اۉزبېکی سیاسی پیام

اۉزبېکی سیاسی پیام! 
تنگری نینگ تۉقسان توقۉز آتی دن، انسان ده بۉلگن، معنوي جوهر دن، دوستلرگه سلام.  بیزیم زمانی میز تاریخ نینگ کۉپ اهمیت لی بیر دوره سی بۉلیب، اېسکی دنیا بیلن ینگی دنیا نینگ بیر قۉشاقی دیر. دنیا بیر قطب لی دن چیقیب، اییری اییری ینگی قطب لر گه کېتماق ده دیر. بو حقیقت نی بیلگن خلقلر، اۉز رول و اۉیینی نینگ ینگی دنیا ده عملگه آشیریب، ینگی دنیا نینگ تمدنی ده صاحب بۉلماققه دیر لر، یعنی اینترنیت زمانی باشله دی.               
بیز اۉزبېک تورکلر، تورک خلقلر آره سی، بویوک تمدن و عرفان صاحبی بۉلیب، تاریخ نینگ برچه زمانی ده، اۉز میز دن سۉز اېترگن بیر خلق بولیب، بیر بویوک خلق بیز.
اۉزبېکلر، افغانستان، اۉزبېکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اویغورستان، روسیه فدرال دولتی و باشقه جغرافیه لرده یشه ماققه دیرلر.               
مقدار باقیم دن، کۉرگنگه، اۉزبېک خلقلری، بیزیم جغرافیه نینگ بویوک خلقی دیر و بو خلق، کېله جککه ینگی دنیا نینگ بیر اهمیت لی اۉیینچی سی بۉلیب، اۉز نقشنی بو جغرافیه ده، اۉینه ی دی.                        
بیز اۉزبېکلر نینگ حشمتلی بیر تاریخ میز بار، بو تاریخ، عرفان و بیلگی بیلن تاج بۉلمیش بیر تاریخ دیر، بو باقیمدن تاریخ نی اوقیب، کېله جککه یورماق میز، بیزیم اوست میزگه بیر فرض حکم بۉلیب، کېره ک لی دیر، لاکن افغانستان نینگ تورکلری هر باقیمدن آرقه ده قالمیش بیر خلق بۉلیب، هر نگاه دن برچه مشکللری بار بۉلیب، کېله جکلرنی قارانغی یۉلده کۉرماق ده دیرلر، بو نینگ سببی، افغانستانی تورک خلقلرنینگ بیر سیاسی نظامی یۉق. بوکون افغانستان نینگ اوستی دن بویوک بیر سیاسی اۉیین اۉینه الماق ده دیر، بو سیاسی اۉیین، کېله جک نینگ بنیادی نی بوکون دن قۉییب، ینگی دنیا ده ینگی بیر قوریلیش دولت نی، افغانستان نینگ و پاکستان نینگ توپراقی دن، کېلتیرماقی ممکن، چونکه افغانستان نینگ بوکون کی جغرافیه سی حقیقت دن اوزاق بیر صنعي جغرافیه بۉلیب، کۉپلر مشکلگه روبرو دیر، بو مشکللر بیلن یشه ماق ممکن یمه س و هیچ بیر زمان، افغانستان، بو تشکیل خلقی بیلن و بو سیاسی جغرافیه سی بیلن و بو ایچ حقوقی بیلن بیر ملت و بیر دولت بۉله مس، زیرا طبیعت نینگ قانونی ده قرشی بو بیر خطا سیستم دیر!     
البته هر سیاسی اۉیین ده دین نی استفاده قیلیش و ملتلرنینگ عقیده حس دن او ملتلرنی تربیه قیلیش، سیاست نینگ بیر ظالم اۉیینی دیر، افغانستان نینگ خلقلری، بو اۉیینی بیر قربانی دیرلر.                                    
اېسکی دنیا و ینگی دنیا نینگ قۉشاق بو زمانی، خلقلرنینگ برچه قیینچیلیک لری بیلن قرشی قرشی کېلتریب، حیات دن بی زار قیلماق ده دیر.                                      
