تک بیتی های عاشقی از جنت

 
  
او دست خلقت توست عدم ناپیدار
گیتی ز عشق تو آب دم می نوشد
 از قلم اوکتای اصلان راه سومادنـم، بده خنده ی خوش را از لـبخنـدخوش
همه عمر منتظر باشم می ارزد گل خروش    
از قلم اوکتای اصلان راه سوماو هوای عشق تو سرودهای من زیبا
نقش تو بین سرود هـوای عشق دلربا
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


هوای خانـه ی من بــــی قـــرار اسـت هر شب
اگر که بوی تو نیست خانه ویران از ســر شب
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
ازع
طر گل مـی چینم حروف اسم زیبا را
چونکه از بوی اسم تو میبینم رسم وفا را    
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


عشــق تـو که درب دل را بـاز کرد
با صدای دل نشین دل را فراز کرد  
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


بر چشمانت صد شعر غزل فرشته
او قانـون خدا که زیبایی ها آرسته
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


بــی تو دل را سپارم او هنـگام پائیز 
چونکه نگاه های توست دلم برت آویز
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


از نگاه ی مست تو دل من شاد می شود
او جمال خوب توسـت دلـم آبـاد مــی شود
از قلم اوکتای اصلان راه سوم  

اسمت در زبان من و دل من گریه گریه
غصه و غــــم را دارم از تاثیر بلیه بلیه
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


از بـهر روشنی ات چشم برخســار تو افتد
لاله رخسار توست چو باده به جام می افتد
از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 


بهار در دیده ی من نیست جزعکس رخسارتو
با دیده جانـــــم مــــی لرزد از چشـم آتشدار تو
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


دوای جانم را بــده از او عشـق آتـشینت
مرا یک باره مست بکن با تصمیم آخرینت  
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


حکایت زیبـا ز بوی زلف تو بر سرم
از بوی روزگار تو خوشی ها بر برم  
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


پروانه که به سوختن شمع می گریه تا سحر
چـو چشـم شمـع منـم پروانـه وار اشکـم بحر
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


سحر جادو اسـت عشق طلسـم زیبا
برسـر سـرکه رسـد هـنرش صد بلا   
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


دانه دانه می ریخت باران تیز با هوس
زیرغرش آسـمان دانه های زمین بوس  
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


با جام باده ی بهار، مست بودند پرندگان
شـراب ناب شـان بـود، شبنم های بهاران
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


واعظ پیاله می بهاربود که مـی گفت
از قـدح بهارکه خوشی ها شاد روت  
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 


هـوا هوای بهار بود یک هوای ناب
شورانگیز و دلانگیز یک هوای بتاب  
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 
 
      کتاب جنت با خیال پردازی فانتزی و با حکایه شیرین، روح شما را در هنگام مطالعه خوش نگه می دارد. سروده ها با ادبیات سخنان شیرین انگبین این کتاب است. داستان جنت از جنت یک حکایه شیرین با پیام هاست. داستان جنت با خیال پردازی ها دنیای جدید است، در کتاب جنت اتوپیای نوین طوری بیان شده است هرگز از خواندن کتاب خسته نمی شوید. داستان کتاب جنت از داستان فیلم مشهور علمی آواتار غنی و زیباست، اگر از جانب سینما هالیود فیلم سینمایی ساخته شود دنیا را بخود می گیرد، اگر از دوستان افغانی و دوستان ایرانی کسی در این ارتباط همکار شده بتواند از امتیاز بهرمند می شود و با این خدمت شان می توانند در تغییر رنگ های دنیای اسلام خدمت فراموش ناشدنی را انجام دهند. کتاب های مکتب راه سوم خاطر تغییر رنگ های دنیای اسلام سوی اتوپیای نوین است، اگر داشته های این سایت چیزی بر دنیای اسلام خدمت کرده بتواند از دوستان افغانی و ایرانی صمیمانه خواهش می شود همکار شده آدرس سایت را بر دوستان شان برسانند. کتاب ها از قلم اوکتای اصلان راه سوم 4/282016