دو بیتی های عسل دار

    

   
 
      عشق بود پیدا و پیدا از چهره ی شقایق
      مسـت و شیــدا بــود او زیبــای حقـــایق
      زیر لب او مـی گفت شنیدم که شیـداست
      او در تـــلاش یـار بود در هر گام دقـایق

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب «جنت» فنومن زمان می گردد با داستان شیرین اندرز دار کتاب شیرین و خوش است.
      مسـتم از موهایت که دل شده مایل
      شـــــلاله بر زمین که عشق تاویل    
      با مستی گویم من هر تار موی تو
      زیبا و دلربا که دل شـــــــده تمایل

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب مادر با داشته های پر از اندرز داستان شیرین دارد.

  

 
      در مذهب عاشقان عشق شراب 
      هر نـاز نـگار که هست قند آب
      صـد تـاب تـب و عـذاب از یـار ببینم
      باز هــــــــم حیـات با یار گلاب  

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب «عدالت» یک داستان حقیقی از وطن.


 

      باده پرسـت پرسید چه زیباسـت نامت مینا؟
      بگـو کـه ایـن سـر چیست ای همبـاز آشنـا؟
      بخندید با صهبا اش گفت که ببین باده را
      معجزه ی باده هست  که نامـــم گل رعنا

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب «افغانستان چرا ویران شد؟» حقیقت زمان را هویدا می سازد.


 

      ساتگیـن صهبـا شـدی غـرق شـرابـت کردی
      گفتی بنـوش ساغـر را با مـن قـرابـت کردی
      مـن کـه افـتــیــده شــدم بـیــن مـیـنـای شراب 
      غرق و جنون تو کــردی من را کبابت کردی

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب «جنت» از جنت برای شما پیام ها دارد.


 

       پارچ شراب شده چشمانـــــــی آبی 
      می گردانی دور من، من شدم تابعی 
      هر بار با نـگاه ش نشه مـی سازی مرا
      مثـل باده ی مینـا چشــم شرابـــــــی 
  
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب مادر یک کتاب خانوادگی.
      مهوش این عشـــــــق شرابه ی لب
      بریز حرف زیبـا از بشکـه ی قلــب 
      با هوای این عشق غرق شراب منم 
     مست و  شیدا شده با دل طلــــب

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      داستان های کتاب های مکتب راه سوم شیرین و خوش کتابت دارد.   
      ساغر، مــی، شده وجود زیبا
      قد رسا و گل پارچه ی دیبا  
      داخل مینا کرد فکر و ذهنم را
      با می غوطه داد او فریبا 

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب «جهش سوی قرآن» از قرآن ناگفته شده ها را می گوید.
      سوگند به راز گلها که تو سلطانم هستی
      بـه تپش پروانـه که تــو جـانـانــم هستی
      من به تو پروانـه تو به من شــمع حیـات 
      غرق نورت منم که تو گل جانـم هســتی

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب «عدالت» داستان شیرین و خوش دارد.


 
 
      کویر بود حیاتم در بـین احتشــام ها
       تازه شد زمین من از عشق گرانبها 
       ابر بهاری شــدی باریدی تازه تازه
       سـعادت را بخشیدی برم تو گل بها 
      
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       کتاب های مکتب راه سوم دنیای نوین با داشته های شیرین سبب تفکر می گردند.


 
 
      مینای مـن شـــــــده چشمان زیبای تو 
      غرق شراب ســـــاخته ناز فریبای تو
      بسته ام من دل را به مـــژ چشمان تو
      چونکه اسیر هستم به چشم شهلای تو  

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب های مکتب راه سوم بخاطر فرهنگ سازی جامعه از جوهر ملت یک حقیقت است.

  
 
 
      مست نشه من هستم از چشمان شقـایـق
      می پاشـند بوی اش را این زیبای حقایق
      یا رب سلطانــم است با نگاه های شرف
      مـن که تسلیمش هستم هر لحظه و دقایق

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      راه سوم بی طرف یک مکتب با داشته های خود است. 
      گفتم ببینمت با درد اشـــــــــــــــــتیاق  
      چهره ی زیبایت را ای گلــــــی براق
      از دل دیـوانــه ام از رخســــــــار تـو 
      مست هستم از بهر تو ای زیبای طاق

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب «افغانستان چرا ویران شد؟» دوران مارکسیست ها را با همه باریکی ها بیان می کند.


 
 
      پیچیـد با رقــــص باد در کنار هوش من
      زلف دلربای تو با مســــــتی جــوش مـن
      هوشم را ربوده کرد با عبیر و پونه بوی
      بوی زیبا را بخشید به جـان و آغوش من   

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب «مادر» کتاب خانوده در جامعه می گردد.


 
 
      چـون گـل روئیــدی بـین انـبـوه ی خـلـنـگ
      زلفان زیـبـایـت شد رقصـیـده آب و رنـــگ 
      رشک حریـفـان شد بــاد کـنـار زلـفت شــد   
      صدای شان رنگ رنگ دیده شان تنگ تنگ

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      کتاب های مکتب راه سوم از حقیقت های جامعه انعکاس دارد.