عالمانه های زیباهر کی ادعای بی خطا بودنی را کند حمق است، اول بخوان باز امضا کن.
       
روی را به آیینه بکن از رویت پرسان بکن
قاعده ی این دنیا را آشکار و عیان بکن
بی خطا نیست بشر مکمل خداوند است
این اندرز خـدا را بر خود بیان بکن 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
اعتراف کنم در افغانستان کسی را پیدا کرده نمی توانیم خود را خطا کار بداند این ویژگی سبب شده است طوق افغان با غیرت در گردن ما ملت انداخته شد مثل یکه همه دنیا بی غیرت است تنها مردم افغانستان با غیرت است غیرت یکه غیر از ویرانی و عقب افتیدگی چیزی را نصیب ملت نکرد. کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟" و "عدالت" را بخوانید تا چه بودن این غیرت را بدانید.
از قلم اوکتای اصلان راه سومانسان بین اجتماع زندگی دارد حیات سوسیال دارد، اما هر زمان خاطر او فقط یک کس زحمت کشیده می تواند، فقط خود او.

می گردد آدمها از نام دوست ها
اگرثروتی داشـتی گردت با دعا  
جـادوی ثرا که گردش ثریا  
برای آدمها یک اندرز اعلا

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "عدالت" یک حقیقت افغانستان است، عدالت را بخوانید ممنون می شوید.
 
 


اگر زبان و کرده ها از احساسات قلب خشک بدون عقل الهام گرفته باشد، با خود در جامعه هم ضرر می رساند و هم آخرت خود را تباه می سازد، اگر که چه اندازه با ایمان و شخص پر عبادت هم باشد.

رشته ی صحبت را با عقل آغاز بکن
تسلیم قلب مکن حقیقت را باز بکن
قلبی بدون عقل در دریچه ی حیات
حسیات کور دارد با این درک پرواز بکن    

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
عقل بنیاد سعادت است عقل منبعی ثزوت است کتاب های مکتب راه سوم انسان را بر عقل اش تسلیم می دهد چونکه بدون عقل انسان کمک کننده کس دیگر نیست.      

            
 
اگر در تلاش دیدن خطای همسایه باشی یک بار در عقب دیده خطای خود را ببین تا فریب نخوری.

دست را دراز مکن بر سوی همسایه
خطایش را بگویی بدون مایه 
گر که دراز کنی انگشتوانه را
باقی انگشت هایت بتو روانه

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم اتوپیای نوین هستند از حقیقت های افغانستان در دنیا پیام ها داده زندگی نوین را معرفی می سازند.


 
مرگ یکه در سر بلندی اما در فقیری بیاید بهتر از مرگ یکه با ثروت زانو زده است.

تماشا کن شیر را سرش بلند و بی رام
در دنیای عقل خود سرش بلند و آرام 
بر طمعی حق خود از ازل او راضی 
تسلیم به کس نمی شه که نامش سرنام
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم انسان را بر متانت انسان تسلیم می دهد هرگز سر خم کردن را نمی پذیرد بدین خاطر کتاب ها می گویند از تو بهتر و بالاتر تنها خداست با این ویژگی زندگی کن.


 
هر قدم برای هر انسان منبع تجربه است مگر از هر تجربه درس گرفتن، اصل بودن انسان را نشان می دهد.
 
بر زنبوران عسل دیده حشره مگو
کلونی خوب دارند حیوان ذره مگو
عبرت و اندرز دارد زندگی ایشان
به او زنبورعسل دیده بی کاره مگو
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
هر قدم که تجربه است ما ملت افغانستان از مصیبت ها چه اندازه تجربه گرفتیم؟ برای ما ملت لازم است یک بار دنیای زنبوران را مطالعه کنیم.
اخلاق اطرافی های هر انسان، نمایندگی از چی بودن شخصیت او انسان می کند، در اطراف ات نگاه کن، تا عبرت بگیری.
       
دوست ات را معرفی کن تا من از تو بگویم
کلتور و فرهنگ ات را از این رو بگویم
اطرافت هر چه باشد چه بودنت پیدا  
این سخن من باشد این را آبرو بگویم 
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم از بین خلق برای خلق سخنان دارند کتاب های مکتب راه سوم را بخوانید ممنون می شوید.
 


پای عقل لنگ باشد دویدن معنی ندارد.

روی را به آیینه ببین از رویت پرسان بکن
چه بودن پای پا و پای عقل را صحبت زبان بکن
پای عقلت لنگ شود دویدنت چه معنی؟
این سر راز پای عقل را روشن و عیان بکن 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا هنگام یکه حزب . د . خ . افغانستان قدرت سیاسی را گرفت عدالت را فراموش کرد؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" بر شما جواب ها دارد.در هر ملک تفکر کننده ها، اگر مردان با دانش باشند، علمیت زیاد می گردد، اگر بدون فهم دانش تفکر وجود داشته باشد، شیطانی ها زیاد می گردد.

تفکر با دانش مثل بهار پیدا
گلهای خوشرو دارد هر کلامش پر بها 
در مسیر زندگی با دانشی شرط است
اگر که بی دانشی ست شیطانی ها بالا  
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در افغانستان جوهر منوی ملت که ضربه خورد سعادت ضرر دید مصیبت حاکم شد. کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" معلومات می دهد.


 


چنان زندگی کن هر تصمیمت مقابل قوانین انسانی سربلند باشد.

در انتخاب حیات با پای عقلـت بدو
عقل را رهبر بگیر با این احوالت بدو
در مسیر زندگی سر را بلـند تو بگیر
بخاطر سعادت رو به اصالـت بدو                            

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم انسان را بر عقل خود او انسان تسلیم می دهند.


ممنون از علاقه تان سربلند باشید.