دو بیتی های حکیمانه از مادر

 
 
 
در راه سعادت رفتن، درک موقع مناسب لازم است غیر آن دویدن شرط می گردد

فرصت را بر خود دیده سفر سوی هدف کن
زمان را ازدست مده روی را سوی شرف کن
حـق امروز را بـده هر فردا امـروز دارد 
با این ایده ی زیبا خود را مثل صـدف کن 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب مادر یک حقیقت افغانستان است. "مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید چه بودن دردهای افغانستان را بدانید.
دیدن حقیقت از پنجره عقل ممکن است!
 
چشم عقل را باز کـن این دنیا را دیدن کن
سـر و راز دنـیا را از عقل شنیدن کن
در ظاهـر هر مطلب با روزگـار بازی مکن
عمق مطلـب را درک کن ازعقل پالیدن کن
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر" شما را در حقیقت های افغانستان می برد و قهرمانی زن افغانستان را نشان می دهد. در کتاب مادر زن افغانستان چگونه با مشکلات مجادله می کند؟ انعکاس پیدا کرده است.


  

کس نمی گوید گل را به آب دادم خصلت انسان است در سر زمین ما افغان ها!

مهر کـذب بخوری روی تو سیا
هر چه سپید بگویـی او امرخطا
عقل که داد خــدا در سرشت تو
درک نقطه ندانی بخت تو تبا
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
رهبران افغانستان پاک و نظیف هستند هرگز در کلتور رهبران افغانستان برخطاهای شان دیدن رواج نیست بدین خاطر تا که می توانند بر ملت دروغ می گویند. کتاب" مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید از مصیبت های افغانستان خبردار می شوید. 


  

زندگی عجیب است، چیزیکه ما حق خود می گویم، حیات هم همان لحظه حق خود را از ما طلب دارد.

هر چه بهای دارد که زندگی بهایــی 
ارزش هربهاست که حیات ره کرده شاهی
بـهای یک ثانـــیه به نـرخ دنیا بـدل
بهایش را بدان تو ارزشش آفتابـی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در ملک افغانستان حق حیات بر کس داده نمی شود زیرا رهبران دعوا دارند میگن که هر چه از ماست چونکه مقابل روس جهاد کردیم و لاکن همین رهبران غلام غرب بودند. اگر حقیقت های تلخ افغانستان را بدانید کتاب" افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید.تنها بی ضرر بودن به معنی خوبی نیست خوبی نمودن خوبی است.

پی کار خوبی رو تا خوبـی بیابی
روح را پرورش بده تا زیبایـی بیابی
خصلت هرجنس که همجنس را کش دارد
خوبی را اساس بگیر تا که خوشـی بیابی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چگونه مردم افغانستان در مصیبت ها اسیر شدند؟ کی ها خطاکار بودند؟ کتاب "مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید حقیقت ها را با اسناد در می یابید.  
خطا هر زمان یک مصیبت نیست، چونکه خودداری از مصیبت ها شده می تواند.

زندگی کوره آتشی نیست مصیبت 
یا که محل شادی با خوشی و صحبت
زندگی زندگی ست با خــوب خراب 
ساز و سرود ندارد بدون رقابت  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
زندگی با خطاها بر پختگی می رسد و لاکن هر کی خطای قدم خود را درک کرده می تواند؟ کتاب"افغانستان چگونه ویران شد؟ یا مادر" را بخوانید مطمئن ام با من دوست می شوید.
اگر بی نام و بی مقام هم از دنیا رفتی، اگر چیزی ساخته نتوانی در اطراف ات چند سخن زیبا بزن و یک کلام راهنمایی کن مطمئن باش روح ات راحت میشه! 

روح را پرورش بده همـچو روح شیر
علم به دامت بگــیر در راه ی ضـمیر
گله و شکایت را از عقل خود دوربکـن
این که کار طفل ها است ای مرد دلــیر

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در افغانستان مروج است هر کی بی خطاست و لاکن شکایت ها زندگی ملت را ویران ساخته است. اگر هر کی بی خطا باشد چرا در این ملک شکایت وجود دارد؟ همه بدبختی ما ملت از جهالت ماست اگر این حقیقت را با اسناد مطالعه کنید کتاب "مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید از قلم اوکتای اصلان راه سوم.


 

 بدون تحلیل حرف مزن!

هر کلام وزنـی دارد بار گرانــی 
ادراک اگر نباشد غم افشانی 
آسان ترین شــیوه ـ شیوۀ سخن 
بــی جویدن گـپ زدن ضربه آنی  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
می دانید چرا افغانستان ویران شد؟ در افغانستان هر کی صحبت دارد و لاکن تحلیل ندارد اگر این نقص افغانستان را بخواهید بدانید کتاب" افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید. کتاب مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟ از قلم اوکتای اصلان راه سوم.
در عقب دیگران دویدن انسان را در دیدن حقیقت نابینا می سازد.

خـدا که عقل داده پشت دیگر ندو تو
از میوه ش کار بگیر  او یک صاحـب آبرو 
چشـم را کور می کند نادانسته دویدن
عقل که بر تو داده درک بکن تو ای جادو 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
ببرک کارمل چگونه میر اکبر خیبر را قربان داده روس ها را در وطن آورد؟ اگر می خواهید با اسناد این حقیقت تاریخی را بدانید کتاب" افغانستان چگونه ویران شد؟" را از قلم اوکتای اصلان راه سوم مطالعه کنید.
                                           

  

از نیمچه دیندارهای احساساتی گریز کن، بر آته ئیست شدن جوانان، بیشترین نقش را این ها بازی دارند نه بی ایمان دارها بر خداوند.

 دنیا را خراب ساخته نیمچه دان های نادان
 با رفتارهـای کسل نیمچه های جاهلان
 بی ادراک آزاد کـنی اداره ی زبان را 
اباطیل حاکـم میشه با رفتارهای بطلان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
جهاد افغانستان مخالف جهاد قرآنکریم بود و هست. اگر بخواهید این مطلب مهم تاریخی را بدانید کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید.
  

 

 لیاقت رهبری کردن را بالای خود داشته باشی دنیا را رهبری کرده می توانی!

 تنت را به علـم بده به علم کمال
 جهالت مصیبت اسـت پنجه ی زوال 
 از امکان او علـم است رهبر مـی شوی  
 برای حیات خـود رهبر جلال 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
هر ملت یکه خود را رهبری کرده نتواند بر استثمار شدن محکوم است. اگر این نقطه اساسی را از تجربه افغانستان بخواهید بدانید کتاب "مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید. هر کی دعوای بی خطا بودنی را کند حمق است.

حماقتی و هوشیاری دو ویژگی انسان
 اگـر ادراک نباشـد زندگی اش ویران
 در دامن زندگی بی خطایی از خدا
 کسی رد بکند غرق خطاست او زمان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
حمق بودن و هوشیار بودن یک پرده سرحد نازک دارد. اگر این موضوع مهم حیاتی را از سر رهبران وطنفروش افغانستان بخواهید بدانید لطف کنید کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید.به درک دانستن حقیقت چند تفکر با منطق کفایت نمی کند تکرار و تکرار اندیشیدن لازم بوده است.

خطا مکن که گویـی می دانم
در حیات حقیقی سـرور من ترنم
برای درک حیات تفکر کـن هر بار
اگر نـی بگویی پای تو در جهنم

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
اگر بی تفکر بودن رهبران مجاهدین را بخواهید بدانید کتاب" افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید چونکه رهبران مجاهدین بی تفکر بودند حتی یک بار تفکر نموده چه بودن کلمه جهاد را درک نکردند بدین خاطر افغانستان را گاه روس ها اشغال کرد و گاه امریکایی ها!


  
باریدن باران قانون بر نفع هر کی، جامعه را سر سبز می سازد، بی قانونی کویر خشک.

 در باریدن باران کویر تروتازه
 اگر نـی شوره زار و آفروزه
 با عـدل و قانون باران غنیمت
 بـی قانونی مصیبت و تب یازه

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در افغانستان هر رهبر از جهاد و وطنپرستی حرف زد و لاکن همه شان حائن ها بودند آیا طبیعت این رهبران خیانت را حتمی ساخته بود یا شرط های افغانستان؟ کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید یک باریکی را از سر شرط های افغانستان پیشکش می سازد.ارزش ثانیه را بدان تا دنیا را درست بشناسی!

 خورشید به محور خود با نظـم در گردش
 ثانیه خطـا ندارد کـارش با ارزش
 قیمت ثانیه به قیمت دنـیا بــدل
 اگر درک اش را داشتی عقل با تابش

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در افغانستان رهبران ارزش ثانیه چه ارزش هیچ زمان را ندانستند تنها در دروغ های دیگران عاشق اتوپیا شدند اگر خصلت های عبرت دهنده را بخواهید بدانید کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  را بخوانید بر شما ناگفته ها را می گوید.فرد را فریب داده می توانی اجتماع  را هرگز!

شمع بهتان خاموش در مسیر زندگی
چاره، کی است از بهتان در آلودگی؟
با نور خورشید با چشـم شفاف دیدن  
روشنی در او زمان عواقبش آسودگی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
دروغ مهارت رهبران افغانستان بود، جالب که بود بر دروغ خودشان غیر خودشان دیگران تسلیم نبودند و لاکن در بین اعضای حزب د. خ. افغانستان یک مرد با منطق پیدا نشد تا که می گفت نفس بگیرد کمی راحت شوید چیزیکه می گوید یک بار تفکر کنید.
آری یک مرد با منطق پیدا نشد یک احتراز می کرد، بی منطقی در جای رسیده بود اتحادشوروی، امپریالیسم را آخرین مرحله سرمایه داری معرفی کرده بود، در حالیکه خود اتحاد شوروی یکی از کشورهای امپریالیست زمان بود مگر مارکسیست های ما عقل را در سر نداشتند در جیب یا در سر سینه داشتند که یک مرد با منطق پیدا نشد از اتحاد شوروی چه گفتن را پرسش می کرد تا که وطن ویران شد. اگر این رسوایی را می خواهید بدانید کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید.ملت یکه دشمن خیالی را در ذهن اش پرورش داده باشد و از حقیقت دور با احساسات کور شتاب زدگی روان باشد همیشه استفاده در دست سیاست قرار می گیرد.

 می گویند شتاب زدگی عمل شیطان
 اندیشه اگر نداشت بدبختـی عیان
 کـی است در قانون دنیا شتاب؟ 
 او تنظیم دنیا که نظـم نمایان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
یکی از سیاست های خطا و غلط حزب د.ح. افغانستان هنگامیکه قدرت سیاسی را گرفتند هنوز دشمن وجود نداشت خاطر رنگ روغن دادن تبلیغات شان دشمن خیالی ایجاد کردند و این دشمن خیالی به زودی بر دشمن حقیقی تبدیل شد، چونکه ملت بر دشمن خیالی مارکسیست ها روح شان را باختند. اگر خطاهای حزب د.خ. افغانستان را بدانید لطف کنید کتاب" افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید.
مفهوم زندگی گریز از خطاها نیست، از خطاها درس کشیده درک و مجادله کردن شرط است. 

از خطا گریز کردن مردی و اصالت نیست
خـود را پاک دیدن شیوه ی نجـــابت نیست
در مسیر زندگی هر نو کثافت با تو
اگر درک نداشتی روش ات شـرافت نیست

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
اعضای حزب. د.ح. افغانستان مردمان درست وطن بودند و لاکن چرا از خطاهاشان گریز داشتند؟ چرا باخطاها، وطن را ویران کردند؟ اگر حقیقت های ویرانی افغانستان را بدانید کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید از قلم اوکتای اصلان راه سوم
ظاهر پرستی یک نو ریا است فقط خود را فریب می دهد.

 شنیدگی کـی شود تصویر حقیقت
 دید با چشم نباشد خوبـی ها خلقت 
 هنررفتارش که کـبک کبک زرین
 زاغ حد را نداند چگـونه حذاقت؟

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در جهاد جهادی های افغانستان ریا بود دروغ و نیرنگ بود به مانند وطن پرستی حزب. د. خ. افغانستان! این مردمان بر خدای عقل شان ایمان داشتند نه در خدای کائنات!
اگر حقیقت های تلخ جهاد جهادی های افغانستان را بدانید کتاب"افغانستان چگونه ویران شد؟" را از قلم اوکتای اصلان راه سوم مطالعه کنید، کتاب بی طرفی را با خود داشته حقیقت های تلخ را نوشته است. 
ملت را آباد کن تا دولت آباد شود!

