بیرینچی تورتلیلر

 
 
عجب بو زمانه غم بیلن دردلی قیلدی
الم نی روا قیلیب نامرادلی قیلدی
کۉز چشمه سیدن آغریگن یاش آقه دی
شونده ی بیر عذاب بیلن نامردلی قیلدی
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن قۉلینگنی توتگنیمده، دل ییریدن تیتره یدی
قیش بۉلسه بهار بۉلیب بلبل ده ی دل سیره یدی
گل بۉلیب مېنگه کېلدینگ لطف خدا بومی دور؟
جان قربان او خداگه دل دلگه قره یدی

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 
 
هر بیر مصراع شعریمده یشه تکن من سېنی
روح بېرگن مېن سېندن بیلمه دینگ سېن مېنی
فکریمده و قلبیمده بۉلمسنگ ممکن می دور؟
بیر گل بو دلیمده سن بیله سن می سېن بونی؟
 
 اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 

 
 
عجب بیر سېوگی بۉلدی دام اېله دینگ اۉزینگنی
شکاریم سن بۉلگین دېب، باغله دینگ سېن مېنی
محبت نینگ دینی گه بت پرستلیک بار می دور؟
باش قۉیدیم مېن سېنگه معبدیم دېب مېن سېنی

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
  
 
باشیمدن قنچه بیره م سن سیز بو عمر اۉتی
کېلمه دینگ سېن یانیمه عمر بې ثمر اۉتی
آغوشیم ایسینگ بیلن کۉز یاشیم سیل بۉلدی
یاندی دل بو هجر ده مونده ی کۉپ تعسیر اۉتی
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 
 
دلگه تویغولریم بار اگر اوزاق بۉلسنگ ینه
بوش اېمس سېنگه یوره گیم بو دل نی یولسنگ ینه
کیمسه سیزلیک بغیرده، قان قیلیب یوره ک یاقه ر
سېن مېنگه سېن عزیز سن قهرینگدن تۉلسنگ ینه

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 

کۉزلرینگگه باق سم ایتیب اۉزیمگه سېوگیلیم
جنت دور مونده ی گۉزل نینگ کۉز و یوزی اې گلیم  
کېچه کوندوز نورینگه مجنون له ب یۉلگه توش سم
هیچ قچان درد دېمی من بو گۉزلگه سنبلیم

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 

دلگه دور شونده ی هوس که یوزینگه باقگیم کېلور
غنچه گل قیزیل لبینگه جانیم نی یاقگیم کېلور
بۉش بۉلیب قالگن پیتگه تنگری سېنی توزتگن 
تنگری نینگ  هنریگه سوو کیبی آقگیم کېلور

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
  
 
گل عشقیده بلبل، بهار باده ایچیردی
تېوره ککه گل ساچیب عاشق لیک نی بېردی
سوداگه توشگن بلبل مست بۉلدی اۉقیش بیلن
گل ایسی نی آلیب هوشی نی عشقدن سۉردی

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 
 
نوروز گلی صحرا ده ایس چیقریب چیقدی
لاله اۉزینی ایتیب، دللرگه سلطان بۉلدی
ساووق لشکر نی آلدی سِحِر بیلن یۉقاتی
بهار هوا نی بېریب اطراففه خوشلیک ساچدی
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 


نوروزدن هوانگ بار اوندن بېرگین بوگون
بوگون اۉتسه، نوروز یۉق، بونینگ اوچون
آلاو اگر کول بۉلسه آتش چیقر می اوندن؟
بو اوچون ایستگیم بولمسن بگون سۉن

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن
 

 
سېنینگ گللی یوزینگدن قویاش کۉریلگن 
بوکون که نوروز دلگه خوشلی بۉلگن 
یېتیش ای تازه گل بو غملی دلیمگه
علاج که سېنگه بار بو اوچون تیل آچیلگن

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 
 
قدم قۉیگین عزیزم بوگون نوروز
بوگون سېنینگ یوزینگدن بهاریم پیروز
قره گۉزل کۉز بیلن تېوره ک گلدن تۉلگن
بوگللرنینگ ایچینده بهترین گل بو یوز
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 
 
بو معصوم گۉزل یوزینگ دلینگنینگ پاکلیگیدن
نور ساچه دی بو یوزینگ ظریفلی نازیگیدن
بو گۉزل تبسمینگ مکتب نینگ زمانیده ی
محبت او بېره دی تنینگنینگ کوکره گیدن

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 
 
یایلدی دلربا ایس بهارنینگ هواسیدن
تاغ و تاشدن و گل و گلزارنینگ ِاداسیدن
گلرنینگ گۉزل ایسسی جانده جان دور او ایس
مییه گه جان بېره دی بهارنینگ دواسیدن
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 
 
نوروز هییتیده دل نی آلگن بو روی 
گلده ی البسه سی بار جوده خوشروی
تېوره گیگه باقسنگ باده لی بهار او
گۉزل بو دف چله دی ایسی خوش بوی

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 
 
اویقیدن توردیلر گلزارگه کېتیلر
گل توپله ماق اوچون گلبهارگه کېتیلر
جمله قوشلر تۉپلمی ینگی بو کونده
سحردن آقشامگه چه گللی نارگه کېتیلر 
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
   
  
 دشت هواده چیقتیلر نوروز کونی قیزلر
باغچه دن تۉپله دیلر گوزل گللرنی اولر
اطراففه نظر تشله ب کۉردیلر گۉزلی نی
خوش بۉلیب اۉیینه دیلر نوروز کونی بولر  
  
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 

نوروز هییتتی کېلدی گل غنچه باز بۉلدی
دلگه باده لر بېردی آوازلی ساز بۉلدی
طنطنه و خوشلی هر یېرده مرحبالی
گللرنینگ ایسی بیلن بلبل پر آواز بۉلدی
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 

سبدگه گل تشله سنگ، دشت و صحرا او مثال
بلبل اۉینه ب اوقیدی هر یېرده اونی ده ی حال 
غزاللرنینگ مست لیگی اۉت و سبزه دن بۉلیب
انسانگه روح بېره دی مونده ی بیر گۉزل احوال

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن
 
  
 
یېل بۉلگن بهار هواسی زلفینگدن کېله دی 
دلگه روح بېره دی دل نی بهار قیله دی
قویاش ساچگن چهره نگ یولدوزلی کیچه لرگه
نوروز هواسی سېندن خوشلی یایه دی 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 
 
اویغان گلیم قیش اۉتتی هوالی بهار کېلدی
یېلگن گل هواسی کۉرگین نوبهار کېلدی
بو هوا تاپشیره دی باده لی پیاله نی
بهاردن شراب بېریب دېیدی بو گلزار کېلدی 
 
 اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
  
 
تاغ تاشدن کېله دی ینگی کونینگ دواسی
نوروزدگن بو کون که بهار بۉلگن هواسی
نې گۉزل دور بو دلگه گل و لاله لر بیلن
دلدن کېله دی بهار خوشلی صداسی 
 
 اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 
 

دلیمین باغچه سیده بو دلنینگ گلی سېن
هییت نوروزیمده بو دلنینگ بلبلی سېن
یایلگن بهار هوا بو سېنینگ ساچلرینگدن
جانیمگه جان بېره دی بو دلنینگ سنبلی سېن
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن  
 
 
 
تنگریدن مینگ التفات، او گللر عیاللر دور
او کرم معنی لی دنیا اوچون گوللر دور
قوللری ظریف توقیب حیات اوچون چراغان  
چېورلی سوغات بولیب بال ایچیندن باللر دور
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن