صحبت های ویدیویی "من" اوکتای اصلان راه سوم "سیاسی، اقتصادی، معلومات از قرآن"

SIRALA: İzlenme Sayısı Eklenme Tarihi Yıldız Sayısı

  صحبت دوم من در ارتباط تکوین یافتن کائنات در منطق قران و علم
  در منطق قرآن کائنات چگونه شکل گرفت؟ علم در منطق قرآن چه می گوید؟
  801 kez izlendi 1287 gün önce


  اعلان سیستم جدید 26 ماده یی جهت آینده شمال و شمالشرق صحبت اول
  در این صحبت خاطر آینده شمال و شمالشرق افغانستان فکرهای جدید را می شنوید
  803 kez izlendi 1287 gün önce