سوی ملـت ببین اصل او جــوهر
خاطر بقای دولـت یک معدن و گـوهر
ملت را آباد کن تا دولـت آباد شـود
این شعـار مقدس زردار و اخـتر

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
منطق ملت را آباد کن در فرهنگ حزب. د.خ افغانستان و مجاهدین نبود. مارکسیست ها با هواپیماهای جنگی قریه قصبه را با مردم بی دفاع به خاک خون می کشیدند، مجاهدین سرک ها را می گرفتند تا ملت را چرچپاول کنند، خلاصه دو زردی یک تخم بودند برای ویرانی وطن این برداران تخریب کار!
اگر حقیقت های تلخ فرهنگ مارکسیست ها و مجاهدین را بخواهید بدانید از چشم دید کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟ یا مادر" دیدن کنید. کتاب بدون طرف گرفتن نوشته شده است.سعادت نتیجه ی قدرشناسی از امکانات دست داشته است، نه میزان نا رضایتی از نداشته ها! 

سعادت آن نیست که نا راضی از خود باشی
با هوس های بـی جا غمدار و حسود باشی
قــدرشناس باش بر داشـته های دست ات
که او سعادت تا خوشنود و مسعود باشی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
رهبران حزب. د. خ. افغانستان از داشته های افغانستان بی خبر بودند چونکه خلاقیت رهبری کردن را نداشتند و لاکن هوس شان سوی اتوپیای غیر حقیقی بود تا که روس ها خواستند از طریق بی خبرها بر مشکل اقتصادی اتحادشوروی که نزدیک بر فروپاشی بود استفاده کنند، راه آب های گرم را پیدا کنند. و لاکن مهندسی شان ناکام ماند. اگر حقیقت یکه چرا روس ها افغانستان را گرفت؟ بدانید، کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟ یا مادر" را بخوانید حقیقت ها به اندازه با اسناد حقیقی نوشته شده است عقل ها را به شگفت می اندازد.


                                                      


حیات حمق ها آسان تر از حیات عاقل هاست!

 در زینه هـای شهرت در کار سـاده نرو
 زندگی که مشکل اسـت بدون راده نرو
 مشکل را مشکل بدان حمله ی شیری بکو
 بدون عقل و ذکـا بدون آگه نرو

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در افغانستان حمق ها زیاد بودند که وطن ویران شد. تره کی اولین رهبر حزب. د . خ . افغانستان بود زمانیکه به قدرت رسید خود را از جمع انسان ها بیرون ساخت و بر خود یک جایگاه دیگر را تعیین کرد این حماقت اولین رهبر مارکسیست های افغانستان بود که به زودی از جانب شاگرد وفادارش حفیظ الله امین کشته شد. اگر این جریان مهم تاریخی افغانستان را بخواهید بدانید لطف کنید کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟ یا مادر" را بخوانید.

دویدن در عقب دیگران، انسان را نابینا می سازد.

چشم مغز را باز کن تا که نابینا نشی
با چشـم بدون مغز اسـیر تنگنا نشی
برای چشم روشن مغز سالم لازم 
بدون مغز سالـم یک مرد خطا نشی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
نور محمد تره کی اولین رهبر حزب. د. خ. افغانستان با تملق ها می خواست افغانستان را بفروشد و لاکن ببرک کارمل با قربان دادن میراکبر خیبر رفیق همسنگر خود، افغانستان را با روس ها معامله کرده بود بدین خاطر تره کی را حفیظ الله امین می کشت و امین را روس ها!
اگر حقیقت جریان های سیاسی افغانستان را طی پنجاه سال گذشته بدانید، کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟ یا مادر" را بخوانید.
 
پنجه های دست با عقل یکجایی باز شده باشد ثروت نصیب می شود.

عقل سـببی ثروت به دست 
معجزه ی بزرگ منبعی زبردست 
اگر کشاده شود کوشش عقل به سر
طلسم می گردد ثروت اندردست      

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
زمانیکه در افغانستان مارکسیست ها کودتا کردند نام کودتا شان را انقلاب گفتند بین شان رقابت پیدا شد تا که امین با ذکاوت خود دیگران را از صحنه دور ساخت، چونکه خود را ذکی می دانست و لاکن بازی خورده بود زیرا پلان روس ها بود تا امین تره کی را کشته مسیر را بر اشغال آماده کند. اگر توطئه ها که در افغانستان رخ داد بدانید کتاب"افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید. 
                                   
