دو بیتی های قشتگ دلربا از مادر

 
 
 
      چون بلبل ره عشق یافـــــــتم در بوستان
      رویت را دیدم جام باده و لبت با خندان
      گفتم ز می بنوشمت ز لب فرفر شد زلف  
      جنبیده گفت می رقصم او لحظه ی نوشان
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      غرق بودن دلداده ها با چشمان شان
      چـو عندلیب به گل هوس توفان شان
       هنگامـــه ی صحنه بود او اوان گام 
       تصابــــــی صحنه بود او دکان شان  
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم

    
                      
      باده ی مینا را در لبانت مــــــــی بینم
      نشه و گوارا را با ابانت مــــــــی بینم 
      بنما مینای من ادای عاشـــــــــــــقی را 
      چونکه سعادتم را در چشمانت می بینم
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      در دنیای من کاش عشق سردار نبود
      در بند نگاه ی تو دلــــم گرفـتار نبود
      تو بـی خبر و ز من که من عاشق تو   
      ای کـاش دلـــــم اسیر و سازگار نبود
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
  
       چشمانم مکفوف بوده در این لاله ی زیبا
       شــــقایـق بـوده زیــبـا با چشــمان فـریـبا
       خندید در این بهار گـفت که نا بینا هستی
       لاله را دید نداری گفت این پارچه ی دیبا
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
       ساقی بـده پـیمـانـه از لبانـت شـــراب 
      خطا مکن که لب هاست بشکه ی آداب
      چمانه ی شراب است او لـب های داغ
      شـراب بــده از لــب ها ای گـل آبـتـاب
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      ساغر لبان تو قرابه شــــراب                     
      شرابـه لبان تـو که دلــم کباب                    
      میریزد قل شراب ازحـریم لب                             
      او شـهد لبان تو که دل انقلاب  
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      با نـاز حرف میزنی تو ای نازنین
      مینـا او لبان تـوست گلـی یــاسمین
      نوشین و گــــــــوارا هدایت لب تو
      چو شـراب نشه ده جـمال و حسین
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم      ناریـن شاخــــه گل این قد رسای تو 
      عروس صـد برگ موهای زیبای تو 
      قرابه ی شراب کنـار لبـــــان توست
      ساقـــی زیبایــــی ها چشم فریبای تو
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      بنـد با گـیسویت شـدم با حکم چشـم آبـی
      دلــم اسیریت شـده من شدم تابعـی تابعی 
      تارک های گیسویت من را اسیریت کرده
      میگن که حکم چشم ها از لالـه آب تابــی
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      حلقه حلقه ی زلفان مایل برزمیـن
      با رنگ چشم آبی چی زیبا شیرین
      زیـورایـن دل شـده کــه او دلپـذیر
      دل که اسیرش شـده او یک آتشین
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم 

  

      چشــمـان آبـــی آبـی مــن را گرفتــار کــرد
      غرق دنیای نیل کرد خوشـی را سـردار کرد
      با غمزه ی شیرینش گفت که چشمان را ببین
      به او چشمــان شیرین من را طلــــــبکار کرد
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      تار تار گیسوش با رنـگ خرمـایی بود
      او منـبـعی عطر بود یک گل بهایی بود
      با آب رنگ چشم ها او لاله ی زیبا بود
       لاله ی شقایق بــود یک زیبا زیبایی بود
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم      چو لالـه آزاد بـود او زیبای دلارا
      مست لاله بهار بود او زیبای فریبا
      با چشـمان مست دلپذیر و زیبا 
      نازنین زیبا بــــود او لاله ی زیبا
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      مرهم به دل سوختـه را من در سینه دارم
      سینه ی من داغ من یک افسانه دارم
      آلاو عشق مـن که سینـه ام داغ 
      بـه دلــی سوختــه شــده مـن آشیــانـه دارم 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


      از کتاب مادر، کتاب مادر با حکایه شیرین تلخ روح شما را در هنگام مطالعه خوش نگه می دارد. سروده ها با ادبیات سخنان شیرین حبه انگور برای داستان این کتاب است. حکایت مرکزی، قصه های کودتا پند دهنده را و جریان سیاست نزدیک افغانستان را از یک زاویه حقیقی طوری بیان می کند هرگز از خواندن کتاب خسته نمی شوید. کتاب های مکتب راه سوم از قلم اوکتای اصلان راه سوم 4/26/2016