تک بیتی های دلربای عشقی

  

     
گل دامنت هستم خوشبوی زیبا 
       او محــبت توست هســــتم دلربا 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      یک امر غایت در محوطه ی قلبم
       با عشــق دلربا مــن آفــتاب بتابم
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 

      تپش قلب های مان در تلاش و مقصد 
       هـــدف یکـجا بودن همــنوا و راصــد  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
      دریچه ی حیات فقط پنجره ی طاق  
       همــباز کــجا دارد؟ یک بار اتفــاق
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
  
      خوشی صاحب دارد درهرمقطعی زمان
       غم تنهایــــی دارد در هر نقطه ی مکان
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 


      عطر گل بر من رسید با نامه ی زیبایت 
       ارتیاش شـدم از بوی با این لطف ادایت 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 

      عشق واژه ی زیبا منبعـی شور و شوق 
       او درد مشترک بین دل های مـــــعشوق  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 
 

      تابانــــی نور توســت تابنده است حـــیاتم
       پاینده باد عشق تو که سرمست من هستم
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 


      از جنت پریده در قلب من نشته
       پیمان عاشقی را با دل من بسته 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

      نبود هـیچ ســتاره در آسمان قلــبم 
       وقتی نور تو تابید شد ارمغان قلبم
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      بویت با نامه رسید چکیده ی شراب شد 
       چو قل قلی می، شد، تسلیمیم ایجاب شد 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم                        
 

 
      در شب های مهتابی یارم صاحبم شود
       مهر و محبت یار کاسه شـــــرابم شود
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      باد شب بهاری باده ی عشـق شب  
       با بوی یار بوزد وزیدن برق شب  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 


      سکوت و مهتابـی است امشبم بر من           
      کاش یارم میبود محبتش میشد پرثمن  
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم                                  
 


      یک لاله آفت هستم گل لاله و سرخ لاله
       طـغیان و توفان به یار، روئیده آلاله 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      هـــوس دل من است روانم پـــی یارم
       جادو کند عشق ما، شویم ما گرماگرم
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      هر لحظه ی عاشقی به یاد ماندنی 
       سحر و جادویش است چنین شدنی
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

      یک پل صـــراط، بین قلب های ما
      عاشقی که نام او، شــعله آتش زیبا
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم      ز گل ریزه های خاطرات یار زنده ام
       مستــی به من بخشیده که من پاینده ام
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم      ز انفاس گرم یار که من خمار گشتم
       مثل سوخته پروانه بدسـت یار افتیدم
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      اگر عشــق پل شــود بین قلـــب های عاشق
       چی سخت است دور باشی از دیدارمعشوق 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      او محــــــبت خاک که باران قـطره قــطره
      عشق هدف شان که یک اختر و یک پاره  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      دل دادگی مسلک نیست، باشد بدوش دوشدار 
       اگر کـــه بتابد ارشــــد مـــیشه شـــــانـس دار  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      مگو لعنت به بت ها چه تقصیر بت ها دارند؟
       معجزه ی عشــــق اسـت که بت ها بها دارند   
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      قـیس که مجنون شده بود از تاثیر عشق بود
       معجزه ی عشق است که دیوانه هم با سعود
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


        
  
      عشــق غلــیان آتش محوطه ش داغ
       او گرمی عاشقی که وعده ها ابلاغ  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      اگر که روشنی نیست در محوطه ی ذهن ها
       دم بدم خطا میشه با فرهــــنگ بـــــــــــی بها  
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


ممنون از علاقه تان سربلند باشید.