 


بهترین راه در آبادی ملک، اندیشه های عالمانه است. 

از پنجره عالمی گویند که عقل در سر
اگر در سینه باشـد کارها دردسر  
حسیات کور قلب بدون عقل باشـد  
مصیبت در سـر و آثارها بی اثر

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
بهترین راه در آبادی ملک اندیشه های عالمانه است. آیا رهبران حزب . د. خ. افغانستان خائن ها بودند؟ یا با اندیشه های وطن پرستی بی خبرها بودند؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید کتاب از یک زاویه جالب بر شما همکار می شود.


 

عقل گنج است اگر استفاده شود!

در آبادی مـلک اندیشه ها لازم
برای سعادت ها یک کار ملزم
اگر آباد خواهی محوطه ی ملک را
با فهم اندیشه کـن او کار الزم

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
مجاهدها و مارکسیست ها از نام وطنپرستی ویران کردند، آیا طبیعت اخلاق این مردمان حاکم بود یا که فرهنگ جنگ همه را وحشی ساخت؟ "کتاب افغانستان چگونه ویران شد؟" برای شما یک حقیقت دیگر را بیان می کند. کتاب را بخوانید دوست من می شوید.


   

هر قدم زندگی تجربه است مگر از هر تجربه درس گرفتن با عقل بودن انسان را نشان می دهد. 

هر قدم بمانی قیمت و اندرز دارد
تجربه داشته باشی مقام باارز دارد
در اصالت انسان درس قدم مهم   
اگر نباشد قدم با زهر دارد

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا رهبران حزب د. خ . افغانستان از کردارشان درس نمی گرفتند؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید جواب ها دارد.
 فراموش مکن هر زمان که خاطر درس دادن به دیگران اشارت انگشت کنی، باقی انگشت هایت طرف خودت اشارت می کند.

از حکیمی پرسیدند ادب از کی آموختی
این قدر عالــی مقامـی و انسان پرستی؟
لب با تبسم گشود گفت از  بـی ادب 
از ادب نادرست از کار نادرسـتی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا حزب . د . خ .  افغانستان غیر خود هر کی را خطاکار می دانست؟ آیا حمق بودند؟ یا عقب ماندگی جامعه سبب شده بود؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید همفکر من می شوید.

              
خطای بزرگ در سیاست، روح جامعه را تفتیش، تفکیک و بررسی نکرده سوی هدف تلاش کردن است.

آبادی هر ملـک به دوش خطاکار
از خطای کارش صد اندرز آثار 
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا رهبران حزب . د. خ. افغانستان دقت در روح جامعه نداشتند؟ همچو نقطه ها در کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" با اسناد آمده است که بررسی شده است در خدمت تان قرار دارد.                                         


ما نمی توانیم ذهن هر فرد جامعه را تغییر بدهیم، نمی توانیم هر پدیده نو را به عقل هر کی داخل ساخته قبولش بداریم، ولی می توانیم فرهنگ درک مردمان را تغییر بدهیم تا مشکل از عمق آن حل گردد آیا به این نقطه مهم دقت داریم؟ 


الهام از عقل بخیزد سـوی زبان
گلستان می گردد دنیا او زمان
اگر اداره ی زبان اسـیر قلب    
ویران مـی گردد با قیمت ارزان
  
از قلم اوکتای اصلان راه سوم           
رهبران حزب . د . خ . افغانستان نام کودتا شان را انقلاب گفته بودند تصور داشتند ملت مقابل ظلم قیام کرده باشند و لاکن در یک نقطه دقت نداشتند نمی توان با نیرنگ و فریب و فشار، ذهن هر فرد ملت را تغیر داد. یگانه راه، محوطه یکه ذهن شکل می گیرد او محوطه را انسانی ساخت. اگر مثل این نقطه مسایل مهم حیاتی را بخواهید بررسی کنید کتاب"افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید از چهار دهه افغانستان همچو نقطه ها را زیر بررسی گرفته است.                        
در جامعه های عقب مانده نادانی قیمت ترین متاع است چونکه خریدار زیاد دارد، اگر خریدار نداشته باشد شیطان فروخته می تواند؟

هر چه که میگویی از نوک زبان
اگر عقل حاکم حرفت گلستان
حسیات قلب بی علمی روان 
تسلیم بر بد عمرت گورستان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا در افغانستان نادانی بازار دارد؟ چرا دایم فریب می خوریم؟ اگر راز این بدبختی رابخواهید از تجربه چهار دهه افغانستان مطالعه کتید کتاب" افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید.

