دو بیتی های ناب عاشقی از مادر

 
      دلم با حلقه غم هایت نشسته
      زبانم بسته و سازم شکسته
      وجودم پارچه پارچه درز از غم
      چشم در ره ی تو با دل خسته  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
داستان عشقی کتاب "مادر" شیرین و خوش با حکایه های تلخ جامعه. 
     هر زمـان دل بـه هوای تو زند
      تا که جان در تن من نفس برای تو زند
      آه اگر گلرخ من واقف این حـال شوی  
      تا که ناز در لب توست لبم نوای تو زند  
                   
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
سروده های ریس زاده در کتاب مادر با کدام منطق در کتاب گفته شده؟
      مگو ناروایـی ست بوسیدن های من
      هنر عشق که بوسه ساز انجمن 
      کرانه ی لـب گل مینای عندلیب     
      صهبای شیرین دارد که غلام سمن

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
"مادر" با کتابت شیرین و با داستان جذاب با سروده ها یک اثر. 
      بی شمار ببوسم با سه حرف عشق
      مایه ی عشق هستی ای اشرف عشق 
      ع، ش، ق شـد راهــبر حیـات من  
       گلستان ساخت من را او شرف عشق             
 
 از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر" حقیقت جامعه را با شیرینی در رخ جامعه می زند که تا کدام وحدود در جامعه رنج ها وجود دارد؟
      بی چتر زیر باران باشی گل زیبا  
      در موسم بهـاری بین باغ دلارا
      به دیدن روی تو بیایم پـیش تو 
      او هنگام ببوسم رویت را شهلا 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
زیبایی زلیخا در کتاب "مادر" چگونه ریس زاده ی خودپسند را اسیر ساخت؟ "مادر" را بخوانید ممنون می شوید. 
      انحراف دارد دلم با دردهای غصـه دار
      اعتـساف دارد دلم از زندگی نقیصه دار 
      حدیث این حال من از اشک چشم ها نما 
      خیس چشمانم گواه از این حـال قصه دار 
 
 از قلم اوکتای اصلان راه سوم
"مادر" حکایه شیرین تلخ یک دختر وطنی را از شروع کودتا مارکسیست ها بیان دارد چه خطا مارکسیست ها انجام دادند که زلیخا ها با اشک چشمان شده بودند؟ مادر را بخوانید حقیقت کودتا هفت ثور را می دانید.
      برنا بساز تو دل را که دل به دل راه دارد
      راز شراب عشق او که دل بزمگاه دارد
      هر لحظه ی زندگی بی عشق نمیشه گذر
      او مینای شراب او که دل درگاه دارد    

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا مردم منطقه در اطراف زلیخا جمع شدند تا زلیخا مادر منطقه شد؟ کتاب مادر جسارت دختر وطنی را پیشکش در جامعه می سازد.       
 
 

 
      جنون دیوانگی را از من بپرس جانا
      نازهایت جنون بخش بدان ای گل رانا
      مست و نشه منم از شر نازهای تو  
      بند و اسیرت منم بدان تو مینا     

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا زلیخامادر یک فرزند را تربیت سالم کرده نتوانست و لاکن منطقه را اداره می کرد؟ اندرز کتاب "مادر" یک حقیقت افغانستان.        
  

        
 
      تابانـی زیبایـی از نور چشمان تو
      می رباید دل را هنر زبان تو
      هر سو نظر اندازی می شگفه گلها                     
      او هنر نظرها غلام در بوستان تو       
 
 از قلم اوکتای اصلان راه سوم
زلیخامادر چگونه غلام جان را فدایی خود ساخت؟ به کدام گونه زیبایی را بر اداره امورات استفاده می کرد؟ مادر را بخوانید از زیبایی صحنه ها لذت می گیرید.
      بی درمان درد دار شدم درد شده من نالیدم              
      بین هـوس های خــود آرد شـده من نالیدم
      قطره های اشک هایم پشت تو ریـخت آبان 
      موکل کردی اشک را زرد شده من نالیدم

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در کتاب "مادر" از کدام شیوه کتابت کار گرفته شد که سبب ویران شدن افغانستان را با شیرینی بیان کرد تا عقل ها را در شگفت بیاورد؟ 
      با بخت سیاه بخت رنج و غم ها خطور 
      همه سعادتم را از من گرفت دور  
      نشستم با غـمم با اشک چشمانم
      با ریزش اشک هایم بخت من بی نور         
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا زلیخا بر خانم رستم خان کمک کرد تا از نام ملایی از غلام جان عامله دار شود؟ کتاب "مادر" را بخوانید یک حقیقت تلخ خرافه جامعه را می بینید که زلیخا مجبور شد کار خلاف کرد. 
     چون ماه تابان در شب های تاریک باش
     تابیـده بساز نور را با رفتار نیک باش  
     تابیدگی از ماه که او ماه ی تابان
     با تابیدگی نیک ات ماه ی مبارک باش 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در کتاب "مادر" کی در ترک های افغانستان خیانت کرد؟ کتاب را بخوانید با داستان شیرین تلخی های وطن را بر رخ جامعه می کشد.
 


 
      مینای شراب شدی غرق کردی گفتی بنوش
      شراب شیرینم را با عهد راستی بنوش
      حقوق فرزندها را ادراک کن با عقـل      
      بادرک عقلایـی ات با دل مستی بنوش

 از قلم اوکتای اصلان راه سوم
"مادر" از کدام منطق کار گرفته خطاهای عصر را به کدام شیوه بیان می کند؟
     خدا دید حال من بسوخت ازدل برای من
     او ماهربود باهر شد گل داد در رای من                                        
     واز شد بخت من مـسرت با تخت مـن
     بانگ مـسرت شد مست شد هوای من

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در کتاب "مادر" زلیخای ریس زاده با شیطانی مادر ریس زاده خاطر چه و چرا دربدر شده بر کی فروخته شد؟ ریس زاده در غم زلیخا اسیر بود این داستان کدام بدبختی جامعه را پیشکش می کند؟ 
      فـرفـره اند موها با رقـص باد زیبا
      چه خوب زیبا میرقصد گیسوی دلارا 
      فکر گلت چه زیبا امثال رقص مـوها   
      مثل فرفره ی شان هر کلامت دلـربا

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
زلیخا منطقه را که اداره می کرد از تجربه کی استفاده نموده چگونه از یاداشت های گذشته کار می گرفت؟ در کتاب "مادر" قوت فکری زن نشان داده شده است.
 

  
 
     دعا بـکن که مرا از سر تو وا کند
     بخت را گره زده در دل تو جا کند
     از بوی زیبای تو گمراه ی عالم منم 
     با بوی زیبای تو دعا کن که شا کند     

از قلم اوکتای اصلان راه سوم 
"مادر" که از بین جامعه یک اثر است بر کدام استقامت ها پیام دارد؟ مادر را بخوانید ممنون می شوید.                
 

 
      گل رقصیده بیافتد از بالای درخت
      مثل گل موهایت رقصیده او بخت
      جنبش موهایت با نسیم فرفره
      رسم باد هنر او ـ او رسم در دست   

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
"مادر" با داستان عشقی یک اثر زیباست با سروده ها حکایه جالب خود را دارد "مادر" را بخوانید مسرور می شوید.
  


 
      من که شر دارم بر سر از شرجام تو
      مست کرده من را از بهر اکرام تو
      جام شرابم چشمان، چشمان آبی تو 
      نشه پروانه ساخته چشم احتشام تو 
 
 از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر" یک نوآوری عصر است که دردهای امروز را بر فردا با داستان شیرین تلخ و با سروده های عشقی و عرفانی می رساند.

      کوه یـکه جوهر دارد لـعل یا که الـماس
      قدرت جوهرش که هر کوه یی جوهر شناس 
      جوهر زیبایـی ات نشانه ی بهش
      تاثـیرش بالای من که جـوهرت اساس

"مادر" حقیقت این زمان یک اثر شیرین از قلم اوکتای اصلان راه سوم.  
      غرق خیالاتم من، با دنیای فانتزی
      این که زهر حیات شد این است چگونه بازی؟
      منتشر خوشی ها از بهر من پیدا
      همه چنین می گویند من غرق صحنه سازی
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در کتاب "مادر" سروده ها چگونه استفاده شده اند؟ داستان عشقی چگونه مسایل روز را با دردهایش بیان کرده است؟ "مادر" را بخوانید ممنون می شوید. 
      گفتـم به گلها بنشینند در تنت 
      البسه شده به قد و قامت گردنت
      با تو گل زیباهی زیبنده اند آنها
      میـسرایند عشق را با گل بدنت

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر" چگونه حقیقت های تاریخ نزدیک افغانستان را بیان کرده است؟ چگونه با داستان شیرین تلخ در روح جوانان مساعد این کار را کرده است؟ مادر یک اثر زمان ها.      


