عارفانه ها و حکیمانه ها از عدالت

 
تسلیم محوطه دنیا کوچک خود مباش از دنیای دیگران خود و دنیا را ببین تا حقیقت را بیابی.

از رنگارنگی گل ها گلستان رست
سرشار از نوعی گل ها زیبایی بدست
این نقطه بر ذهن ها اندرز و اندرز 
افکار وسیع که است گلستان مست

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم کلتوری را در جامعه سبب می شود تا هر کی بر عقیده هر کی احترام کند و حیات را از زاویه بزرگ دیدن کند. 
 

                      
هراس نداشته باش، هر فعالیت را بدون گمان اجرا کن و از هر روز گذشته درس بگیر.

هر قدم عبرتی دارد بر ذهن های افتن
اندرزش دسـتورش است برای یافتن
از اندرزش بی گمان در راه نیک برو
درس گرفته بی گمان از قدم های رفتن
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم فرهنگی دارند تا هر کی بدون هراس بر داشته های جوهر دورنی اش باور نموده رفتار کند.انسان در تولد پاک است اندیشه های شیطانی است کثیف می سازد.

بنگر بر نوزاد او یک فرشته ی پاک
چو ابریشـم نازک او تحفه ی خاک
هر خرابی که بینی بعد از او از او
تحفه ی حـیات که برای او دردناک  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "جنت" چگونه جنگ با لشکر ابلیس را روی کدام منطق قرآنی پیشکش می سازد؟ جنت را بخوانید شگفت آورنده داستان شیرین دارد.
 
اگر که در جامعه کالا نادانی زیاد شده باشد سخن زدن زیاد می گردد مگر ابتکاریکه به پیشرفت جامعه ضروری است کم یافت می گردد.

پرگویی بی محتوا چه درد را دوا دارد؟
اگر دانش نباشد چه خوب را روا دارد؟
البسه ی نادانی اگر پوشیده شود
شب و روز سخن باشد چه ره مداوا دارد؟

از قلم اوکتای اصلان راه سوم 
در منطق کتاب های مکتب راه سوم مطالعه، بررسی، تحقیق موضوع اهمیت دارد نه پرگویی بی محتوا.
 


فعال شدن جهالت در یک ملک بزرگ ترین مصیبت او ملک است.

اگر که ملک بیران و انسان هایش ویران
علم برقرار باشد بار دیگر گلستان
بزرگترین مصیبت محل جهل فروشی
خریدارش باشد همه در نقصان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
"عدالت" عدالت را مهم می داند کتاب عدالت با داستان شیرین برای نسل ها از بی عدالتی جامعه افغانستان حکایه ها دارد.
 

 
 
کور شدن هیچ کس به اندازه کور شدن عدالت مهم نیست.
      
بر منطق سعادت عـدل تمام لازم
عقل بینا باشد کوشش تام لازم 
عدل نابینا شود بارشش مصیبت 
برای درک نقـطه عقل و نظام لازم

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم عدالت را در راس حیات یک حقیقت لازمی می دانند چونکه در منطق مکتب راه سوم تا زمانیکه عدالت نباشد سعادت وجود ندارد.
 

 
حیات عجیب است، انسان همان گونه که پاک تولد می شود همه را در نخستین لحظه بهار زندگی مثل خود پاک می بیند و اما چی اندازه که جانش از دست ناپاک ها به درد بیاید او زمان ناپاکی را درک می کند.
 
ابلیس و فرشته دو نام عبرت
یکی با نیک سیرت دیگری دژسیرت
یکی فطرت نیکی دیگری سیرت بدی 
این چنین حیات است طبیعت  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
حیات در کتاب های مکتب راه سوم چگونه معرفی شده است؟ کتاب های مکتب راه سوم بر حیات انسان احترام دارند.


 
حفظ جان مقابل دشمنان آسانتر از حفاظت جان از بلای دوستان است.

 ضرر از دوستان را دیده تو حیرت بکن
 از دشمنان نبینی بر خود عبرت بکن
 حفاظت جان تو نزد دشمنت آسان 
 بر ضرر دوست هایت صد بار دقت بکن    

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم بسیاری از راز بشر را با زیرکی هویدا ساخته است کتاب های مکتب راه سوم را مطالعه کنید.
 


باسعادت ترین انسان، مقام شاهی داشته باشد، نیست، یا مالک ثروت مثل ثروت قارون باشد، نیست، خجسته بودن بین خانواده بهترین سعادت است.

سعادت آن نیست که ناراضی از خود باشی
با هوس های بی جا غمدار و حسود باشی
قدرشناس باش بر داشته های دست ات
که او سعادت تا خشنود و مسعود باشی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم با دیگر کتاب ها تفاوت دارد زیرا در کتاب های مکتب راه سوم در روح هر صحنه شعر سروده شده است.
 


 
نفس یک البسه است اما با البسه های دیگر تفاوت دارد، قبل از این که او تو را بپوشد تو او را بپوش.

در راس همه مشکل حرص نفس نهفته
یک بدبختی بزرگ او بلای خفته
گر خواهی آباد شوی در هر مشکل
حاکم بالای نفس شو یک دشمن نشسته  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "عدالت" داستان شیرین تلخ از حقیقت های وطن دارد کتاب عدالت را بخوانید لذت می گیرید.

ممنون از علاقه تان سربلند باشید.