عارفانه ها از کتاب افغانستان چگونه ویران شد؟


 

تنبلی روی سیاه یی به دوستان استهزا به ذوق دشمنان است!

عقل ســببی ست ثروت به دست 

معجزه ی بزرگ او منبعی آب دست

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
دین که از نام اسلام مروج در جامعه است چه حدود مخالف امرهای قرآنی است آیا می دانید؟ تعجب نکنید اگر خواستار بر رفتن در جهنم باشید، بدون مطالعه قرآن، تسلیم اسلام جامعه شوید. کتاب "جهش سوی قرآن" مکتب راه سوم این حقیقت را با اسناد پیشکش می کند. 

علاج بر دردها باش برای دوسـتی 

منبعی خوبی شده بادست درستی

به درد چشم دوسـتان کیمیای بها

به روز بد دوستان با همه هستـی 

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
عجیب است حیات مردم افغانستان! استاندارد خوبی در افغانستان مربوط است بر قدرت داشتن و امکان داشتن!
هر کسی که قدرت داشت و امکان داشت مولوی های جامعه ما بدون چون چرا در جامعه وی را مرد رسیده بر خدا معرفی می سازند.
آری چنین می کنند چونکه در سر سفره ی چنین مردمان هر زمان علمای اففغانستان نشسته اند. این رذالت را در کتاب "جهش سوی قرآن" مطالعه کنید که آخرت علمای افغانستان ویران است. 

اگر در یک جامعه هر کی بی خطا و معصوم باشد پس خائن و گناه کار کیست که جامعه ویران می گردد؟

در ملک اگر کسی غرق گناه نیست

این عجوبه چیست که خلق اصلاح نیست؟   

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در افغانستان هرگز کسی اسناد ندارد که شخصی خود را خطاکار گفته باشد. این فرهنگ رسوا سبب شده است رهبران افغانستان پاکترین رهبران دنیا باشند.
آری در افغانستان یکه فساد از جمع داشته های باارش شده است، گویی که رهبران فرشته ها هستند. 
اگر بخواهید چه بودن  این رذیل فرهنگ رابدانید کتاب های مکتب راه سوم را مطالعه کنید.
 

آن چه که تو می گویی نوشته ی کتاب است؟

 امر خدا نباشـد گفتارت آب و تاب است؟

 از دنیای عقل خود هر چـه فتوا را دهی

 اگر تصدیق نباشـد آب تو بتاب است؟  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا دنیای اسلام عقب افتیده است؟ دنیای اسلام حتی از منطق عبادت ها خبردار نیست، عبادت نماز را خطا و غلط اجرا دارد، اگر باورندارید لطف کنید کتاب "جهش سوی قرآن"  را مطالعه کنید. 

فعال شدن جهالت در هر ملک، بزرگ ترین مصیبت همان ملک است!

ملک که علم نداشت با گلستان فهم

ویران می گردد با شیطان وهم

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 جهاد مجاهدها خطا و غلط بود و ضد جهاد قرآن بود و هست. چرا از بین علماهای جهادی یک فرد با منطق پیدا نشد تا جهاد شان را از منطق قرآن بررسی کند؟ کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  را بخوانید جهاد تعریف شده است نه تحریف! 

آبادی هر ملک بر دوش خطاکاران

اندرز کارشان ملک آبادان 

دریافت و تجربه از اثر خائن ها
پند بر آبادی در راه ی بوستان    

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
اگر هر کی از خطا درس گرفته خود را اصلاح کند ملک اصلاح می شود. کتاب های مکتب راه سوم فکرهای تازه دارند.                           

به درک واقعیت ها درک با عقل ممکن 

اگر عقل نباشـد منبعی خشک کن   

عقل چشمان انسان هر حدود را که بیند

از بین همان حدود فکرایش پراکن     

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا مارکسیست ها مانند نابیناها وطن را ویران کردند؟ آیا در طبیعت شان خراب کاری بود یا اینکه کدام راز دیگر وجود داشت؟ کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  یا "مادر"  را بخوانید حقیقت ها را انعکاس دارد. 

حسنه روح انسان اصل جـوهر انسان 

پرورش لازم دارد که در دوش هر انسان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در هر جامعه اگر قانون از بین برود ملک تباه می شود. دیده شد در افغانستان اول جوهر از بین رفت بعد ویرانی شروع شد. کتاب های مکتب راه سوم را بخوانید با داستان های شیرین حقیقت های تلخ را می گویند.
 

 

دروغ ناروایی ست کذب نارسایی ست
کسی که محتاطش است اسیر فرسایی ست

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا مارکسیست ها و مجاهدها دروغ می گفتند؟ آیا از چه بودن حقیقت گفتارشان خبر داشتند؟ حقیقت های تلخ درج کتاب های مکتب راه سوم است تا از این زمان در آینده ها آینه باشند.                                            

اقتدار بدون خدمت عمر کوتاه دارد!

 

هر دیدگاه کجاسـت درست دیدگاه؟

اگر می بود عالم می شد آسایشگاه 

بـا چشم عقل ببین نظرگاه را  
چونکه هر دیدگاه نیست پنا گاه

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا ملت افغانستان دایما به کرایه گرفته می شوند؟ چرا در باغ های سرخ سبز دیگران اسیر می شوند؟ کتاب " مادر"  یا " افغانستان چگونه ویران شد؟"  را بخوانید راز ملت افغانستان را بی پرده بیان ساخته است. 
 
  

قصد هدف داشته باشی تا کنی اجرای آن

اگر راه را ندانی پـلان میشه ناتوان  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
حزب. د .خ . افغانستان پلان آبادی ملک را از زاویه دید خود داشت، هرگز در تلاش ویرانی نبود و لاکن چرا ملک را ویران کردند؟ کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  را بخوانید سر این رمز را می دانید.  

 


صد دشنام و حقارت در اسم شما زدیم

کشور را ویران کرده باده بی پیما زدیم

سر را به خجل دادیم آمدیم نزد شما     

همه انسانیت را در عقل خطا زدیم      

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
زمانیکه کودتا مارکسیست ها پیروز شد خلقی ها و پرچمی ها اسم کودتا را انقلاب گذاشتند چونکه مفهوم انقلاب را نمی دانستند و با حقارت ها غرب را دایما دشنام دادند لاکن جایگاه را که در وطن تنگ دیدند در غرب گریختند. خوب گریز شان عیب نیست و لاکن چرا این گروه باز هم از وطن پرستی سخن می زنند؟ آیا درک شان از حیات تا این اندازه رسوایی ست؟ کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  را مطالعه کنید من که در بین این گروه بزرگ شدم از حقیقت چه بودن این گروه خبردار می شوید.  

 بین رمه ی گوسفند چند گرگ پا پا شد

در تقـسیم آب شــان، گرگان، آب پا شـد 

از میرآبی گرگان سر تا پا شد رمه    

ایستاد و طعمه شده تا آخر چهار پا شد

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 حزب . د . خ . افغانستان و جهادی ها، گروه های گوسفند بودند بین شان گرگ ها از دنیا جا گرفته بود و لاکن چنان بی خبرها بودند هرگز از استعمال شان خبر نشدند.
وطن ویران شد اسلام ضرر دید مگر امروز هر مجاهد جهاد خود را جهاد قرآن می داند و هر مارکسیست بازهم خود را وطنپرست می داند اگر راز یکه چرا چنین شدند را بدانید لطف کنید کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  را مطالعه کنید.تنها تحصیل به معنی علم نیست

اگر ادراک نباشد دست داشته سلیم نیست

در هنگام تحصیل ادراک فهم مهم

چونکه سیستم ازبر هـدایـت تعلیـم نیست      

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در زمان حزب . د . خ . افغانستان زیر هر سنگ وطن چند منشی حزب و چند قوماندان جنگی را پیدا کرده می توانستید، زمانیکه مجاهدها افغانستان را به غرب تسلیم دادند این بار کلتور جدید روی صحنه آمد، چونکه فرهنگی پسند شد باید در هر مقام تحصیل کرده ها باشند و لاکن کمدی تراژدی که وجود دارد از یک طرف رهبران از سواد چندان خبر ندارند و از جانب دیگر زیر هر سنگ چند تحصیل کرده که در دست فراغت تحصیل دارند دیده می شود و مگر نه رهبران و نه تحصیل کرده های فصل جدید سیاست افغانستان چند کلمه را گرفته یک جمله کرده نمی توانند، چونکه این بار اسناد تحصیل فروخته می شود به عبارت دیگر اسناد تحصیل در عوض علمیت جهالت را تمثیل دارد. اگر حقیقت های تلخ افغانستان را بخواهید بدانید کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید.فریفته شدن بر خود منبعی جهالت 

بر نمایش عقل بهترین آلت

جاهل برخود فریفته عالم پی کارخود

این سر حیات را درکش دولـت

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا حزب . د . خ . افغانستان به وجود وطن پرست بودن وطن را خاطر رنج غم معامله کرد؟ چرا اعضای این حزب خودپسندها بودند؟ کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  را بخوانید سر راز این حزب را آشکار می سازد چونکه من بین این گروه بزرگ شدم.

 

 


علم یکه بتو آیـد گریز از علم مکن

تسلیم جهل نشو خود را با الم مکن

حماقت اولاغ که ازصاحب گریزان 

به مثل کار اولاق بخت را الیم مکن      

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
هر ملت یکه علم داشته باشد آزادی دارد. کتاب های مکتب راه سوم اهمیت علم را بیان می سازند و برای نسل های آینده از یک طرف حقیقت های تلخ امروز دنیای اسلام را می رسانند و از جانب دیگر یک اتوپیای جدید را مژده می دهند.
کتاب های مکتب راه سوم را بخوانید با من دوست می شوید. مردم را آباد کن تا دولت آباد شود!

خلق را آباد بکن تا ملک آباد شود

در لبخند انسانها خوشی ها زیاد شود

تجمعـی خلق که دولت پا برجا

خدمت بر خلق کن که تاخدا یاد شود  
                
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
مردم را آباد کن تا دولت آباد شود در فرهنگ رهبران حزب . د . خ . افغانستان و در کلتور رهبران مجاهدین نبود، این ویژگی را چه سبب شده بود؟ خائن بودن رهبران؟ یا جهالت ملت که رهبران از بین جهالت سر اقتدار می روند؟ " افغانستان چگونه ویران شد؟" سخنان ناگفته شده را می گوید.
 

اعمار بنا در عقل ها مشکلتر از هر اعمار در دنیاست!

 مشکل تـرین اعمار اعمار بین عقل

 بی خبری از این راز خصلت لایعقل

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
اگر هر ملت در عقل شان سعادت را اعمار کرده نتوانند  برای اسارت تسلیم هستند. کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  را مطالعه کنید. " مادر" یا " افغانستان چگونه ویران شد؟"  یک اتوپیای جدید است. 

هر کس به خود باید اعتماد کند تا دنیا جهنم نگردد.

اعتماد بر خود بکن مواد آبادانی

کلـید حل مشکل این آب درمانی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
غرب چگونه مجاهدین را استعمال می کرد؟ روس ها چگونه حزب . د . خ . افغانستان را خاطر هدف های سیاسی استفاده کردند؟ چرا افغان ها سعادت را در جوهر شان جستوجو نمی کنند؟ کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  را مطالعه کنید جالب و اندرز دار یک حقیقت!اینجا ظاهر پرسـتی مود زمان 

هر کی به ریا بسته شده کار ویران 

این واقعیت روش در بین مردمان
خورشید نیست که ریا یک کارشان 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در افغانستان هر کی که خویشتن را وطن پرست گفت بر همان اندازه در تخریب وطن سبب شد دلیل چه بود؟ کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید مطمئن ام با من دوست می شوید.

بزرگی هر ملت را از آزادی طلبی با فرهنگ دانشش  درک کرده می توانیم!

 

کوشای ملت اگر سـوی آزادی ست

علم سلاح ست او ملت آزاد می شود

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در افغانستان هر فرد حزب وطن خویشتن را وطنپرست می دانست و جهادی ها خویشتن را هم وطن پرست و هم اسلام پرست می دانستند و با روح و وجدان پابند بر عقیده شان بودند و لاکن چرا هر عمل این دو گروه در ضد گفتار شان بود؟ کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  یک راز بشریت را از سر این دو گروه بیان می سازد.

 


 

سر تا پـا تـو بپـوشـی لـبـاس تـرقـی را

ادراکش را ندانی کــی دانـی حقیقی را؟ 

کاوش و تجسس ها در عقل تو نباشـد

میخانه هم داشتی نمی دانی کار ساقی را    
  
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید درمیابید چگونه حزب . د . خ . افغانستان در تلاش وطنپرستی بود و لاکن چرا وطن را ویران کرد؟ جهادی ها از جهاد سخن می زدند مگر چگونه بر نام بدی اسلام یک وسیله شدند؟
      از کتاب مادر، کتاب مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟ با حکایه شیرین تلخ تاریخ نزدیک افغانستان را بین صحنه های داستان بدون طرف گرفتن بیان می کند. در کتاب های مکتب راه سوم با داستان، مسایل سیاست و فرهنگ دینداری اسلامی قرآن کریم و دیگر مسایل با ظرافت جا داده شده است تا جوانان خسته نشوند و با روان داستان خویشتن را بین حادثه ها تصور کنند، یعنی منطق یکه وجود دارد هر مخلص مطالعه خود را بین داستان یک قهرمان تصور می کند، چونکه از زندگی آن ها برای خود آن ها یک تصویر است، زیرا من کاری که کردم نه زیر تاثیر کتاب های مشهور دنیا رفتم و نه دور از زندگی ام در کدام تخیل دور دراز!

البته در کتاب ها خیال پردازی را با تفکر و منطق استفاده کردم، چونکه در صحنه های داستان، مطابق بر روح هر صحنه سروده های عشقی و حکیمانه را بکار گرفتم که در بسیاری سروده ها خیال پردازی ها را می بینید و در داستان هر کتاب حکایه های شیرین تلخ عاشقی را استفاده کردم بمانند عشق شاهسون و آلتین آی در کتاب جنت و لیکن از محوطه زندگی ام دور نرفتم چونکه کتاب های مکتب راه سوم را خواستم بسیار زیاد طبیعی باشد. مستریح ام هر کتاب با ظرافت سادگی مطالبی دارد در حیات هر مخلص مطالعه میلاد جدید می گردد تا در همه زندگی سوالاتی را که در ذهن اش می دهد با سوال ها در مسیر تفکر برود، از این سبب که آرزو دارم ملت ما بیشتر از هر ملت زیادتر تفکر نماید و تجسس نماید اوکتان اصلان راه سوم. 22/06/2016