      
 
      باز هم آمـدی ای عشق در سر رایم
      میـکنی من را تو گمراه با آرزو خوایم
      شب من نیست نباشی لحظه در ذهنم
      می شوی آتش افروز تا آرامگایم
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر" چگونه شهامت زن را در جامعه اسلامی بیان کرده است؟ مادر را بخوانید سخنان زیاد دارد. 
      در مـحوطه ی حیات، ما شدیم دانه سیب
      سرخ زرد روی ما ـ ما شدیم به هم نصیب
      صـد رنج را روا دیدی زرد سیب روی من 
      از زردی روی من سرخ شدی شاهانه سیب

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
"مادر" داستان شیرین عشقی دارد لاکن دردهای جامعه را بیان می کند. 
      با قطره ی آب شمع میرقصـد پروانه
      او قدرت عشق با رقص صـد گانه
      تپیده او گرد شمع نور عشق نور شمع 
      انفاس زده گرد شمع با حس عاشقانه

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب مادر فنومن عصر یک اثر شیرین.

 
 
      قطره قطره آب شمع روان با رقص پروانه
      او قدرت عشق می سوزد با نقص پروانه
      مگو ناقص العقل او عقل پروانه
      چه کند؟ هنر عشق وقص پروانه

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر" داستان زیبا با سروده های عشقی دارد لاکن چگونه تاریخ نزدیک افغانستان را بیان کرده است؟ 
      عور مبین از حقیقت من غلام راستی
      عریان و پا برهنه من اسیر دوستی 
      لچ لخت می گویم دوست دارم ای عزیزم
      به حقیقت می گویم من نوکر درستی 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم 
داستان کتاب "مادر" در روح جوانان مساعد یک اثر است و لاکن تاثیرات مثبت این اثر بر سال های دراز باقی ماندنی است. 
      گر خواهی دانی چیست آواز عشق؟
      بنگر به شمع پروانه تمثیلگر ساز عشق
      قطره وار شمع که پروانه در رقص  
      با رقص مـی سوزد او راز عشق

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
زندگی که عشق نداشت انسانی نیست کتاب های مکتب راه سوم با عشق آغاز می گردند و با عشق ختم می شوند و لاکن بین عشق دردهای جامعه گفته می شود.
 


 
      اگر تو بمیری قبل ازمـن در این دنیا    
      گل سپید میارم به مزارت توتیا                         
      هر بارغوطه داده با خونم سرخ ساخته
      تا گویند درد من را هر گل گویا 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
عشق است که زندگی با کیف است داستان های کتاب های مکتب راه سوم با حکایه های عشقی حقیقت تلخ روزگار را پیشکش می سازند.
      اگر که من بمیرم گل سرخ برم بیار
      خاطر خاطره ها سر مزارم بیار   
      پاشیده شود گلها با دستان تو نگار  
      زنده شود خاطره دایما سرم بیار   

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
سروده های کتاب ها در روح هر صحنه مساعد یک نوآوری ادبی اند.    


     
 
      پرشیب و پر شر اگر که راه عشق 
      با پناه بال عشق روان ام شاه عشق 
      در پناه بال عشق ساکن و من آرامم
      تیغ پنهانی خورم بازهم درگاه عشق  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
زنده باشد عشق که زندگی را پرسعادت می سازد. کتاب های مکتب راه سوم با عشق آفریده شده اند.
     
      اژ کتاب مادر، کتاب مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟ با حکایه شیرین تلخ تاریخ نزدیک افغانستان را بین صحنه های داستان بدون طرف گرفتن بیان می کند. در کتاب های مکتب راه سوم با داستان، مسایل سیاست و فرهنگ دینداری اسلامی قرآن کریم و دیگر مسایل با ظرافت جا داده شده است تا جوانان خسته نشوند و با روان داستان خویشتن را بین حادثه ها تصور کنند، یعنی منطق یکه وجود دارد هر مخلص مطالعه خود را بین داستان یک قهرمان تصور می کند، چونکه از زندگی آن ها برای خود آن ها یک تصویر است، زیرا من کاری که کردم نه زیر تاثیر کتاب های مشهور دنیا رفتم و نه دور از زندگی ام در کدام تخیل دور دراز!
البته در کتاب ها خیال پردازی را با تفکر و منطق استفاده کردم، چونکه در صحنه های داستان، مطابق بر روح هر صحنه سروده های عشقی و حکیمانه را بکار گرفتم که در بسیاری سروده ها خیال پردازی ها را می بینید و در داستان هر کتاب حکایه های شیرین تلخ عاشقی را استفاده کردم بمانند عشق شاهسون و آلتین آی در کتاب جنت!
و لیکن از محوطه زندگی ام دور نرفتم چونکه کتاب های مکتب راه سوم را خواستم بسیار زیاد طبیعی باشد.
مستریح ام هر کتاب با ظرافت سادگی مطالبی دارد در حیات هر مخلص مطالعه میلاد جدید می گردد تا در همه زندگی سوالاتی را که در ذهن اش می دهد با سوال ها در مسیر تفکر برود، از این سبب که آرزو دارم ملت ما بیشتر از هر ملت زیادتر تفکر نماید و تجسس نماید اوکتان اصلان راه سوم. 4/28/2016