دو بیتی های عاشقی از جنت

 عشق هرجا شگوفه کند آنجا شکرستان
هر جا کویر هم باشـد با عشق بوستان
  با آتـــش دلکشش اگــر دل را بســــوزد
  با درد سوختنش دل ســــــــویش روان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
نذر کردم مال خـود را هر چه دارم مال تو
 تـــو که زیبایــم هســـتی همــــه بر اقـبال تو
 با جنـــونــی دارم بر دل صـد هوس و آرزو
  زلف شب را شـــانه دارم بر یـاد و خیال تو

از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
من کـاش کـه پیــر شـوم در بغل تو
   با زلف تو زنجیــر شـوم در بغل تو
     خـزان گشـت بهـار مــن در نبـود تو
   ای کاش که من گیر شوم در بغل تو

از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
طلسم از عشق تو اهـل ســــــــحر مـن شـده ام
 باچشم تـرم تـا بـه سحـر آب بـحر مـن شـده ام
  شب و روز از هجر تو، حـزندارم از دست تو
     ناز چشمان توسـت زیـر و زبـر مـن شده ام

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 


 تو لاله سرخی که همچون شعرناب می خوانم تو را
  دلم بــی قـرار از دلی بی تاب می خوانم تو را
  هــر سحر و شـام مــن گشـــت بـــاران از غـزلـــــم
   ترانه شد از دلم که با سرود ناب مـــی خوانم تـو را

از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  

یک بار بر سینه ی من سر را تو بگذار
 از تپــش قـلبــم بـشنــو عشـق را با زار
  بگـذار بـگویـمـت از ایـن قلـب خـسته ام
   عمـرم خـزان شــده بـدان یـار زهـر دار

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
گفته بودند شکستن دل شده رسم آدمها
 و لیــــک فرشته ی دیـدم بـا رسـم وفا
  بر دلـم از دیــدنـش عشـق تـفسیر شـد
  گفتم بـرش سیر شود دل از رسم شما

از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  

بیـن رویــا ام هر شـب جستــوجویـت می کنم
 در خیالت غرق مستـم از دور بویـت می کنم
     بی قرارم همچو واسه گرد شمعی راف عشق
   شب و روز در جستـجو من آرزویت می کنم

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 


در هر بیت شعر مـن نامت بیان
  در تاب تب دل من عشقت پنهان
  بـا دیـدن تـو دست دلم می لـرزد
  از زیبایی تـو جـانم لـرزه باران

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
یک نـفس با مـا نشینی خانـه را گـل مــی خرد
 بـس کـه بـوی ناب داری ما را شنگل می خرد
  در بازار گـل فـــروش هـا مثـل گـل گـل ندیـدم
   گل که مه در دل دارم دل را خوشگل می خرد

از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
از شراب چشـم تـو، مـی، بده حالم خـراب
 بی خود از خود هستـم بیـن چشـمان شراب
  دل را در سبـد عشـق، بـــدسـت تـو سپـردم
     نگه کن با چشمانت جانم شده است بی تاب

از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
نوازش می کنم زلف شب را با خیالت
 همـی خیـال توسـت شـب ها بـا هوایت
  طلسـم صورت توست در گریز تنهاییم
    اگر خیال هم باشـد هر شبم با سودایت

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 
  
 
دل کوچک من با هـوای تـو کـه پر شد
  تحفه ی عشق تو بود ازخوشی پرپرشد
   تمنـی که بر دل پیداست با هـوای عشق
    بـر خوشـــی هـای تـــو دل نیــلــپـر شد

از قلم اوکتای اصلان راه سوماو فتنه ی چشم تو زندگـی فتنه گین
 اسیر بـه بنـد چشمت حیات آتشیـن
 او معمای چشم تو کلبه ی جادوگر
  از بس هنری دارد زندگـی رنگین

از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  

پیش از ازل آفرید رخسارتو زیبا را
 زمیـن طلبـگار شـد ناز تـو فریبـا را
  معـجزه اسـت رخ تو بر بـی قراریم
   سکونت از عشق تو می دهـد دوا را

از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
چـه شیـرینـی که لبـت طـعم چشیدن دارد
 نـاز چشمـان خمـارت چـه شـوریدن دارد
 شهد انگور لبان با او چشمان خوبان
       بـه قنـد و شـکر شــان دلــم کـشیـدن دارد

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 


 سوز شیرین توست به تو عادت دارم
   نـاز چشمـان شیرین هست سعادت دارم
     بــی قــرار آمــدن و آشفـتـه و آرام گشتــن
    کار عشق هست که منم به تـو ارادت دارم

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 


در نمای عشق بازی خود نمایی مـی کنی
دل من را تنگ ساختی بی قراری می کنی
 چشـم مستـت عجایب و جـلـوه ش بیـدارگر
  رخ گل کـه می زنی، دل هوایـی مــی کنی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم    کتاب جنت با خیال پردازی فانتزی و با حکایه شیرین، روح شما را در هنگام مطالعه خوش نگه می دارد. سروده ها با ادبیات سخنان شیرین انگبین این کتاب است. داستان جنت از جنت یک حکایه شیرین با پیام هاست. داستان جنت با خیال پردازی ها اتوپیای جدید است، در کتاب جنت دنیای نوین طوری بیان شده است هرگز از خواندن کتاب خسته نمی شوید. داستان کتاب جنت از داستان فیلم مشهور علمی آواتار غنی و زیباست، اگر از جانب سینما هالیود فیلم سینمایی ساخته شود دنیا را بخود می گیرد، اگر از دوستان افغانی و دوستان ایرانی کسی در این ارتباط همکار شده بتواند از امتیاز بهرمند می شود و با این خدمت شان می توانند در تغییر رنگ های دنیای اسلام خدمت فراموش ناشدنی را انجام بدهند. کتاب های مکتب راه سوم خاطر تغییر رنگ های دنیای اسلام سوی اتوپیای نوین است، اگر داشته های این سایت چیزی بر دنیای اسلام خدمت کرده بتواند از دوستان افغانی و ایرانی صمیمانه خواهش می شود همکار شده آدرس سایت را بر دوستان شان برسانند. کتاب ها از قلم اوکتای اصلان راه سوم 1/07/2016