مسلمان ها از منطق ختم قرآن، قرآنکریم بی خبر هستند آیا دقت شدیم؟

در عبادت ختم قرآن کریم خطا وجود دارد. یعنی یک نو ظاهر پرستی، یک نو نمایش، یک نو خود خواه یی که تا در جامعه خود را نشان بدهیم تا هر کی بگوید پابند در اسلام است رواج است.
وای چگونه یک عمل را اجرا می کنیم دقت داریم؟ 
بر شخص که از ازبر قرآن کریم بخش کتاب را می خواند مقدار پول می دهیم در حالیکه جناب خواننده درد آن را ندارد تا درک کند بین این کتاب چه هدایت الله است؟
ادراک این مسئله در فرهنگ ما ملت وجود ندارد. از این که همه را عاشق ثواب گرفتن ساختیم تصور می کنیم با ازبر خواندن قرآن کریم برکت و عزت خانواده ما بیشتر شده ثواب بدست می آوریم.
یک نو استهزا بر عقل هاست که درک نداریم.
فقط با این عمل مضحکه های کمدی عقل ها شده عقل را در تمسخر قرار داده یم.
زیرا بعد از مراسم ازبر خوانی سفره شاهانه باز می گردد، در راس او سفره عالم دین قرار می گیرد باقی همه از قشر اعتباردار و ثروت دار جامعه اند نشسته می باشند. حتی یک غریب، یک مسکین را در بین محفل ختم قرآن خوانی ها کس دیده نمی تواند. با این روش خود را تسلی می دهیم بخش عبادت را اجرا کردیم گفته. اما در کدام منطق قرآن کریم و منطق دین این رسوایی جایز است؟
بیشترین کس هایکه در تلاش مراسم ختم قرآن هستند پست فطرت مردمان جامعه هستند از قبیل رشوت گیرها، اختلاس گرها، قاچاق گرها و غیره، غیره که از راه های ناروا پول بدست می آورند و برای شهرت از نام مسلمان خوب به همچون مراسم دست می زنند. در مراسم شان همی مهمان های سفره ی آنها به مانند آنها قشر پولدار جامعه اند. نشسته می باشند.
در راس دستخوان آنها عالم دین جامعه قرار دارد تا با نیرنگی این مردمان شریک شود. از این سبب که در افغانستان کسی شاید نیست کدام مولوی از دعوت رشوت گیرها خود را دور  داشته باشد. اگر چنین شخص وجود داشته باشد و علنی در مقابل دعوت فتنه انگیزها بغاوت کرده باشد او محترم کی است تا بشناسیم؟
در حالیکه در چنین مراسم علمای دین بر حاضرین معنی و ترجمه کتاب خداوند را آیت به آیت بدون کم زیاد ساختن به شکل حقیقی بخواند تا منطق راهنمایی سوی قرآن کریم صورت گیرد تا او عبادت یک منطق داشته باشد. مهم نیست حتمی همه کتاب خوانده شود. به اندازه امکان زمان و خواست حاضرین بخش از کتاب خوانده شود کفایت می کند. چونکه حداقل یک منطق را منعکس می سازد.
طعام باید بر کس های داده شود محتاج باشند. مگر یک عجوبه ساختیم اسم او عجوبه را ختم قرآن گذاشتیم. چون که همه عاشق ثواب شدیم کس نیست یک بار در اخلاق صواب دقت کند.
از قلم اوکتای اصلان راه سوم 5/22/2016