                                                        


هر لحظه ی حیات تجربه است اما درک و استفاده کردن از تجربه، بزرگی انسان را نشان می دهد.

یک بار فریب کار خطا نیست
تکرارش حماقت کار عطا نیست
خطا قمچی خوبـی با درس اندرز
بدون عقل صدا ـ صدا نیست


از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا رهبران حزب. د . خ. افغانستان از تجربه حیات شان درس نمی گرفتند؟ چرا رهبران مجاهدین با نیرنگ ها هر تخریب را جهاد می گفتند؟ آیا جاهل بودند؟ یا جهالت ما همه ملت برای رهبران چنین ویژگی را داده بود؟ کتاب"افغانستان چگونه ویران شد؟"را بخوانید با شما در بحث گفتگو قرار می دهد. 
 


به مقام انسانی زمانی می رسیم، درجات مثبت را در قاعده های خداوندی بگیریم، قاعده های خداوندی سبب برای سعادت انسان است.

ما که سفر داریم در دنیای فانی
حر و مستقلیم در دنیای حقانی 
اگر عقل بر سر با اراده ی ما   
ز مصیبت دور  و  قیمت گرانی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
فراموش نکنیم خداوند که می گوید تنها من را یاد کن، منطق یکه دارد انسان را در جوهر انسان تسلیم می دهد تا اسیر بر خداها نشود. این نقطه باریک را اگر بخواهید از دیدگاه قلم اوکتای اصلان بررسی کنید کتاب"افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید بسیاری از نقطه های ظریف را با شما در میان می گذارد.


اگر حرف پدرت هم باشد بدون تحلیل و تحقیق و تفتیش قبول مکن مبدا پدرت ریا کار شده فریب ندهد چون که دنیا عجیب است. 

در انتخاب حیات سر ات آبرومـند باشد
از زر درونی ات دست ات ارجمند باشد
در راه زندگی ات چنان زندگی بکن 
بین قانون دنیا تصمـیم ات بلـند باشد  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا ملت افغانستان دایما در تبلغات تسلیم هستند؟ آیا فطرت؟ یا کدام عامل دیگر؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟"را بخوانید برایکی ها را در نظر دارد.      از کتاب مادر و عدالت، کتاب های مکتب راه سوم با حکایه شیرین تلخ اتوپیای نوین است دنیای جدید را مژده می دهند. در کتاب های مکتب راه سوم با داستان، مسایل سیاست و فرهنگ دینداری اسلامی قرآن کریم و دیگر مسایل با ظرافت جا داده شده است تا جوانان خسته نشوند و با روان داستان خویشتن را بین حادثه ها تصور کنند، یعنی منطق یکه وجود دارد هر مخلص مطالعه خود را بین داستان یک قهرمان تصور می کند، چونکه از زندگی آن ها برای خود آن ها یک تصویر است، زیرا من کاری که کردم نه زیر تاثیر کتاب های مشهور دنیا رفتم و نه دور از زندگی ام در کدام تخیل دور دراز!
البته در کتاب ها خیال پردازی را با تفکر و منطق استفاده کردم، چونکه در صحنه های داستان، مطابق بر روح هر صحنه سروده های عشقی و حکیمانه را بکار گرفتم که در بسیاری سروده ها خیال پردازی ها را می بینید و در داستان هر کتاب حکایه های شیرین تلخ عاشقی را استفاده کردم بمانند عشق شاهسون و آلتین آی در کتاب جنت!
و لیکن از محوطه زندگی ام دور نرفتم چونکه کتاب های مکتب راه سوم را خواستم بسیار زیاد طبیعی باشد. مستریح ام هر کتاب با ظرافت سادگی مطالبی دارد در حیات هر مخلص مطالعه میلاد جدید می گردد تا در همه زندگی سوالاتی را که در ذهن اش می دهد با سوال ها در مسیر تفکر برود، از این سبب که آرزو دارم ملت ما بیشتر از هر ملت زیادتر تفکر نماید و تجسس نماید اوکتان اصلان راه سوم. 4/26/2016