تۉرتلیکلر 1اول که هر کۉزی دنیا   
قاشلریگه اۉرگیله ی دوا   
چین ایته من دل بیرگن من اونگه
جانیم فدا بۉلسین روا 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن


توگه دیم عمریم نی زلف افشانینگ اوچون  
عشقینگه کباب بۉلدیم لب خندانینگ اوچون
نذرینگ نی مرهم اېله رحم قیل مینگه وفا
جانیمگه جان قالمدی سرو خرامانینگ اوچون

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 


اېشیتگین اۉرگیله ی گل یوزینگ اوچون بوگون  
گل یۉلینگه قان بېری، گل یوزینگ اوچون هر گون 
سېن مېنی بیر گلم سن باغ بوستان ایچیده  
قوچاقینگه جان بېری بو گۉزل ایسینگ اوچون


اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 
 

ای پری کۉز یاش مېنگه قالمه دی
بۉی بۉکیلدی جان جانگه قالمه دی
مهر شهد دینگ عقل و فکریم گه تورور
بو اوزاق لیگدن تولد قان قانگه قالمه دی


اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 


ای ستمگر سېن مېنی رسوای عالم اېله مه
کۉز یاشیم نی سېن تۉکیب جانیم گه الم اېله مه   
همنشین اېتینگ حریف نی بې وفا بۉلدینگ ینه  
او صحنه نی کۉسترب جانیم گه بیر غم اېله مه

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن 


کیمدن شکایت اېتسن بو قلبم پاره پاره 
هر قنچه علاج بېرسم توزلمه یدی دو باره 
هر پارچه پارچه پارچه یوز پارچه گه بۉلینگن
مینگ درد و الم بیلن چونکه بو یره یره

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن


فارسچه الف ب بیلن تورکچه یازی بۉلر می؟
میمون گه تۉن کییدرسه او بیر قاضی بۉلر می؟
کوچه بازار دن تۉپله ب هر بیر سطر ده قۉیسه 
نامنی او شعر ایتسه فرهنگ سازی بۉلر می؟

اوکتای اسلان اوچینچی یۉل نینگ قلمیدن


ای پری کۉز یاش مېنگه قالمه دی
قالمه دی بو جان جانگه قالمه دی
مهر شهددینگ عقل و فکریم گه تورور
بو اوزاق لیگدن تولد قان قانگه قالمه دی

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


ناز قیلمه که بوسه خدانینگ حکمی دیر
اجرا فرمان خدا حرمت و احترامی دیر
عسل شیرین دیر او لب بیر بوسه آلسم
او نعمت خدا که عشقین نامی دیر


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن   


  
یوز شربت اگر که یارین لبیدن یۉق
همه سی زهر دیر عشقین کتابیدن یۉق
شیرین دیر بوسه یارین لبیدن
بال یارین لبی دیر باشقه تابیدن یۉق  

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن


یایلی زلفینگدن یوره ککه بیر اۉق آتتینگ
عشق نی مذهب قیلیب یوره ککه سوقتینگ
قوش یوره گیم هوس بیلن اوچتّی سېنگه
شبنم بولیب عشــــــق بیلن اوستیمگه آقتینگ

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن


رخ بېر اۉزینگدن بیر بوسه ـ ده لبدن 
شربتی بال بۉلسین تحفه سی قلبدن  
اگر بوســــــــــــه ساتیلسه شیرین دوداغدن
مســـــــــــــــت کۉر مینی بو ثوابدن

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن

 
 
هر کېچه خیالیمده ماه تابانیم بار
بو عاشق کۉزیمده گل ریحانیم بار
مست من هوس بیلن کېچه و سحر ده
می ایچمه دن اۉزیمگه لب خندانیم بار

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن


لب نی بو لبگه قۉی که شراب یره تیلسن
بو دنیانینگ طرزیگه آفتاب یره تیلسن
شدت نی رد قیل که خوشلی کېلسن
عشقین شرافتیدن آداب یره تیلسن


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن


او قاشینگ نی عشوه سی که مستلی توفان
لبینگه هــــوس بۉلگن دل سېنگه حیران
اگر زیبا نگاه نــــــــــــــی اېله سنگ مېنگه   
اسیر قیله من دل نــــــــــــی جان نی قربان 


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن


عشوه بیلن جام بېر شیرین لبدن  
شرابی لبلی بۉلسین مهر و ادبدن
اگر که لب نی بېرسنگ لب نی بو لب گه
جان فداینگ بۉلسین بو دل طلبدن

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن


کۉزنینگ کرشمه سی که دل مجنون بۉلگن
مذهب دېدیم عشق نی که جنون بۉلگن 
قانون یۉق قرشیمه عشقدن باشقه حکمدار
زاهدلی قالمه دی عشق افزون بۉلگن


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدنبلبل که عشقین یۉل نی تاپتّی بوستانده
گلین لبی جام بۉلگن باده سی خندانده 
مســــت بۉلدی ـ تیل چیقردی ایتدی مېنگه 
جام باده گلدن که نغمه ســـــــی جهانده


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن