دو بیتی های آتشی از مادر

 
      نکن پنهان خنده را ببوسم از خنده ها    
      مثل بلبل از گلــــش ای پـری گل بها           
      ناتمــــــام شود خنده بین بازی دو لب       
      دوام لذت ش را لــــب دهــد گل اعلا 
     
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
     "مادر" کتاب زمانه هاست پیام از زمان خود دارد.  
  

               
 
      بگذار ببوســــــــمت از او چشمان شهلا
      ساقـــــــــی شونـد لبانت با نازهای دلربا
      او لحظه مسـت شوم مثل پروانه به شمع
      بســــوزم گرد شمعم منی بری دلارا                   
 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      "مادر" چهره ی حقیقی زن را پیشکش دارد. 
      بویید بر من رسـد جانـم به لرزه مــیشه  
      مثل دنیــای بلبل عشقـم آفـــرازه مــیشه
      مست دیوانه میشـم او لحظه از بوی تو
      بگــو که رازعشق هست دل تازه میشه؟
 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      "مادر" اتوپیای نوین را پیشکش جامعه می سازد چونکه در ضد هوای روزگار عصر یک اثر زیبا و شیرین است.     
      با تمنی ببویم از بوی جانان 
      مثل بلبل از گلش از بوی بوستان  
      سعادت تمنی خاطر گلم باشد
      چونکه بوی بوستانم  مثل گلستان   
 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      "مادر" باداستان شیرین تلخ یک حقیقت افغانستان است. مادر رابخوانید ممنون می شوید. 
      خوابیده هست زلیخا شده گل شقایق
      با حُسن زیبای خود جانانه حقایق
      می رباید دل را پی در پـــی از برم
      شیطان زیبایی او هر لحظۀ دقایق
 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      "مادر" یک دختر افغانستانی را معرفی می سازد که از خادمه رهبر منطقه می شود و بر مادر شهرت پیدا می کند.
خواهران! مادر را بخوانید مطمئن ام دوست مکتب راه سوم می شوید.
      به او قد دل انگــــیزت بمــیرم
      به رفتار دل آویــــزت بمـــیرم
      گذشتم از ســــرم خاطر تو گل
      به اوجان مشــــک خیزت بمیرم
      
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      "مادر" و دیگر کتاب های مکتب راه سوم با سروده ها مزین اند چونکه حقیقت های تلخ عصر را باداستان های شیرین عشقی بیان ساخته اند.
      شر شراب ناب از او زیبـای آبتاب
      مســت دیوانه کرده او لاله ی باتاب 
      از انفاس مست او سرودها از زبانم
      وعـظ بر من شــده از زبان او آفتاب
     
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      در "مادر" چگونه ریس زاده عاشق می شود؟ چرا مادر ریس زاده مخالفت می کند؟ مادر حکایه حقیقی از سر زمین افغانستان!
       به به ،به این زیبایـــی زیب زیور دارد 
      دل را مستانه ساخته شراب انگور دارد
      جادو و سحر زیبــــا از این آفــت زیبــا
      شــکرش نـاز زیبا شـــرار پرشــور دارد
 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      در "مادر" زن دلاورخان چگونه باردار می شود؟ مهارت زلیخامادر در باردار ساختن زن دلاورخان چه حقیقت تلخ مردم افغانستان را در رخ مردم می زند؟
      خدا غرق نشه بـود عدالت در دســــت نبود
      حُسن زیبایی بخشید دوباره بازخواسـت نبود
      بلکه مــــــــی گفت بر خودش این هنراستادی
      چونکه ذوقش بر تو بود دیگر بالا دســت نبود 
   
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       در "مادر" چرا زنان بر مدد گرفتن بر قبرها می رفتند؟ این شرک را با کدام حکایه زلیخامادر رد کرد؟
      یا الهــــی آفریدی یـــک آفـت در بخت من
      ساختی من را غلامش باسروتاج تخت من 
      دل به اسیر او شــد بـــــی خبر است اقبال
      شعلــه دار آتش دارد در دنیـــای سخت من

