تۉرتلیکلر 3حق ـ امید نې یېر ده؟ بو جفالی ملککه
بخت ـ عدالت اۉلگن بو عزالی ملککه
مهرین مروتی نی آلگنلر ـ قاچگنلر 
غم نـی هدیه بیریب بېدوالی ملککه


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 

  

گلستاننین گل نی آلدیلر رنگ ساتیلر
سعادت نی اۉلدیریب بیزگه نیرنگ ساتیلر
هر طرفه ظلــم ـ نفاق اېکتیلر ـ اېکتیلر
ساز غم روا دېیب غمدن آهنگ ســـــاتیلر


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


کېلدیلر عالم صفتده گل نــــــی گلدن آلدیلر
اچّیق نی خلققه بېریب بال نی بالدن آلدیلر
آه بۉلسن حمق عقلگه بیزگه درد نـی ساتیلر
ینگی دنیا بو دېیب مال نــــــی مالدن آلدیلر 


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


ای کاش قارانغی کېچه ده ماه مدام بۉلــــسنگ
آیدین لتگن قویاشلی سحر ـ شام بۉلسنگ
گج ـ پېچ یۉلم قارانغــــــــی کونم
ای کاش آی مثالی نور دوام بۉلــــــــــسنگ


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


تنگری سېنگه التجا التجا بیلــــــــن دعا
یۉلینگه باش قۉیگن مــــن سۉزلریم ثنا   
قویاشلی بۉلسن سیندن سحر ـ شامم  
بیزگه رهنما بۉلـــــــسن قدرتینگ دوا


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


حیاتین هر قدمی اېگری بیلـــــــــــــن غم
خوشلگنینگ عوضیده قۉرقوو بیلـــــن وهم
یره تیش مونده ی بۉلسه چاره ونگه نی دیر که؟
ارچه دن تیاق یېگن انسانلی آدم 


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


چون قوش قفسگه دلم بۉلدی بو کېچه
ناله ســــی فغان بۉلیب گل دېیب قنچه
بو رمز محبتدن گــــــــــــلگه اثر یۉق
گل اۉزیگه مینــــگ غنچه بلبل پارچه


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


سحرین قوشی کېلدی گلدن بوسه آلدی
گل که نظر تشـــــــــــله دی ایتی بو بال دې
بو بوســـــــــه که شهد دور قوش بۉلدی بلبل
سېنگه قۉشیق اوقویدی حالــــــی بو حال دې


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


تاغدن یېلگن شمال کوچه دن کېچدی
عطر نی باغدن آلیب بیزگه او ســاچدی
الهی مونده ی شمال همیشه بۉلسین
دل نی که تازه قیلدی گلدی او آچدی


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


هر زمان گل ـ بلبل باغچه دن خبر بۉلسه
سحر شبنم بېره دی بلبل گلــــــــگه قۉشسه
او لحظه بوسه قیلسه گل نـــــــــی بېت دن
گل خروشـــــــــــــگه کېله دی هنرلی بوسه


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن