چرا دکترجان مسلمان شدن را قبول نکرد؟

 
     دلاورخان که با دقت گوش می داد زیر آب رفت و بیرون شد و سر را تکان داد و گفت: ولله بسیاری زمان از عقل یکه بدون سواد هستم تلاش کردم تا دین را درست یاد بگیرم لیکن کسی مرا درک نکرد هر کی خواست، من او را درک کنم و مثل او باشم تا خوب مسلمان شوم.
اگر هرکی بگوید بهترین مسلمان من هستم و لاکن فرهنگ مطالعه و تجسس نداشته باشد بهترین مسلمانی او را از روی کدام منطق بررسی کنیم؟
دکترجان تبسم کرد و آرتین که کمی دور بود آب بازی نموده نزدیک شد گفت: آقای دلاورخان، تلاش مکنید کسی شما را درک کند، هرگز کسی را کسی درک کرده نمی تواند و لیکن انسان های بزرگ، در پی خیال های بزرگ می گردند و او خیال ها را با دیگران تقسیم می کنند، او زمان است در بین او خیال بزرگ، ناگذیر بسیاری وی را می شناسند، عقب خیال بزرگ بروید هیچگاه گله مکنید.
دکترجان که با تبسم می خواست شنا نموده دورتر برود، دلاورخان با صدای بلند گفت: دکترجان شما از ما بهتر مسلمان هستید پس چرا مانند ما عبادت ندارید؟
دکترجان پرسید: یعنی چه؟
لازم است حتمی مانند شما باشم؟
از دین خود چه ضرر دیدم؟
دلاورخان پرسید: پس چرا از کتاب مقدس ما معلومات دارید؟
بر گفتار دلاورخان آرتین و دکترجان خنده نمودند و دکترجان گفت: اگر مقصد شما مسلمان بودن من باشد کی من از خداوند منکر هستم که بر منطق الله تسلیم شده نباشم؟
اگر هدف شما مثل شما شدن باشم از خود بودن چه ضرر دیدم؟
بگذارید که من خودم باشم و به خود بودن من احترام داشته باشید.
دلاورخان بی صدا بود دکترجان کمی شنا کرد از زیر آب دو باره نزد دلاورخان آمد و گفت: می خواهید برای تان یک رمز را بیان کنم؟
بشنوید
ما غربی ها که در جهان حاکم شدیم، یگانه صلاح بر زانو آوردن جهانی ها، یاد گرفتن، یادگرفتن، یادگرفتن، علم ایجاد کردن، علم ایجاد کردن، علم ایجاد کردن، از ضعف دیگران استفاده کردن و از جهالت شان کار گرفتن بود و است.
ما هر کتاب هر دین را مطالعه می کنیم و از هر پیام برای پیشبرد امور زندگی استفاده می کنیم، هرگز مانند دیگران شدن، کتاب نمی خوانیم!
ما برای ما شدن از هر کتاب الهام می گریم، چیزی که در فرهنگ دنیای که خود را اسلام می داند، نیست!
برای ما بهترین وسیله است تا دین و چگونگی استعداد مسلمان ها را بدانیم.
حال من از کتاب مقدس تان معلومات زیاد دارم و چه اندازه از این کتاب دور بودن مسلمان ها را خوب تر می دانم.
اگر منافع غربی ها بالای چنین حالت مسلمان ها باشد، از بی خبری شان چرا استفاده نکنیم؟
اگر که شرط ها تغییر بخورد، برای غرب دنیای از خود باخبر منفعت داده بتواند، در او زمان کتاب مقدس تان را چرا پیش نکنیم؟
یعنی اگر دانش و معلومات وجود داشته باشد، از هر حالت استفاده شده می تواند، پس چرا کتاب مقدس تان را مطالعه نکنیم؟
دلاورخان در تفکر رفت و در گوشه از حوض ایستاد بود دکترجان آب ورزی ماهی مانند، نموده، گاه در یک سمت حوض می رفت گه در دیگر استقامت حوض!      ادامه در کتاب جنت، کتاب جنت با خیال پردازی فانتزی و با حکایه شیرین، روح شما را در هنگام مطالعه خوش نگه می دارد. سروده ها با ادبیات سخنان شیرین انگبین این کتاب است. داستان جنت از جنت یک حکایه شیرین با پیام هاست. داستان جنت با خیال پردازی ها دنیای جدید است، در کتاب جنت اتوپیای نوین طوری بیان شده است هرگز از خواندن کتاب خسته نمی شوید. داستان کتاب جنت از داستان فیلم مشهور علمی آواتار غنی و زیباست، اگر از جانب سینما هالیود فیلم سینمایی ساخته شود دنیا را بخود می گیرد، اگر از دوستان افغانی و دوستان ایرانی کسی در این ارتباط همکار شده بتواند از امتیاز بهرمند می شود و با این خدمت شان می توانند در تغییر رنگ های دنیای اسلام خدمت فراموش ناشدنی را انجام دهند. کتاب های مکتب راه سوم خاطر تغییر رنگ های دنیای اسلام سوی اتوپیای نوین است، اگر داشته های این سایت چیزی بر دنیای اسلام خدمت کرده بتواند از دوستان افغانی و ایرانی صمیمانه خواهش می شود همکار شده آدرس سایت را بر دوستان شان برسانند. کتاب ها از قلم اوکتای اصلان راه سوم 4/26/2016