تک بیتی ها و دو بیتی های حکیمانه

 

انسان باید قبل از سخن زدن و عمل کردن سخن، تفکر کند تا زیر سنگینی سخن قرار نگیرد.

 یا حرف را دانسته گو یا حرفی را سر نزن

 بـی ادراک حرف زدن برگ خزان ریزان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "جهش سوی قرآن" اسلام جامعه را رد دارد.
چه دلیل کتاب دارد؟ کتاب را بخوانید مطمئن ام برای پسند تان منطق و دلایل زیاد دارد.


 

عقل خدا داد یک گنج است اگر استفاده شود.

برمـلا کن عقل را از دنیای عقل

ادراک بکن حق را با کمال تعقل

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
قرآن اسلام جدا دارد زیرا در جامعه از زبان به زبان رسیده یک دین حاکم است. کتاب "جهش سوی قرآن" عقل ها را در تعجب می آورد از قلم اوکتای اصلان راه سوم


 

انسان در تولد پاک است اندیشه های شیطانی است کثیف می سازد.

در تولد پاک چون پاکیزه آب

از نور خـداوند یک آبتاب

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چگونه انسان ناپاک می گردد؟ این رمز حقیقت را از کتاب"افغانستان چگونه ویران شد؟" مطالعه کنید.عقل را سردار بکن در سر قلب

خوبی را زیاد بگو با هنر قلب

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم انسان را بر انسان شدن تشویق می کنند زیرا هر کی انسان است و لاکن تا کدام حدود انسانی را می داند؟


 

 

سیما اگر زیبایی قلب را منعکس کرده باشد قندیل است با تابندگی در هر طرف.

گلرخ گل که گل در گلستان

تاثیر بر قلبها او زر گران

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم با شیرینی مطالبی دارند مطمئن ام پسند تان می گردد.


زبان اگر از مغز الهام بگیرد عقل حاکم در جامعه می گردد، اگر از قلب احساساتی خشک الهام بگیرد مصیبت حاکم می گردد.

در گرمی خشک قلب سعادت را چه دانی؟

اگر عقل نباشـد عـبادت را چه دانی؟

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
قرآن امر دارد تا خدا را با عقل بشناسند و لاکن چرا دین جامعه برای شناختن خدا عوض عقل، قلب حساساتی را آدرس نشان می دهد؟ کتاب های "جنت" و "جهش سوی قرآن" سخنان زیاد در این ارتباط دارند.  

حکم داوری دادن کار آسان دنیا 

درک عواقب آن یک ماده ی توتیا

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در جامعه های عقب افتیده هر کی دادور است و لاکن کمترین انسان بر چه کردن خود متوجه است. کتاب "جنت" را بخوانید با شما بحث گفتگو با چنین مسایل دارد.


غیبت پلـید دنیا ضـد خواست خـدا

در بعضی زبانها افسوس که او توتیا 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
غیبت را خداوند لعنت کرده است چرا در جامعه های عقب افتیده بازار گرم دارد؟ کتاب های "جنت" و "عدالت" با شیرینی همچو این مسایل مطلب ها را بررسی کرده است.

 

 

خداوند که بدی را لعنت گفته، پرواز به جنت با بال های خوبی ممکن.

 بدی را لعنت گفته در قرآن

 پرواز سوی خدا با بال نیک آسان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
خدا خدای خوبی و بدی است چونکه او خداست لاکن خوبی است که رضایت خدا را می گیریم همچو این نقطه ظریف و باریک را کتاب های "جهش سوی قرآن" و کتاب "جنت" با خود دارند.    


 

خواندن و یاد گرفتن ثروت و غنیمت است      

خواهی بخوان خواه مخوان ما که نوشته ایم

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
بلی من نوشتم می خوانید یا نمی خوانید مربوط شماست و لاکن کتاب ها برای هر خواننده فصل جدید را در تفکر وی سبب می شوند.

  

    ا
ز کتاب عدالت، لز قلم  اوکتای اصلان راه سوم 4/25/2016