مېنیم عقیده م بو دیر که، اۉرته آسیا دولتلری هم، اېسکی دنیا نینگ بیر قوریلیش صنعي دولتلری بۉلیب، یا قان تۉکل مه ی و یا قانلی بۉلیب، ینگی نظام دنیا سی ده اۉتماقلری ممکن دیر، البته بو بیر زمان مساله سی دیر.        
چونکه اۉرته آسیا دولتلری کمونیست حزب نینگ امپریالیست عقیده سیگه باغلی ییرتیلمیش بیر اېسکی نظام دیر، بو نظام نینگ بر کۉپ مشکل موضوع لری بار. اگر که اۉرته آسیا دولتلری، خلقلرنینگ قیینچیلیک لرنی دموکراسی کۉریش بیلن حل اېتمه سه لر، بو جغرافیه ده خلقلر آیاق لانیب، اېسکی دنیا دن ینگی دنیا ده اۉتماق اوچون حرکت قیلیشلری ممکن دیر، او زمان اۉرته آسیا خلقلرنینگ حرکتلری، افغانستان نینگ تورکستان منطقه سی نی، اۉزی بیلن حرکت بېرماقی ممکن دیر. بیز افغانستان نینگ تورک خلقلری او کون اوچون قنچه فیصد حاضر بیز؟                          
بونینگ اوچون که، اگر پاکستان نینگ پشتون خلقلری سیاسی اۉیینلرنی افغانستان ده و پاکستان ده عملگه آشیر سه لر، بیر بویوک پشتون دولتی قوریله جک دیر، چونکه طالبان نینگ بۉلیشی و افغانستان نینگ ایچی دکی اوضاع سی، بو هدف اوچون اۉرته ده کېلمیش بیر پروژه دیر، او زمان بو پروژه نینگ ایکّینچی آیاقی اۉرته آسیا بۉله دی، یعنی بیر بویوک تورک دولتی قوریله دی.                                                    
سبب بو که، روسیه و چین و هندوستان و پاکستان حتی ایران و ترکیه نی، دنیا سیاستی ایچیده موازنه گه کېلتیرماقی اوچون بیر بویوک پشتون دولتی و بیر بویوک تورک دولتی، بو جغرافیه گه، غرب سیاستی گه ضروري و لازمی دیر، چونکه، بو یوز ییل اقتصادي باقیمدن، غرب نینگ چۉکلی شی و شرق دنیا سی نینگ پارلک یوز ییلی بۉله دی، بو سبب دیر که غرب دولتلری بعضی شطرنج سیاسی اۉیینلرنی اۉیینه ماق ده دیرلر، سبب بو که دنیانینگ کېله جکی، بویوک دولتلرنینگ قولی دن چیقیب تکنولوژی نینگ حاکمیتی گه کیره دی، بو حاکمیت، دنیا ده ینگی سیاسی اۉیینلر گه سبب بۉله دی و لاکن بو معنا گه یمه س که غرب دنیا سی، سیاسی اۉیینلردن حتمی مظفر چیق سه، بو باقیم دن که بو یوز ییل دنیا تاریخی اوچون بیر میلاد یوز ییل بۉله دی، بونینگ سبب بوکه دنیا ایلک دفعه تکنولوژی اینترنیت زمانیگه اۉتتی، بو سبب دن تولد دنیا ده ینگی سیاسی اۉیینلر اۉرته ده کېله دی، بو اۉیینلر، ایکّی خلق اوچون، یعنی «پشتونلر و تورکلر» اوچون بیر نعمت بۉلماقی ممکن دیر.                                                           
هر ملت بو یوز ییلگه اگر که بیلیم و تکنولوژی گه اېگه بۉلسه، «بو یوز ییل بلکه انسان نینگ آیاق قۉییشی کائنات گه عملگه کېله دی، چونکه قرآن ده بونینگ کوچلی اشارتلری بار [لقمان سوره سی 20 آیت و باشقه آیتلر] » دنیانینگ سیاستی ده سۉز صاحبی بۉله دی.                                                                            
یوقاری دکی سبب لردن تولد، بیز افغانستان نینگ اۉزبېک تورکلری باشقه قرینداش تورکلر بیلن ملی عقل نظام پروژه میزنینگ ییرتماق ده مجبور بیزلر، بو نظام باید که سیاسی کۉریشلر اوستی و هر عقیده اوستی فقط خلق میز اوچون مقدس بیر یۉل و گۉزل بیر تنظیم بۉلماقی شرط دیر. مېنیم فکریم بو دیر که هر انسان میز قیسی عقیده گه بۉلسه بۉلسین، مثال: مسلمان یا آته ئیست، او عقیده سی او نینگ وجدانی بیلن اونگه مربوط دیر، لاکن نظام میز و مقدس یۉل میز بو عقیده لر اوستی بیر حرکت بۉل مه سی لازم دیر، تا که خلق میز کېله جککه اۉز سیاسی اۉیینی نی اۉینه یه بیلسینلر.                                                
اگر آیدینلر میز، خلق میز نینگ کېله جکی اوچون، بیر بیری نینگ عقیده سیگه حرمت قیلیب، خلق میز اوچون ینگی فکرلر نی اۉرته ده قوی سه لر، او زمان خلق میز اوچون بیر سیاسی نظام قوریلمسی ممکن بۉله دی.              
بو نظام و بو یۉل اوچون، بیرینچی شرط، آیدینلر میز نینگ عقلیده قوریلیب بیر ینگی کلتور اۉرته ده کېلماقی لازم دیر، چونکه هر زمان ینگی دنیا اول ذهن ده قوریله دی، سۉنگ، عمل ده آشیریله دی، بو نینگ اوچون اول آیدینلرمیز اۉزلر دن شو سوال نی قیلسینلر، کېله جک اوچون سیاسی بیر حرکت میز بولسین می؟ یا که باشقه لرنی آغزیگه قره ب، قول می بۉله لیم؟                                                                      
بیر خلق نی، ملی بیر عقل بیلن رهبرلیک قیلیش ممکن، بو کلتور یوز بېر مه سه بعضی زمانلرده بعضی انسانلر، اۉزنی قهرمان کوزه تیریب، خلق نینگ تمیز حسی دن استفاده قیلیب، خلق نینگ کېله جکی نی قارانغی لیککه کېلتیردی، او زمان خلق ناامید بۉلیب او حتشاملی روح اۉرته دن کېته دی.                                                     
مېن بو یۉل اوچون هدفلی بیر مقدس یۉل ده چیقتیم، سیز محترم آیدینلر بو یۉلده بار می سنیز؟ یا که یۉق می سنیز؟
بونینگ قرارنی هر آیدین میز اۉزیگه بېرسین، اگر که بو مقدس یۉلده خلق میز اوچون چیق سه لر، بو معنا گه یمس که، مېن افغانستان گه باریب بیر حزب قورسه م و اولر او پارتی یم گه کېل سه لر، مېن هیچ بیر زمان بیر پارتی قورمه م یا که افغانستان گه باریب بیر مقام دعوا قیل مه م، مېنی دعوام اوکه، خلق میز نینگ آره سی ده بیر گۉزل کلتور اۉرته ده کېلسین، بو کلتور خلق میز نینگ سیاسی اویغانشی نی، ادبیات اویغانشی نی و باشقه جوهر اویغانشلریگه سبب بولسین و بو محتشم کلتور بیلن هر انسان میز اۉز جوهرنی کشف قیلیب، بیلگن ایشینی قیلسین، یعنی مهندس میز مهندس لیکه عالم بولسین، سیاسی چهره لرمیز سیاست نی بیلسینلر، شونده ی هر انسان میز خلق اوچون بیلیم نینگ اۉرته ده قۉیسین و لیکن بیر ملی مرکز عقل پروژه میز نینگ تېوره کی ده عملگه کېلسین.                                    
