دو بیتی های ناب از جنت

      کتاب جنت با داستان فانتزی شیرین و با دوبیتی ها و سروده ها که بر روح داستان هر سروده منطق خود را دارد مخلص های مطالعه را در بین دنیای نو انداخته با جروبحث ها در تفکر می برد. این کتاب حقیقت تلخ جامعه های دنیای اسلام را در رخ مسلمان ها می زند. امروز در دنیای اسلام اداره و رهبری جامعه در دست کسانی افتیده است بیشتر بر دین عقل شان ایمان و باوری دارند. این ویژگی سبب شده است اسلام قرآنکریم جایش را بر اسلام جامعه بسپارد و از اثر داشته های اسلام هر جامعه، هر کی خدای عقل خود را پرستش می کند در عقب قواعد اسلام عقل خود می رود که هر جامعه اسلام دنیای اسلام بدبخت شده است و هر کی جنت و دوزخ و خوبی و خرابی عقل خود را در عوض دستور خداوند به وجود آورده است، لاکن جامعه از حقیقت کتاب قرآن بی خبر است.
امروز کسی اگر از منطق قرآن اسلام را به جامعه پیشکش کند هرگز پذیرش ندارد چونکه ملت در اسلام زبان به زبان آمده باور دارد چرا گفتار از منطق قرآن را قبول کند؟
خطا در کجاست؟ کتاب جنت این نقطه را در نظر دارد. سروده ها در بین کتاب، در بخش کوچک داستان رنگ روغن داده است، چونکه در کتاب های مکتب راه سوم روح و دنیای جوانان در نظر گرفته شده است جنت را بخوانید لذت می گیرید. صحیفه دوم دوبیتی ها از جنت.      

      کتاب جنت با خیال پردازی فانتزی و با حکایه شیرین، روح شما را در هنگام مطالعه خوش نگه می دارد. سروده ها با ادبیات سخنان شیرین انگبین این کتاب است. داستان جنت از جنت یک حکایه شیرین با پیام هاست. داستان جنت بی نهایت با خیال پردازی ها دنیای جدید است، در کتاب جنت اتوپیای نوین طوری بیان شده است هرگز از خواندن کتاب خسته نمی شوید. داستان کتاب جنت از داستان فیلم مشهور علمی آواتار غنی و زیباست، اگر از جانب سینما هالیود فیلم سینمایی ساخته شود دنیا را بخود می گیرد، اگر از دوستان افغانی و دوستان ایرانی کسی در این ارتباط همکار شده بتواند از امتیاز بهرمند می شود و با این خدمت شان می توانند در تغییر رنگ های دنیای اسلام خدمت فراموش ناشدنی را انجام می دهند.
کتاب های مکتب راه سوم خاطر تغییر رنگ های دنیای اسلام سوی اتوپیای نوین است، اگر داشته های این سایت چیزی بر دنیای اسلام خدمت کرده بتواند از دوستان افغانی و ایرانی صمیمانه خواهش می شود همکار شده آدرس سایت را بر دوستان شان برسانند. کتاب ها از قلم اوکتای اصلان راه سوم 4/28/2016