دو بیتی های اندرزدار از مادر

 

 

 

نا نوشیده کی داند مزه ی شراب چیست؟

بی تشنه زآب کی داند معنی سراب چیست؟

طلسـم عشق که آب اندرون خـاک

بی عشق کی داند معنی خاک آب چـیسـت؟

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر" یک حقیقت افغانستان است، قهرمانی یک زن افغانستان را در بین شرایط جنگ بیان می سازد.


از ظاهر دیدن کـنی منبعی واقعیت را

بلکه باتاب می گویی سخن بلاغت را

زیر خـاک پنهان است حقیقت زر

راز آن را ندانی کی دانی حقیقت را؟  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟" شما را در حقیقت های تلخ افغانستان می برد و خطاهای رهبران دو طرف جنگ را پیشکش می سازد.


مکفوفی عقل در بزغاله که پیدا شـود

عوض علف زار به گرگستان می رود

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر" یک اتوپیای نوین است با داشته های ادبیات شیرین از یک طرف خطاها را پیشکش می سازد و از جانب دیگر مجادله ی یک زن افغانستان رامقابل سختی ها نشان می دهد.


                                                     

چه اندازه ببیـنی آنقدر سترگ هستی

به اندازه دید عقل بین قلعه ارگ هستی

عالم یـی عارفــت از تفکرت پیـدا
به اندازه ی تفکر آنقدر بزرگ هستی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟" بر نسل های آینده حقیقت تلخ این زمان را پیشکش می سازد. کتاب های مکتب راه سوم کتاب های زمان هاست.


                               

کـذب و ریا دو بلای دایمی

بر تقدیر انسان مصیبتش همیشگی

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
رهبران افغانستان دایما بر ملت دروغ گفتند اگر این حقیقت تلخ را بخواهید بدانید کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را مطالعه کنید.


 

ثروتی که خدا داد گنجینه ی عقل

انتباه اگر باشـد قدرتی معقل

در راز دنیا گـره ی او خـورده

چونکه دنیای بزرگ منبعی تعقل  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "مادر و کتاب های جنت و عدالت" یک رویای نوین را پیشکش دارند. کتاب جنت با صحنه های شیرین یک دنیای جدید است.

  

بردانستن حقیقت درک واقعیت شرط 

اگر ادراک نباشد زندگی در اسارت  

این گل زندگی در پـیکر هر کـی 

بر انسان انتباه که از سـوی حیرت

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب" افغانستان چگونه ویران شد؟" حقیقت های چهار دهه افغانستان را بدون طرف گرفتن بیان می سازد.


زندگی عجیبی است با درد و سرها  

دربـی انتباه دارد با صد اثرها

اگر با چشم عقل نگاهـی نکنی

تیر خطا می خوری با حسرها

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 زلیخا مادر چگونه توانست از خادمه گی رهبر منطقه شود؟ کتاب "مادر" را بخوانید جوهر زن افغانستان را هویدا می سازد.قدرت هر جامـعه درک معنوی او

سعادت بر انسانـش از اثر بوی او

الـبسه سـخن زند اگر که در جامعه

مصیبت از روی او بدبختی از خوی او

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

چرا ببرک کارمل نزدیکترین دوست و رفیق اش را قربان داد؟ چرا میراکبر خیبر را کشتند؟ "کتاب افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید با حیرت ها تاریخ نزدیک افغانستان را درک می کنید.اگر که شهری هسـتی با نزاکت و ادب

قصبه را عـور مبین از هر چه مودب

سفره ی دوستی را از قصبه هموار کن 

سوی شهر آز آن برو با اخـلاق مهذب                         

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 دکترنجیب الله را چرا طالبان کشتند؟ دکترنجیب الله و محروم محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان چرا از طالبان حمایت کردند؟ اگر طالبان نفرات اسلام آباد بودند آیا این دو  شخصیت تاریخی افغانستان مذدوران پاکستان بودند؟ یا بازی دیگری در صحنه بود؟ کتاب" افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید با تعجب ها حقیقت ها را خبردار می شوید. 

مثل حریرنازیک و همـچو برف و آب 

هنگامی تولدش یک نور بتاب 

انسان که در تولد بی قصور و پاک 

از فکر شیطانی که روی سوی خراب 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چگونه روس ها حفیظ الله امین را استعمال نموده تره کی را کشتند تا زمینه اشغال افغانستان میسر شود؟ کتاب" افغانستان چگونه ویران شد؟" جواب های با منطق دارد.
بزرگی از مال نیست از قدرت و دولت نیست

شـت فـت ظاهـری برایـش آلـت نیــست

آن چه از بزرگی است نجابت باطنی 
اگر ادراک نداشـتی نجابت به دست نیست


از قلم اوکتای اصلان راه سوم                                 
رهبران مجاهدین چه حدود از جهاد قرآنکریم خبر داشتند؟ آیا در افغانستان ملت از بین قرآنکریم معلومات درست دارند؟ خطا در کجاست؟ کتاب های " افغانستان چگونه ویران شد؟" و کتاب "جهش سوی قرآن" را مطالعه کنید مطمئن ام در حیات شما یک میلاد می گردد.
بیهوده سخن زدن کـوری را بیان دارد

مطالعه نباشد سفسـطه عـیان دارد

چیزی در دامن داشتی او داشته توان 

بی داشته سخن زنی یک وزن ارزان دارد 

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 تا چه حدود ما ملت افغانستان از حقیقت ها فاصله داریم؟ خطاکار کی ها هستند؟ غربی ها؟ روس ها؟ یا جهالت خود ما ملت؟ کتاب های "جهش سوی قرآن" کتاب "جنت" کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟" یک آیینه اند برای درک حقیقت ها.پاک نیست سیاست صــدچرکینی دارد

با هنرهای رازدار سر ویرانی دارد

سـاده مباش مگو تو از پاکی سیاست   

او که مار زهردار زیر آستینی دارد

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 سیاست هرگز پاک نیست و لاکن ملت یکه بی خبر از حقیقت ها باشند رهبران کثیف ترین چهره ها می شوند چونکه شرط ها، چنین می سازد.  اگر مثل این حقیقت، حقیقت ها را بخواهید بدانید کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  را مطالعه کنید.
شنیدگی کـی بود مانند دیدن

تجـربه نداشتی از آجیدن

فقیر بادرد خود وعاقل پی کار

اگر خبر نباشی از هنر آفریدن؟

از قلم اوکتای اصلان راه سوم

کتاب های مکتب راه سوم شما را از شما می گیرد و بر دنیای نوین می برد، مطمئن ام در بسیار نقطه ها همنظر من می شوید، کتاب "جنت" را مطالعه کنید شیرین و پر محتواست. 

از کسی طلب مکن سعادت حیات را

بر بازو اعتبار کن تا یابی فتوحات را

نعمت خداوندی از وجـودت پیدا

از خود اختراع بکن روشنی بتاب را 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  انسان را فقط بر خودش تسلیم می دهد، چونکه اگر هر کی بر جوهر درونی اش اعتبار داشته باشد موفقیت او حتمی است زیرا خداکه می گوید صرف بر من عبادت کن مفهوم یکه دارد انسان نباید غیر خود و خالق بر کسی دیگر سر به تسلیم باشد و این نقطه، خدا را در وجود خود دیدن می کند یعنی نعمت داده شده را کشف می نماید. 

هر کلام وزن دارد بار گران دارد 

بیهوده سخن زدن صـد پیشمان دارد

پیش از سخنی زنی صد تفکر را بکن

چونـکه زیر گرانش زهر نشان دارد 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در کتاب های مکتب راه سوم فرهنگی را می بینید انسان را مجبور می سازد تا هر سخن یکه می زند تفکر کند، چونکه قبل از اجرای هر کار انسان در ذهن در او مسیر تسلیم می شود، اگر که تفکر نداشته باشد سخنان اباطیل از زبان او بیرون می شود و مسیر او را تعیین می کند.
       


 

بی خبر مباش زندگی مشکل 

پهلوان قوی و رقیبت دیوهیـکل 

مقابل قوت اش خـبردار رفتار کن   

اگر خبر داشتی او وقت گل

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در کتاب های مکتب راه سوم زندگی مسیر مشکل بیان شده است و لاکن خبردار بودن از حقیقت زندگی انسان را موفق می سازد. کتاب ها، انسان را بر خود انسان تسلیم نموده می گویند حقیقت ها را درک کن و لاکن گریز مکن. 


ارزش ثانیه را بدان تا دنیا را درست بشناسی.

 خورشید به محور خود با نظم در گردش

 لحظه خطا ندارد کـارش با ارزش

 بدین خاطر ثانیه با قیمت بالا 

 اگر قیمت را دانی عقلت تابش

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم را از کتاب "جنت" بر مطالعه شروع کتید، زیرا جنت از جمع کتابها مختصر و شیرین یک اثر است از دیگر کتاب ها پیام ها دارد.

  


اگر که خواهـی بند کنی دم آب را

حجم آب را ندانی می بازی پلان انتخاب را    

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  بر نسل های آینده آینه است از این زمان!
من بین پرچمی ها بزرگ شدم و از نزدیک مجاهدها را زیر مطالعه داشتم، آنچه بر من هویداست هر دو این دو گروه دو زردی یک تخم مرغ بودند، حساساتی بدون مطالعه!
کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟"  تصویر این دو گروه را بهتر انعکاس داده است.

      از کتاب مادر، کتاب مادر یا افغانستان چگونه ویران شد؟ با حکایه شیرین تلخ تاریخ نزدیک افغانستان را بین صحنه های داستان بدون طرف گرفتن بیان می کند. در کتاب های مکتب راه سوم با داستان، مسایل سیاست و فرهنگ دینداری اسلامی قرآن کریم و دیگر مسایل با ظرافت جا داده شده است تا جوانان خسته نشوند و با روان داستان خویشتن را بین حادثه ها تصور کنند، یعنی منطق یکه وجود دارد هر مخلص مطالعه خود را بین داستان یک قهرمان تصور می کند، چونکه از زندگی آن ها برای خود آن ها یک تصویر است، زیرا من کاری که کردم نه زیر تاثیر کتاب های مشهور دنیا رفتم و نه دور از زندگی ام در کدام تخیل دور دراز!

البته در کتاب ها خیال پردازی را با تفکر و منطق استفاده کردم، چونکه در صحنه های داستان، مطابق بر روح هر صحنه سروده های عشقی و حکیمانه را بکار گرفتم که در بسیاری سروده ها خیال پردازی ها را می بینید و در داستان هر کتاب حکایه های شیرین تلخ عاشقی را استفاده کردم بمانند عشق شاهسون و آلتین آی در کتاب جنت و لیکن از محوطه زندگی ام دور نرفتم چونکه کتاب های مکتب راه سوم را خواستم بسیار زیاد طبیعی باشد. مستریح ام هر کتاب با ظرافت سادگی مطالبی دارد در حیات هر مخلص مطالعه میلاد جدید می گردد تا در همه زندگی سوالاتی را که در ذهن اش می دهد با سوال ها در مسیر تفکر برود، از این سبب که آرزو دارم ملت ما بیشتر از هر ملت زیادتر تفکر نماید و تجسس نماید اوکتان اصلان راه سوم. 4/26/2016