       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      چرا مردم قصبه یک باره بر کرامت یک مزار عقیده پیدا کردند؟ دوست موذن این خرافه را چگونه استعمال کرد؟ "مادر" را بخوانید داستان حیرت دهنده دارد که از دردهای جامعه بیانات دارد.  
      یاخدایا آفریدی این پری، پری ذات را  
      دیوانه مـن را کرده داده آب حیـات را
      او شعله ی روشـنی بر آب تاب حیات
      از روی روشــن اش داده آب نبات را
  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       اولاغ چرا برای موذن عزیز بود؟ چگونه قبر اولاغ بر مردم قصبه یک کرامت گاه شد؟ این صحنه ی داستان کتاب "مادر" چه پیام بر ملت دارد؟ 
      تو باران من هسـتی ببار تو دم بدم                       
      محتاجت هستم گلم، باشــم تر دمادم                             
      مکن بهانه تو، نشم بـــــی باران من                           
      ببار باران من، تر شوم گلــم هر دم     
 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      چرا دو زن در سالن زلیخامادر از تلویزیون روی را پنهان کرده بودند؟ زلیخامادر برای روشن کردن فکرها کدام داستان کمدی تراژدی را گفت؟ "مادر" صحنه های جالب دارد برای خواندن!
      پز شـــــــاعری من از هنر پزشک 
      پرستار و نبض شناس شعرها اپشک
      عشوه ی زیبای تو منم اســـیر برت 
      بر او چشمان مستت خوشـیها سرشک
 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       زلیخامادر برای فرزند گفت: یک بار خطا گناه نیست بیشتر از یک بار حماقت است. این سخن را بر کدام خطای فرزند گفت؟ "مادر" را بخوانید دوست من می شوید.
      هر چـی گویی تو از لب از لب شیرین لب 
      زهر هم باشد بگو بر لــــــــــــــــــــبم اغلب 
      هرچی گویی تو از لب مـــی شود لعل ولهو   
      زهر لب هم باشد شهد هســــــــت لب به لب
    
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       سخنان شیرین و سروده های عشقی ریس زاده در کدام هنگام در خاطرات زلیخامادر می آمد؟ "مادر" را بخوانید باداستان تلخ شیرین یک حکایه عاشقی دارد. 
      آمدی تو از بهشت تا که بـی تابم کنی
      این هنر خدا بود تا که آبتابــم کنــــــی     
      من که تو را دزدیـــدم از تـقـدیر بــرم
      شعله های عشق توست تا که آبم کنــی

       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       چرا مادر ریس زاده پلان سنجید تا زلیخا در خرابات خانه فروخته شود؟ مادر که موفق شد حال و احوال فرزند چگونه شد؟ داستان پراندرز کتاب "مادر" اشک های چشمان را جاری می سازد. 
      الا ای قـد زیبـــایت گــل انـدام
      که هستی گل زیبــــــا گل بادام
      به اندام زیبایت صــــــــد قربان
      میشم بر گـــرد تو پروانه و رام

       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       سروده های عشقی ریس زاده چگونه بر عشق زلیخایش سروده می شد؟ در کتاب پراندرز "مادر" سروده ها چگونه جا گرفته؟ مادر را بخوانید دوست من می شوید. 
      از برق چشمانت تاریکی شکسته
      نورانــی ام ساخته سیاهی شکسته
      چو روشنی آفتاب او نور زیبای تو 
      از نور زیبـای تو تیرگــــــی شکسته

       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       بنیاد مرادجان چگونه گذاشته شد؟ در هنگام یکه ریس زاده علاقه داشت تا مرادجان از پدر به مادر انتقال پیدا کند با کدام سروده ها رمز را بر زلیخا رساند؟ "مادر" یک اثر زیبا و شیرین با حقیقت های تلخ جامعه. 
      لبان ســــــــرخ میسر و چشمان آبی
      ز بخت شکر دارم و به روزگار تابی
      زاهدیم برفت تسلــــــــیمم به بخت 
      جامــــم بدست و بـه یار من تابعی 

       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       کدام لیست اندرز در کدام خطای مرادجان از مادر به فرزند گفته شد؟ ریس زاده در کجا بود؟ 


                       
 
      تابید نور تو چو مـاه ی تابان
      گفت که از جنت منم لب های خندان
      تـحـفـه و سـوغـات مـنم من برای تو
      یک گل زیبا منم من به تـو ریـــحان 
 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       چرا در جنایت یکه مرادجان سهم داشت هر کی تنها از مرادجان صحبت می کرد و می گفت فرزند دزد دزد می شود فرزند قاضی قاضی می شود و لاکن مرادجان که فرزند کسی بود عدالت کشور در دستش بود چرا قاضی نشده در جنایت شامل شده بود؟ زلیخامادر کدام درد جامعه را با این حادثه بر ملت و ملک روشن کرد؟ "مادر" یک حقیقت افغانستان. 
      شور خوشـــی بر ملا صدای من بالا
      شهد عسل را ریخته لذت من اعــــلا
      اسیر شهدم کردم دلداده های شهد را
      سعـــــادت را بخشیدم که زر من طلا
 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       از جانب رژیم جدید که رژیم جدید با غربی ها در افغانستان آمده بود در راس عدالت رژیم ریس زاده ی زلیخا قرار گرفته بود ریس زاده در روز اول وزارت اش باکدام سرپرایز زلیخامادر زلیخااش را شناخت؟ 
      آنــگه کـه زده شدم با چشــم آبـــی تو
      مراد به دل زنده شد من شدم تابعی تو
      با هوس و مرادها پشــت تو من دویـدم
      حاصلش دست من شـد از پی خوبی تو
      شگــون حیـــاتـــم را در نام مـراد دیـدم
      این اسم انتخاب شــد تا شود طوبــی تو

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      حکم اعدام در دست ریس زاده بود، ریس زاده در راس عدالت کشور بود و لاکن یگانه فرزنداش را اولاد یک دزد رهزن می دانست، با کدام سرپرایز زلیخامادر، ریس زاده یگانه فرزنداش را که مرادجان خودش بود شناخت؟ مادر را بخوانید داستان بااندرز دارد. 
      تابانـی شود خانه از نور چراغ گل
      بتابد سـعادت ها از بهر آن خوشگل
      بگویم مــراد مـن ای زاده ی اصلان
      مراد اسمش شود شاه شود او شاگل

       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      "مادر" کتاب زمانه هاست از این عصر بر آینده! 
      بگـذار ببوسـمت با دعـا و هوس ها
      نیایش از خداونـد بخـواهیـم گل بـها
      حاصل وصــال ما یک گل زیبا شود
      غنچه شـده بخنـدد سـوی ما گل زیبا

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      چرا مادر ریس زاده قبول نداشت که زلیخا عروس خانه شود؟ چگونه یک درد جامعه با این روش نمایان شد؟ کتاب "مادر" را بخوانید شیرین خوش یک اثر است.
      نکاحی ما بسته شـد ما گل های آزادیـم
      بین گلستان مـا در تـلاش ارشــــــادیــم
      راهبر این راه ی ما نفس آزادی ماست
      حریــت را مـا داریـــــم فرشتگان شادیم

       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       زلیخا چگونه صدباشی را فریب داد؟ چگونه مال ملک را بنام خود کرد و صدباشی را با کدام کیفر کشت؟ داستان مادر یک حقیقت تلخ جامعه.
      توکه سلطانم هسـتی من بند و یک غلام ام
      تشنه ام به مهر تـو بی تو کـی من آرام ام؟ 
      از او مهر سلطانــی لطف کن مهر خود را
      تا به ســـــــحر از مهرت ببویان که رام ام
 
 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       چگونه مادر ریس زاده دو عاشق را جدا ساخت؟ این روش که از احساس زیاد دوست داشتن بود چگونه آینده ی فرزند را در جهنم کشید؟
      بلبل شوق به گل دارد تا بوئید بوی گل را
      از سـر شــب تـا ســحر بســـازد بــزم آرا
      نمـانـده صبر و طـــاقـت  بپذیر ای شرافت
      پـیـونـد دایـمـــــی را شــب تـا ســحر دلارا

