توماس ادیسون با ذکای کی از کودنی عالم دنیا شد؟

از کتاب جنت از مکتب راه سوم از قلم اوکتای اصلان راه سوم
     
     زن سرنوشت ساز است، چونکه اولاد وطن را زن است که تربیت می سازد. در جهان بلکه مافوق استعداد انسان ها بوده باشند، لیکن انسان یکه از جانب مادر تربیت اعلی گرفته باشد و تشویق در سوی موفقیت در امورات شده باشد، در تغییر رنگ های دنیا نقش بزرگ بازی کرده می تواند.
یعنی دانشمندهای که چهره ی جهان را تغییر دادند همچون توماس ادیسون، البرت انشتین یا دیگران هیچ کدام شان نابغه ها نبودند، مانند هر کی از جمع انسان ها فقط انسان بودند. لاکن در یک استقامت تشویق شده بودند و از اثر عرق ریزی های شان در دنیا تغییرات را آورده چهره ی زیست بشر را دیگرگون ساختند.
حتی مانند توماس ادیسون در طفلی کم ذکا بودند، لیکن پشت کار داشتن و تشویق شدن این مردمان را عالم جهان ساخته است.
در این خصوص نقش مادر اهمیت فراوان دارد. می گویند: توماس ادیسون در خردی اش خیلی کودن و بی استعداد بود، روزی یک نامه از اداره دبستان برای مادرش می آورد، از اینکه بچه نالایق آموزشگاه است دستخط را خوانده نمی تواند و برای مادر مکتوب را داده می گوید: این نامه را مدیر مکتب داد گفت که برای مادرت بده، غیر از مادرت کسی نبیند. وقتی مادر نبشته دبیرستان را خواند سوی فرزند تبسم کرد، اولاد چه بودن داخل دستخط را پرسید، مادر برایش گفت: مدیر دانشگاه گفته است تو بسیار ذکی هستی در لیاقت تو مدرسه رسیدگی کرده نمی تواند. خواهش نموده است تا تو را در یک کالج بالا تبدیل کنم.
سال ها می گذرد توماس ادیسون کودن بی ذکا، عالم بزرگ دنیا می شود. روزی بعد از فوت مادر خاطرات مادر را دیدن می کند، یک نامه قدیمی را بین خاطره ها می بیند، دستخط، همان نوشته ی است که مادر برای تشویق کردن اولاد حقیقت را از روی مکتوب دبیرستان نخوانده بود و بر عکس، وی را بر روی اش ذکی گفته بود. ادیسون می خواند نوشته است: فرزند شما کم ذکا و کودن است ما قبول کرده نمی توانیم!
توماس ادیسون در خاطرات خود نوشته می کند: از تشویق و دلسوزی یک مادر، یک کم استعداد کودن، عالم بزرگ دنیا شد.
آری زن تا این اندازه سرنوشت ساز است. پس اول باید حقوق زن داده شود و زن لازم است از خوردی اش زیر تربیت قرار بگیرد و هر امکان برای تحصیل بر وی میسر شود.
قوانین مخصوص خاطر حفاظت حقوق زن و نقش دادن در امورات زندگی، جدا از قوانین عمومی به میان آمدنش واجب است. چونکه ضرورت است باید در جامعه بیاید و بایستی در تحصلات عالی امکانات زیادتر از حقوق مردان، برای زنان داده شود و شرط است در اداره و رهبری مملکت در نقطه های اساس که سرنوشت بنیاد کشور وابسته است، زن ها لازم است نقش خوب داشته باشند.
در او صورت پیشرفت مملکت سوی ترقی ممکن شده می تواند، در جنت چنین ویژگی موجود بود.  
اندرزی که مادر ادیسون بر جهان داد چیست؟
اگر دقت کنیم وی رسیده با دانش یک خانم بود که راز تربیت اولاد را می دانست.
اگر یک زن بی سواد می بود بلکه بالای اولاد قهر شده فرزند را حقارت می کرد، چنین فرهنگ در جامعه های عقب افتیده موجود است، زیرا نمی دانند که هر اولاد چه اندازه کودن باشد و به کدام سویه خطاکار باشد، هر زمان بر یک شانس جدید و بر تشویق حق دارد، چونکه انسان با خطاها پخته شده انسان مکمل تر می شود.               

      ادامه در کتاب جنت، کتاب جنت با خیال پردازی فانتزی و با حکایه شیرین، روح شما را در هنگام مطالعه خوش نگه می دارد. سروده ها با ادبیات سخنان شیرین انگبین این کتاب است. داستان جنت از جنت یک حکایه شیرین با پیام هاست. داستان جنت بی نهایت با خیال پردازی ها دنیای جدید است، در کتاب جنت اتوپیای نوین طوری بیان شده است هرگز از خواندن کتاب خسته نمی شوید. داستان کتاب جنت از داستان فیلم مشهور علمی آواتار غنی و زیباست، اگر از جانب سینما هالیود فیلم سینمایی ساخته شود دنیا را بخود می گیرد، اگر از دوستان افغانی و دوستان ایرانی کسی در این ارتباط همکار شده بتواند از امتیاز بهرمند می شود و با این خدمت شان می توانند در تغییر رنگ های دنیای اسلام خدمت فراموش ناشدنی را انجام می دهند. کتاب های مکتب راه سوم خاطر تغییر رنگ های دنیای اسلام سوی اتوپیای نوین است، اگر داشته های این سایت چیزی بر دنیای اسلام خدمت کرده بتواند از دوستان افغانی و ایرانی صمیمانه خواهش می شود همکار شده آدرس سایت را بر دوستان شان برسانند. کتاب ها از قلم اوکتای اصلان راه سوم 4/26/2016