلان که گلان خودستا
این پاکی عشق که نیایش پا برجا
از صحن کثافت، کی خدا پذیرا؟   
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "عدالت" اخلاق جامعه را چگونه معرفی کرده است؟ جوهر ملت با فرهنگ جنگ چگونه ضرر دید؟ کتاب "عدالت" را بخوانید آیینه از افغانستان است.


 
چنان زندگی کن تصمیمت مقابل قوانین انسانیت سربلند باشد!

عرق از گل که ریزد او گلاب می گردد
دلها را کش دارد منبعی اجتلاب می گردد
سربلند است سر گل چونکه قانونی دارد
قانونش خوش بویی ست آبتاب می گردد

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در افغانستان آهسته آهسته با فرهنگ جنگ خصوصیات ملت تغییر خورد آیا می توانیم جوهر سابق را دو باره پیدا کنیم؟ کتاب"افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید حقیقت های تلخ را با شیرینی گفته است.


 
در هر جامعه هر پدیده در مکان خود باید باشد تا عدالت به وجود بیاید!   

حیرتم در سر رسید از انتظام دنیا
تکوینش منظم با قاعده ابهام دنیا
عدالت این دنیا بر نظم بوده است    
بوده صدای دنیا از افهام دنیا

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا حزب . د . خ . افغانستان داشته های فرهنگی ملت را ویران کرد؟ آیا دانسته این خیانت را کرد یا کدام دلیل دیگر وجود دارد؟ کتاب "مادر" را بخوانید حقیقت این باریکی را می دانید.
 

 
 
مسیر سوی خدا از محوطه عقل می گذرد!

کلونی موران یک اندرز بر عقل ها
چونکه انتظام دارند از عقل شان پیدا
این شیوه است به درک حقیقت از عقل
بدین اساس راه ی خدا از عقل سر هویدا

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
قرآن برای شناختن خدا عقل را آدرس نشان می دهد چرا اسلام جامعه عوض عقل، قلب را برای خدا شناسی معرفی می سازد؟ اگر که عقل نباشد قلب پاک چگونه مسیر را پیدا کرده می تواند؟ کتاب های "جهش سوی قرآن" و "جنت" را بخوانید بحث گفتگو دارند در این ارتباط.


 
آرزو نکن همه در فکرهایت همنظر باشند، سعادت مال افکار وسیع است!

تکوین گلستان با گل های رنگارنگ
نشانه ی عبرت از گلستان هفت رنگ
گر محوطه ی انسان چو بین گلـستان 
فکرهای زیادش خوشآهنگ و خوشآهنگ

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا مارکسیست ها تنگ نظر اسیر بر یک عقیده خشک بودند لاکن چگونه خویشتن را روشنفکر می دانستند؟ اگر که بر سایر عقیده ها احترام وجود نداشته باشد چگونه روشنفکر شده می تواند؟ مارکسیست ها روشنفکری را چه تصور داشتند؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید عجوبه عقیده این مردمان را شاید شوید. 
 
 
 
در هر جامعه زبان اگر از مغز الهام بگیرد عقل حاکم در جامعه می گردد، اگر از احساسات خشک قلب الهام بگیرد مصیبت حاکم می گردد!

سخن صاف دارم از کلونی موران
ببین انتظام دارند با عقل و ذکای دان
کلکتیف عقل شان نظم شان را آورده
سعادت را بخشـیده عقل هوشیار شان
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا در جامعه های عقب افتیده اباطیل حاکم است؟ کتاب های مکتب راه سوم حقیقت های دنیای عقب مانده را در رخ می زننند. 
خطا در طبیعت انسان یک حقیقت فطرتی است اگر درک و مجادله نداشتی خطا گر بزرگ هستی!
    
در خلقت دنیا قاعده ها امر است
در زندگی انسان خطا قرس کمر است
با اندرز خطاها به پختگی می رسد
اگر اندرز نباشـد زندگی آزرگر است 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
هر ملت یکه از خطاها درس گرفته نتواند بالای او ملت مصیبت جهالت حاکم است. کتاب "مادر" انعکاس کننده است در این حقیقت.


 
کوریکه استعداد تفکر و درک موضوع را داشته باشد عاقلتر و بیناتر از کسی است که چشم بینا مغز کور دارد!

با دیده ها دیدن لاکن حق را ندیدن 
بینا و عقل کور بر این حال افتیدن
ترجیح عقل من که عقل بینا چشم نور
بهتر از چشم بینا با عقل نور دیدن 
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا مولوی های جامعه ما با وجودیکه قرآن در دست داشتند مصیبت های افغانستان را جهاد گفتند؟ چه اسناد داشتند؟ قرآن که جهاد را از دیدگاه قرآنی دارد آیا گفته هر کی جهاد بوده می تواند؟ کتاب "جهش سوی قرآن" را بخوانید حقیقت ها را از روی قرآن بیان می کند.


 
بدون تحلیل و بررسی در عقب دیگران دویدن، انسان را نابینا می سازد، ساکن شو، مطالعه کن، تحلیل کن، تفکر کن، راه برو!

عقل بالا عقل پایان دو دنیای جدا
نصیب خلق دنیا یک اندرز خدا
بخش کوچک دنیا با ذکا و ذکا
باقی همه دنیا بهر خود غمزدا 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
حزب . د . خ . افغانستان که در عقب کمونست های روس ها می دویدند آیا تاریخ و خصوصیات روس ها را می دانستند؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید حقیقت ها را با اسناد بیان دارد.
 

ممنون از علاقه تان سربلند باشید.