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم  
      ادبیات کتاب "مادر" شیرین و خوش است، کتاب "مادر" داستان شیرین دارد. 
      شاخه گلــــی زیبایی او انـدام زلیخا
      عـــــطرپاش و بوی گل پدرام زلیخا
      من بنده ی عشق بر عشـــــق زلیخا
      او باده ی عشــــــــــق محتشم زلیخا

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      زلیخا چگونه خود را بر مقام مادری منطقه رساند؟ چگونه در مطبوعات شهرت پیدا کرد؟
     
 
      من که غـزل سرایم تاثیر لب یار
      ساحر سحر  سینه ی نــــــــگار 
      جـوهر حُسن یار سینه پر غزل
      مــــی سرایم از سینه غزل به انار
 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      چگونه زلیخا بر صد باشی فروخته شد؟ صد باشی از نام عروس چگونه می خواست از زیبایی زلیخا استفاده کند؟ "مادر" داستان شیرین تلخ دارد.
     عقلــــــــــــم را ربوده حُسـن پر جمال
      بهـــارانــم ســــــاخته احــوال با حــال 
      تاثیرات احوال ساده است کلام مـن 
      صاف و ساده میــگویم عزیز او وصال  

      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
      چگونه زلیخا غلام جان را اسیر زیبایی خود ساخت و لاکن برای خود فدایی ساخت؟ "مادر" یک حقیقت عصر.
      تا بــــوی جــان تــوسـت در آبـــادی من
      هر خنده ی لب توست صدای شادی من   
      عیــــد رخســـار تو که نمـا بر من میشه 
      زنجیر غم می شـــکند از حــال راضی من              
 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       داستان "مادر" با حکایه شیرین عشقی دردهای جامعه را بیان دارد "مادر" را بخوانید ممنون می شوید.
      در عالـــــــم زاهـــدی من که بت پرست شـدم
      او نقــــش نقـــاش بــود مــن باده پـرست شـدم
      چــــی زیبـــا آفریــــده خورشیــد این دل را
      او نور خورشیدی هست من آفتاب پرست شدم

       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       "مادر" یک اثری است مانند خورشید در جامعه تابش خواهد کرد.

      اژ کتاب مادر، کتاب مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟ با حکایه شیرین تلخ تاریخ نزدیک افغانستان را بین صحنه های داستان بدون طرف گرفتن بیان می کند. در کتاب های مکتب راه سوم با داستان، مسایل سیاست و فرهنگ دینداری اسلامی قرآن کریم و دیگر مسایل با ظرافت جا داده شده است تا جوانان خسته نشوند و با روان داستان خویشتن را بین حادثه ها تصور کنند، یعنی منطق یکه وجود دارد هر مخلص مطالعه خود را بین داستان یک قهرمان تصور می کند، چونکه از زندگی آن ها برای خود آن ها یک تصویر است، زیرا من کاری که کردم نه زیر تاثیر کتاب های مشهور دنیا رفتم و نه دور از زندگی ام در کدام تخیل دور دراز!
البته در کتاب ها خیال پردازی را با تفکر و منطق استفاده کردم، چونکه در صحنه های داستان، مطابق بر روح هر صحنه سروده های عشقی و حکیمانه را بکار گرفتم که در بسیاری سروده ها خیال پردازی ها را می بینید و در داستان هر کتاب حکایه های شیرین تلخ عاشقی را استفاده کردم بمانند عشق شاهسون و آلتین آی در کتاب جنت!
و لیکن از محوطه زندگی ام دور نرفتم چونکه کتاب های مکتب راه سوم را خواستم بسیار زیاد طبیعی باشد.
مستریح ام هر کتاب با ظرافت سادگی مطالبی دارد در حیات هر مخلص مطالعه میلاد جدید می گردد تا در همه زندگی سوالاتی را که در ذهن اش می دهد با سوال ها در مسیر تفکر برود، از این سبب که آرزو دارم ملت ما بیشتر از هر ملت زیادتر تفکر نماید و تجسس نماید اوکتان اصلان راه سوم. 4/26/2016