اوچینچی تورتلیلر 
بو لحظه ایستکلریم باشیمگه چیققن
کۉزلریم یارگه قره ب خوشلیگدن تۉلگن
گل ایسی ساغر بۉلیب جانیدن کېلیب
قره شی گلده ی بۉلیب عشق نی یره تگن 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 

 
سېوه من نگار سېنی حالیم شیرین دور موندن
کۉزینگ نینگ جلوه سیدن هدفیم چین دور موندن
تاتلی دور قره شلرینگ بو گۉزل کۉزلر بیلن
باده دور هر بیر سۉزینگ گل یاسمین دور موندن
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 

کۉکسیمگه آلاو اوردیم نگاریمین عشقیدن
لاولی بیر آتش بۉلدی بو عشقین انیقیدن
طالیب بۉلیب قۉلیده عشقیده زر اوردیم 
مست قیلدی او عشقی یوگورماقیدن

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 
 
عقلین آیاقی نی یوروت تا یۉلگه کېلگن
واقعیت لرنی بیلیب تازه بیر حالگه کېلگن
بې فایده گپ نی ایتمه اونینگ بونینگ گپیدن
قرآن نینگ یوزنی کۉر تازه احوالگه کېلگن
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 

مثلیکه بدن گه گل گرفتار 
بیر روح ایکّی بدن گل بیلن اعمار
بې فایده اېمس تاتلی قره شینگ
شیرین دور بو کۉزلرینگ خوشلی انبار

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن
 


دنیا دن بیر سېس اېشیت قلاق بیلن قرداش
قرینداشیم بۉلسنگ بو بیر صدالی تلاش  
دنیا نینگ هر یېردن اجدادینگدن سېس بار
اتفاق نی خواهله ایدی بیلگین که او باش

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 

شاه تورک باله سی بیز اۉنلرچه اسمیمیز بار
اۉزبېک ترکمن و تارتار بویوک اساسیمیز بار
ایېتّی اقیلمین شاه سی ترکلرنینگ اساسی
بویوک تاریخیمیز بار بیرلی احساسیمیز بار

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 

کېتمسن دوستلی بهاری فقر بیزگه کېلمسن
محبتین مهریدن دوستلی اوزاق قالمسن
بۉلمسن بیزگه خراب لی استثمارین ظلمیدن
شاه بۉلیب تورکلی سوییمیز بو دنیاگه شه نلنسن  

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 

دلیمده بیر هوس چلینسین دل اوچون بیر ساز
اتفاققه کیلیب چیقرسن خلق بیر آواز
جهانگه بو پیام نی بیر سېسلی پرواز بیلن بېرسن
دېسن که بو همه خلق بیر آواز بیلن دمساز

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 
 
گلین ایسیدن ایسینگ کېلدی بو سحر
خوشنودلی نــــــــی مېنگه بېردی بیر نظر
هر ســــــــــــــــحر ساغر قرمزی عشقدن 
ایسینگ کیلسن مېنگه یېتر
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 

سرکه نینگ جامی ده، یۉق، می تاتلی سی
ایچمه دن ایچگن دېیب احوالی سی 
بلبل کیچیک دور قرغه دن اونینگ اوحالیدن
او گلین عشقيده که شیرین دور بالی سی

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 
 
بیزدن آلگنلر گلستانین باغ نی
خوش هوا دېیب بېرگنلر کیکیک زاغ نی
لاوین آتشی نی کاشانه گه اورگنلر 
عقلسیز سیزلر دېیب بېرگنلر داغ نی

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 
 
مېن ونده ی بیر قوش که قۉللرینگه اېرکین من
دنیا سلطانی بۉلسم ـ ده یۉلینگه اوریلگن من
برچه غمین ایچیده خوشلی یره تینگ مېنگه
قدریم نی مست قیلیب او قدرگه توشگن من
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 
 
دوستلی تالینی اېکتی او قولدن
عشقین میوه سیدن بېردی او تیلدن 
می قیلدی اۉزنی خوشلی بېریب اۉزدن
مستلی نی یره تیب عاشق من دېدی دلدن
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 
 
سنېنگ یوزینگدن کۉزیمگه باشقه یوز یۉق
پروانه من عشقینگه کۉزیمگه باشقه کۉز یۉق
غنچه گل ـ گل باغیده تازه بۉلیب آچیلدینگ
سېندن باشقه بیر گلگه بو یوره گدن سۉز یۉق

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
  

عشقین جلوه سیده غم ـ ده شیرین
قنچه هم قاره بۉلسه عشق بیلن آق و زرین
تازه لی عشقدن عجب ساز و نواسی بار
نواسی نینگ رلیگه گل مثالی بهترین  
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 
 
ایسّیق دل بیلن کېلسه احوالنی سۉرسه
دل گه گل نی آچه دی یقینده بۉلسه
تیل گلیدن گپریب محبت نی یایسه 
عشقدن شراب بېره دی ونده ی ایسته سه 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 

 
گلین بوسه سیده معتاد عندلیب
بهار گه گل اونگه حبیب
اویغاق و یاتگنده گلین لبی لبیده
عشقین هنری که گل اونگه قریب

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 

 
گلین ایسی عشقین جانیدن پیدا
حریتی تام خوشروی لی هویدا
کۉکسیدن مهر بېریب یشش اوچون دنیا 
بال سینه سی که یششگه او روا

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
  

بختنی گلدن کۉریب بلبل تیتره یدی
یوره گدن دلنی بېریب قیلتیره یدی
شوخ کۉکسیده کاشانه  
گلین ایسیده غزل سیره یدی

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
  

عشقلی کۉزیدن یېلگن شمال بۉلسه
اېسریدی گلین ایسی عشقدن بیر حال بۉلسه
نازلی عشق صحنه سی اونینگ قاشیدن کېلسه 
یشش جایز بۉله دی عشقدن احوال بۉلسه  

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 

 
عشق مذهبیده اسیر بلبل
ترانه اوقیدی دایم روی گل
روا دور تیل نگار نی سېوسه
بېرسه نگار اۉزیدن بوی سنبل

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 
عشق ـ عشق دردنی آسان بېرمیدی
پرچه ـ پرچه اېتمسه درمان بېرمیدی
دوستدن دوستگه دردنی قۉیب
وصال نی ارزان بېرمیدی
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 


 
عشقلی طلسم انسان یا شیطانگه بېره دی
دل نی دېوانه قیلیب یا روانگه بېره دی
قانی او دلدن تۉکیب شیرین آرزو بیلن
یا که دنیا بوستانی یا ویرانگه بېره دی
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 

 
عشق باده سیدن ایچسنگ گل بیلن یاته سن
عشقدن مستانه بولیب عسل بیلن یاته سن
او عشقین باده سیده گرفتار روحیده
دل نی سین جاندن بېرسنگ بلبل بیلن یاته سن

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن