دو بیتی های عارفانه از عدالت

 

 

 

فقر بودن جامعه، عدالت و سعادت را می خورد.

از نفس بهار هوای نو که وزید

همه جا زنده میشه خوشی را خرید

او ثروتی بهار که زمین با خنده 

اگر نی کویر و با گریه را دید

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چگونه آتمین ها با سرعت در فضا پرواز داشتند؟ عقل آتمین ها چگونه با عقل انسان یکه سوار بود ارتباط داشت؟ "جنت" را بخوانید شیرین زیبا یک داستان دارد. 

عصای موسی سمبول حقیقت بود که همه ساخته کاری های سحر بازها را آشکار ساخت. راست بودن، مثل عصای موسی همیشه مقابل کجی ها کامیاب است.

 خورشید را نمی توان پنهان کرد

 حقیقت حقیقت است بی زبان کرد

 چو عصـای موسی ثروت حقیقت

 حقیقت را نمیتوان بی امکان کرد 

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
"جنت" با داستان شیرین یک کتاب حقیقت گوست جنت را بخوانید با سروده های شیرین حکایه زیبا دارد.با هر کس یکجا بوده می توانی و اما هر زمان تنها هستی.

کثرت گل هاست از گلـستان ثروت

نقش زیبا دارند با رل طلاوت

هر گل مقامی دارد در بین گلستان

با جـوهر تنهایی زیبایی ش الفت

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم انسان را فقط بر خود او انسان تسلیم می دهند چونکه کتاب ها پیام دارند می گویند جوهر درون ات را کشف کن.


 

شالوده ترقی هر جامعه فرهنگ است زیرا آینه بر نمایان ساختن سویه دانش و تفکر متفکرین هر جامعه فقط فرهنگ است.

شیره ی شهد زنبوران که کلونی شان اعلا

اگر نی حشره ی اند با زهر و بلا

فرگشت عقل شان منبعی فرهنگ شان

عسل ده فرهنگ شان که قیمت شان بالا 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "عدالت" یک اتوپیای نوین است با ده ها مطلب شیرین تلخ حکایه دارد.


 

ملت یکه پرگرام و پلان نجات از مشکلات را نداشته باشد به دایم به استثمار شدن محکوم است.

یک نظر به موران کن رو به سوی آنان کن

اندرزی دارنـد موران صد بار امتحان کن

بر حـیله ی دیگران هرگز دقت ندارند 

پرگرام راه دارنـد این اندرز را عیان کن

از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 کتاب های مکتب راه سوم مثال های زیاد دارند تا عقل انسان را در باریکی های زندگی متوجه سازند کتاب های مکتب راه سوم را بخوانید.


 

بی تفکر آموزی وظیفه را انجام می دهی بی آموختن تفکر کنی به شیطان تسلیم می شوی.

بی تفکر آموختی کار را انجام دادی 

ازبری کردی او را بخت را اعدام دادی

بی دانش و تفکر به شیطان تسلیم هستی 

درک او را ندانی خود به دشنام دادی


از قلم اوکتای اصلان راه سوم
ابلیس که یک جاندار است چونکه فرشته بود لعنت شد پس شیطان چیست؟ تفاوت شیطان و ابلیس را کتاب های "جنت" و "جهش سوی قرآن" بیان دارند.


 

خواست تان را با خواست یزدان بزرگ یکی بسازید تا سعادت نمایان شود.

هر کس پـی کار روان با درک عمل

بر اشتیاق دل از داخل دل 

نقطه ی علاقه را به خواست خدا بیار  

این نقطه را درک کن بادرک عقل  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "جهش سوی قرآن" خدا را از دیدگاه عقل معرفی می سازد آیا عقل نباشد خدا را شناخته می توانیم؟ مطمئن ام هر کی نی می گوید و لاکن چرا اسلام جامعه خداپرستی را از عقل گرفته بر عقیده خشک تسلیم داده است؟ جهش سوی قرآن مطلب های دلچسب دارد.


 

بزرگی هر ملت را از آزادی طلبی با فرهنگ دانش اش درک کرده می توانیم.

کبریای شاهین از پرواز اعلا

هنر شکار دارد نامش بها 

اندرز این حقیقت بـرای هر ملت 

از ابتکار شاهـین با قیمت بالا 

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
"جهش سوی قران" چه حدود علم مثبت را قرآن تایید دارد بیان می کند آیا از آیت های باریک و شگفت دهنده خبردار بودید؟ جهش سوی قرآن را مطالعه کنید مطلب های ارزنده دارد.اول بخوان باز امضا کن!

ما مخلوقی هستیم خودپسند و خودپسند

با عقل نارس خود بر عقل ها صـد پند

قبل از اینکه بخوانیم امضا را می گذاریم

پابند بر امضا هستیم بی فهمی در بند  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم منطقی را دارند هر کی باید بدون بررسی هر گفته را قبول نکند حتی از پدر هم باشد.


 

باید بدانیم تا آخرین نفس فقط طلبه هستیم.

 با اقیانوس قیاس کن از عقلت یک بیان کن

 بزرگی علم را با عقل امتحان کن

 با همه جواهر قطره ی تو بیش نیستی  

 در بین علم خدا این حق را تو عـیان کن  

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "جنت" از جنت که پیام ها دارد انسان را بر علم می برد چونکه موضوع های علمی را طوری در بحث و گفتگو قرار داده است هر صحنه سازی کتاب لذت جدا می بخشد.گفـتار زبان ات را با عقل دیدن کردی؟ 

 اگر تفکرت نیست زبان را ویران کردی

 در چنین حالتت مفکره یت تاریک 

 تجسست نباشد خود را سرگردان کردی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "جهش سوی قرآن" سخنان دلچسب و باریک دارد که انسان را در تفکر سوق می دهد.

 


کس کسی را به اسارت گرفته نمی تواند و اما اگر اداره ی عقل از نزدش رفته باشد به اسیر شدن محکوم است و ادامه می دهم هر ملت یکه علم ایجاد کرده نتواند صاحب علم شده نمی تواند اگر مالک علم شده نتواند در جهان نقش بازی کرده نمی تواند و به غلام شدن محکوم می گردد. دینداری خرافه از باختن عقل بمیان می آید نه از کشفیات علم!

 از پنجره ی عـقل دنیا را یک بار ببین

 عقل را حاکم بکن از او آموزگار ببین

 حسیات کور تو مصیبت بر جانت است

به این خاطر دنیا را با عقل و افکار ببین

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "عدالت" یک حقیقت تلخ افغانستان است


ممنون از علاقه تان سربلند باشید.