اوکتای اصلان کیست؟


اوکتای اصلان کیست؟

در قریه بنام زرگرخانه مربوط شهر شبرغان تولد شدم. زندگی نوجوانی و جوانی ام را در شهرنو کابل سپری نمودم. از اثر اهریمن جنگ های شهر کابل مجبور شدیم با خانواده، راه غربت را بگیریم. آب و نان ما در شهر استانبول ترکیه نصیب بوده این شهر مسکن جدید و ترکیه وطن دومی ما شد. در اثنا گرفتن تابعیت دومی از ترکیه نامم را که در معنی خطا داشت اسم اوکتای از نام های قدیمی آسیامیانه را انتخاب نموده تغییر دادم. تخلص فامیلی ما که اصلان بود هویت مکمل من، اوکتای اصلان شد.

در شهر کابل لیسه را تکمیل نموده مدتی چندی در حقوق روابط بین الملل درس خوانده بودم، مگر توفان شرط های فامیل و وضعیت خزانی وطن مجبورم ساخته بود ناتمام تحصیل عالی را رها نموده در پنجه هیرمند روزگار تسلیم باشم. از اینکه از ده سالگی موهل جبار فامیل بر این گذرگاه انداخته بود بار دیگر تا تصمیم نوشتن کتاب های مکتب راه سوم در این راه رو حرکت کردم.

من که از ده سالگی  در اسارت دژ روزگار افتیده بودم، از او زمان در هر استقامت حریت ام را بدست گرفته بودم. این ویژگی من، چهره ی که در کتاب ها تصویر من است سبب شد. البته روح آزادمنشی من، خصلت دور اندیشی و پرگرام سازی و اولی را هدف گرفتن و بدون شکایت مشکلترین راه را انتخاب کردن و متکی بر خود بودن و بر خود اعتبار کردن بود که در دوره مکتب و در کارهایم رقیب قبول ندارم را به من اخلاق ساخت.

این ویژه گی را بلکه بعضی ها خوپسندی بدانند من مسیر موفقیت را در این راه رو می بینم. نوشته های من در کتابها و مقاله ها و سروده های اوزبیکی و پارسی با این ویژه گی، من را انعکاس دارند.

اوکتای اصلان راه سوم