تک بیتی های ناب عشقی
      هر گام که می گذاریم فقط گام عاشقی   
       با فراز و نشیبـــی حیات ماست عشقی
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 

     در هر حرف زبانت اسـم یار تو باشد
      در هرحرف زیبایت برتو پرستو باشد
     از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
      با خروش جـوش خود دریای عشــق من شو
      همه دردهای من را یک سره کن شست وشو
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم      یک گل زیبای ناب که دارد بوی شـاداب 
      در بین همه گل ها بوی یارم گلاب 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
      در بین باغ و بســتان یک گل ـ گل باتاب
       اشک و رشک گل ها به این زیبای آبتاب
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      سحر بود هر روز من نیم باز و نیم ابر
       نور تو که درخشید عشق وزید از سحر 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم      بلــبل که به گلش دید از دیده بت پرسـت شــد
       هرچی ره فراموش کرد فقط به گلش غرق شد
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم      پروانه که بسوزد در شعله داغ شمعش
       این چنین حــــیاتم است به پایت من فدا
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      باریــدن باران نــم نـــم بر زمـین
       او قاعده عشق که گلها سر زمین
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم           در فراز و نشیب عشق، دل خواهی که تسلیم است
       شـــرط آن اســــت ره ی یار چو بــاران باشـــــی     
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 

      جلوه ها وزید از گل عندلیب ش مست شد 
      کــــــویر صحرای او با گلــش برنده شـــد
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 

      با  نظاره نشســته این عندلــیب خــسته
       به ره ی پیام تو دل به سوی تو دوخته
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم      یا الــــهی کـس را با کـس آشنا مکن
       اگر که میل داری هیچ گاه جدا مکن            
 
 

      آرزوی دل هـــا بــــود بشـــــگوفه گـــل پــند   
       مبارک باشد ای دوست گل شده است آب قند 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 


      از طی دل نوشتم نامه را به یار خود
       هربار تقدیم کردم دل را به دلدارخود
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
      غنچه و باز شـدم در گلستانت ای دوست
       بویم را پاشان داده شدم جانت ای دوست 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم       شگـــفه شـــده عشـق با آرزوی حـــسن
       غنچه گلش روئیده همچو گلهای سوسن
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      عندلیب به سجده شد گلش غرق عیش شد 
       تسلیمـــی او را دیـد او لحظه ش بهش شد
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      دل شـــده چــو آب آب، جــــــگرها خونریز
      وای که یارم نیست نیست، چشمانم اشکریز
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم

 

 
      بــند پا به پای دارم بار گـران بـــــدوش
       عبیرجانت که است این بار آسان بدوش            
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  


      جلوه ی گل وزیده بلبل با چشمان باز
       نســــــــیم از کنار گل ترنمـــش آواز    
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم                 
 


      مشـــــک عنبر بریزد از عطر گل بهار
       این چنین گلاب ازلبان مست یار
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
      روح و جانم پریشان پریشان ای پرستو
       جگـرها پارچه پارچه درد دل من ازتو
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      حسرت از دلـــم ببین که دلـــتنگ دلـم 
       دلم که دلتنگ دق او پشت گلم  
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      چشمانم غرق اشک دماغم با بوی تو 
       بیایـــــی در نزد مـــن ببویمـــــت پرســتو 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      چه سخت روزگار که یار در نزد من نیست
       دلـــم پریشان دلـدارم از من دور است 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  

      سر اگر زده شــــود سر من فــدایت 
       راه عشق روان منم سر من قربانت
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 
      اگر که ریزد قـطره اشـــک چشــم تو
       صد جان قربان کنم به او آهوچشم تو 
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم      غرق خون دل هستیم جگرها پارچه پارچه
       کس نیست مدد کـــند دل مـا صــــد پارچه 
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم

  
 
      دنیا و آخرت را به حرف هایت فروختم
       سودایـی چنین است دل بسته به تو بسته   
       از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 
      سـرنوشـت ازل نبود که ما چــــنین افــتیدیم
       هرچه میل شان شد ازل گفته به ما خوراند
      از قلم اوکتای اصلان راه سوم   

     

ممنون از علاقه تان سربلند باشید.