تک بیتی های از قلب بر قلب

     


       چون گل تازه که به آب نگه می دارند
       من آن باغـــبانم رسم تو در سینه دارم
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
       زاهد و بت پرستی بین قاعده ی عشق
       معجزه ی عشـــق زاهد هم بت پرست
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 


      ما که دل داده هایم التماس از تو داریم
       یا الـــهی رحـم کن غیر تو کس نداریم
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


   
      چو عنبر از گل خیزد بویت از جان من
       جانـم از بوی گل زرافـشان مـــی پاشـد
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      دل با عشق زنده و جاویدان
      باغ با گل خــود زرافــــشان 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
      صد سال زندگی بی عشق با هر چی
       اگر که عشق نیست حیات دم قــیچی  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
      برس عشق بر دادم هر لحظه و زمان 
      چونکه بـی گل کــــی زیباست گلستان؟
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      عندلیب به گل فشاند ز دلـــش سروده را
       معجزه از عشق که گل خالق و او پذیرا
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم       بــی تو نفس کــــی مدارا دارد که دل آرام شود 
       گلریزه ی از گل عشق است که دل آرام میشود
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      دل باخت گل با دل غنچه و شگوفه کرد
       انفاس بــهشت اش را به یـار تحــفه کرد
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      دل که باخته به عشق عشقش صنم میگردد
       سر به سجده تسلـــــــیم زر و شبنم میگردد
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      با قاعـــده ی زاهــدی از دروغ توبه کـــــنی
       فقط قدرت عشق است حد را فراموش میکنی
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      وقــتی اسیرش باشـــی در اسارت عشق
       هر چی را میشکنی به یک حسرت عشق
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      او شعله ی عشـق که قلب در تپش 
       میتپد پشت یار،یار ازهر چی پیش  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 

      دل به تسلیم سربه خم فقط او سلطانت
       تو که اجرا گر هسـتی او آلاو بادارت    
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم      دل را که برش دادی قلبت دردست اوست
       دسـت هایش ساقـــــی گر دل باده پرســت  
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      دل باخته که تو شدی هر لحظه در تپشی
       هر لحظه ی دوری را با گریان تو میتپی   
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      اگر که دل باخته یی بی خود تو مجنونی
       میتپی با هر مشکل تا بیابــی در جنونــی
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم      هر ثروت و مادیات هر مقام و دولت
       اگر که عاشقی می گذری از او حالت   
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      به جـــــوهر نایاب گل ها فــداش شود 
       می زیبد به او زیبا جانم قربانش شود
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 


      عندلیب به گل غرق شد گلش به مســتی آمد  
       گفت که خوبان دیده ام اما تو چیزی دیگری
       از قلم اوکتای اصلان سوم

  

      با ما نفســــــــــی دیدن کان نیکو وزیدن
       هم دل را کند گلشن هم عمر می افزاید
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم      بهای عشق بلــند، بها و زر و پول
       قدر دانستن عشـق، قاعده و اصول  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      نکـــند بـــوی تــو را بــاد از پــیشم بــبـرد
      خوش ندارم که دل هر کسی را برده باشی
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم      عندلیب و گل که غرق مستی عشق است  
       در سفره ی  نادار مــا عشـق چنین است
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم      حــــد وفا بدانیم نشــــویم وفا شـکن
       قدرعشق را بدانیم نشویم دعا شکن
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


ممنون از علاقه تان سربلند باشید.