بیشینچی تورتلیلر

 


گلین یوره گیده مایه سی بنگلی 
او گلین مایه سی گل آهنگلی
شرابین جامی دیک اوزومین شربتیدن
نشه لی مست قیله دی او رنگلی 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  


 
قۉرقیم سېنینگ عشقینگگه دېوانه بۉلسم
عقل نی هوشدن بېریب یۉل می خانه بۉلسم
عشق غمیدن ایچیب مینگ مرته خراب بۉلیب
او پیت دوست تانی می،بیر افسانه بۉلسم
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 


عهد ـ وفا جلوه سی گلدن کېلسه
بلبل مست بۉله دی دلدن کېلسه
یېلگن باغ هواسی ناز گل بیلن
او پیت مست قیله دی همدلدن کېلسه

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
  

رجا پروانه نینگ عشقی شمع آلاولی
کۉز قۉیگن عشققه شمع لاولی
یار عشقیده دامله لب او آقه دی
کویگن نی یار بیلمه یدی شمع آولی

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 

شمع آیدینلیگیگه پروانه اویینده 
عشقدن خبر بېریب اۉینه یدی دینده  
آلاوین ایچیده اۉز عشقی اوچون
دینم دیب اوینه یدی آیینده

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 

  
 
پروانه شمع تېوره گیده هوسی بیلن
اۉینیدی عشق اوچون اونینگ فانوسی بیلن
عشقین نمایشی نی او لحظه بېریب
اوزنی آلاو بیریب اۉینیدی دانسی بیلن 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 

 
سحر شب باده سی گلنی مست قیله دی
بلبلنی چقیریب اونگه سرمست قیله دی
انسان کیمیاسیده شونده ی حقیقت
علم باده سی بۉلسه انسان پرست قیله دی
 
 اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 

 

دره دن یېلگن هوا تاغین هواسی دور
لطافتی کۉپ بۉلگن یخشینین صداسی دور
انسان توغیلگندن هوا ده ی مثال 
کثافتگه توشگنلر جهلین خطاسی دور
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 

بیر نظر توشدی گلین رخی بلبلگه
بهارین یېلگن هواسی روی بلبلگه
ایسی نی باده قلیب بېردی او هوا ده
یېلگن بهار هواسی سوی بلبلگه

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
  

عشق هواسی یایله دی بهار ده
گلدن بلبلگه کېلیب یېله دی بهار ده
بلبل آوازگه کیریب عشقدن ترانه اوقیب
گل تېوره گیگه توریب آسله دی بهار ده 
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 

یتیم اوچون نوازش اونچه هم قیین اېمس
اگر همت بۉلسه قیین بیر آیین اېمس
باغلی نینگ همت راغی اگر که بۉلسه
اوزوم بیرماق همتدن کتّه آفرین اېمس 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 
 
خوشلی او دلگه که مهربان بۉلگن
یخشی ایشلر بیلن عمر تۉلدیرگن
مظلومین اویگه التفات نی اېلتیب
قویاش مثالی بۉلیب خوشلیکنی بېرگن

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن

  

سېنینگ عشقینگگه توشگن من صبر دلده یۉق
یوزینگ که اوزاق مېندن عقلیم عقلده یۉق
بو غم کویدیردی مېنی عشقین آلاویده 
بو دل آلاو آلگن بو لاو منقلده یۉق 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن
 
  
 
سعادت یولدوزی نی کېچه نگدن آلگنلر 
تیکان نی سېنگه قۉییب گلینی باغچه نگدن آلگنلر 
بو دور ده اۉزلر نی رهبر دېیب 
دلینگ ننیگ هوسی نی تېوره نگدن آلگنلر  

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 

  

کېل گل سېپـییم قدملرینگگه 
آیدین بۉلسن کېچه م آدیملرینگگه
گل جمالینگ بیلن منور قیل مېنی
اذنینگ بیلن قۉیگین حریملرینگگه

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
  

یېلگن زلفینگنین هواسی 
مېنی مست اېله یدی گۉزل اداسی 
زلفنگ گل پېچک بۉلگن هوسیمده
مستانه اېله یدی سوداسی 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن
 
  

کېچه نینگ جلوه سیده ماه تابانیم سن
بو جان فداینگ بۉلسن یار خندانیم سن
اگر کېلسنگ سحرین گلشنیگه
سجده قیلیب ایته من گل ریحانیم سن 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 

 شلاله جلوه سی مثال صدانگ
عشقدن خبر بېره دی مهر و ندانگ
گل مثال یوزینگ ریحانلی بۉلگن
ریحانلی لبینگ ایسلی ادانگ
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 

کېل که یوره گیم ضیق بهانه اېله مه
بو غریبین دل نی دېوانه اېله مه
یوز دن حال نی کۉرگین خزان بهار
بو حالگه رحم قیلمه ی بې خانه اېله مه

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 

 
 
 
کاشکی قارانغی کېچه ده ماه مدام بۉلسنگ
آیدینلاتگن قویاش مثالی سحرلی شام بۉلسنگ
خم ـ پېچ دور یۉلم قارانغی کونم
کاشکی آی مثالی نور دوام بۉلسنگ
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 

  
 
تنگری سېنگه التجا التجا بیلن دعا
یۉلینگه باش قۉیگن من سۉزلریم ثنا  
سېندن قویاشلی بۉلسن سحرلی شامم 
بیزگه رهنما بۉلسن قدرتینگ دوا 
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 

حیاتین قدملری اېگری بیلن غم
خوشلیکنینگ عوضیده قۉرقوو بیلن واهم
یره تیش مونده ی بۉلسه چاره سی نمه؟
ارچه دن تیاق یېگن منتکش آدم 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 
 
خلقتنی کۉکدن کۉردم کائناتین ایشیدن 
قرآندن درس چیقردم پشیریلگن آشیدن  
ایکّی اۉن نی بیرقیلسنگ عنکبوت سوره سیدن
سېنگه جواب ایته دی تکاملین باشیدن  

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن