تک بیتی های انگبین

   
    
 
      
ارادت چشمانم بسته به چشمان تو
       شعله آتشین که چشمانـــم اسیر او
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم      من که از من نیستم افتیده من در آتش
      او شعله ی عشق که غرق من در پرست اش
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
     

      یا که همـه آتشی این هـوای عاشقی
       اگر که یک باد است نمی ماند باقی 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      اگر که عاشقی یک دروغ روان؟
      چــرا یوسف زلیخا داخل قـــرآن؟ 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 

      گل قلبم که شدی دوست دارم من قلبم را 
       امـــیدم و تصمیم بسـته اســت به این آرا
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 
 
      من که عاشقت شدم باعقل و روح وقلبم 
       دایمـــا زنده هســــــتی بین روح ترحــم
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      هر لحظه بوی زیبایت بر می خیزد از جانم
       هر زمان صاحـــبم هست بدان تو ای جانانم
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      او قله ی اشراق در بلندی دنیا
       عاشـقی اسمش یک زیبای توتیا
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      تا که جانم در تنم گلم عزیز جانم 
       جانم قربان گلـم، گلــم شده صنمم 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      مـوج آفــرین شده بویت در دماغ مـن 
       گرفته من را از من بوی گلت یاسمن
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      روئــیده گل زیــبا از جــنت روی زمـــین
       سرخ زیبا یک گل این رویای آتشین
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      چشمانم تو را که دید درک کرد که هست فرشته
       از جنت پـایـان شـــــــــــــده گــل زیـبا شایسـته 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      غریزه ی زیبایی در برگ های عشق    
       ندای زیبا که است فقط صدای عشق 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
      زاهد و بت پرستی دو سرشت ضد 
       فقط قوت عشـــق هر دو همدست
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 
 
      ادراک بوی دیگـــر بر مـن حـــرام 
       او بوی زیبای توست که دلم غلام  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم      قبل از که عاشق شوم حـیاتم بود تاریک
       روشنی شد تاریکی از حیات عشق نیک
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      گر که بریزد اشکم از خوشــی بخت تو
       بگذار سیلاب شود به حال خوشبخت تو
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 

      من که بت پرست شدم از تاثیرات نقاش
       چـــــی زیبا آفریده او ماهر هیکل تراش
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم            محبوبه ی قلب من در هر دو دنیای من
       خالق عشـقم هســـتی یار دلــربای مــن  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      اگر ریزد اشک من خاطر خوشی تو
       بگذار باران شــــود خاطر شادی تو
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      در گیسوهای زیبایت بند هستم در اسارت
       در بوی زیبای تو غـرق هسـتم در آثارت 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
      بین چشـــمان زیبا حــیات نو را دیدم 
       هر رنگ حیات را از چشم زیبا دیدم 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


     
      زیبا تو که می گویی از عشق تو پیدا
       او شعله ی عشق از هرغم مبرا 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 
 
      گاه بلبل و گـه پروانه مـن نوکر تو ام
       به نور رخشان تو غلام و چاکر توام
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      گناه ی یار من چـیسـت که ظلـم ها در سرش؟
       رنج و غم ها شده چو باران های بارش 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


ممنون از علاقه تان سربلند باشید.