باید که بیز خلق میزنینگ کېله جکی اوچون، استعدادلی اولادلر میز نی تاپیب، اولر نی علم نینگ آرقه سی ده رهبرلیک قیلماق میز لازم.                                                             
مېنیم عقیده م او که، ملی عقل پروژه میز نی، افغانستان نینگ تورکلری که دنیا نینگ هر بیر یېر ده یشه ماق ده دیر، اۉز  تېوره ک ده کی کیشیلر بیلن اۉرته ده قۉیب، هر بیر انسان میز اۉز فکرنی ایتیب اگر که بو کلتور نی آره میز گه پیشر سه ک، او زمان اگر که مېن بو مقدس هدف نی افغانستان ده عملگه آشیرآل مه سه م، بې گمان که بیر کون بیر ییگیت میز، بو مقدس یۉل نی بجره دی، چونکه بیز او یۉل نینگ فرمول نی اۉرته ده قۉی میز.                 
مېن ادبیات دن کېل مه دیم، مېن سیاست دن کېل مه دیم، مېن ملالی دن کېل مه دیم و لاکن تصمیمیم بۉلدی که ادبیات گه علاقه تاپتیم، سیاست گه علاقه تاپتیم، دینی موضوع لر گه علاقه تاپتیم، تاریخ و اقتصاد گه علاقه تاپتیم و بو یۉللرگه اېپ ینگی فکرلر اۉرته ده قۉی مه گه قرار بېردیم و قۉرقمه دن جسارتیم بیلن یوروماققه قرار بېردیم، مېنیم فکریم بو دیر که، هر انسان میز اۉز جوهر نی قۉرقمه دن کشف اېتسین، اگر بیر یۉل گه تۉقسان توقۉز دفعه خطا قیل سه هم، بیلسین که یوزنچی دفعه او باشقه لرنینگ اوستی ده عالم بۉله دی، بو فکر بیلن یۉلده یوروماققه قرار نی بېرسین.    
مېن فیسبوک صحیفه سی ده و  www.oktayaslan.com اینترنیت سایت ده تورکلر نی تاریخ نینگ «فارسی» و اۉزبېکی شعرلریم نی نمایش گه قۉیب خدمت ده بۉله من. البته مېن تاریخ نینگ مسلکی دن کېل گه نیم یۉق، لاکن اجدادیم نینگ تاریخی نی بیلماق اوچون علاقه تاپتیم، چونکه تاریخ نی بیلمگن بیر خلق، کېله جک اوچون یورماقی ممکن یمه س. مېنیم «تاریخ تورک ها» کتابیم، قبول بۉلگن کتابلردن استفاده بۉلیب، خلق میز اوچون بیر ساده کتاب بۉله دی، سبب بو که هدفیم ینگی نسل لر نی تاریخ گه یقین قیلماق دیر.                                       
اۉزبېکی شعرلریم نینگ هر بیری بیر حکایه سی بۉلیب بیر فلسفه سی بار و مېن زمان  زمان ترکیه دکی بعضی اثرلر دن استفاده قیلیب، اولر دن الهام الیب اۉزبېکی شعرلریم  نی، ینگی بیر روح و اۉز قلمیم نینگ کلتور و ادبیاتی بیلن خلقیم گه تقدیم اېته من، چونکه مېنی کۉریشیم شو که اۉزبېکی تیل و ادبیاتی، افغانستان ده تار بیر یېرده، روح و گۉزلی لرنی قۉل دن بېریب، اۉلیم گه محکوم بۉلگن بیر تیل و ادبیات دیر، شونینگ اوچون فکریم شو که بیز افغانستان نینگ اۉزبېک خلقلری، بیلماق میز شرط که، قرینداش تورکلر نینگ ادبیات بیلن اۉز ادبیات میز نینگ ازدواج گه بېرماق میز نی زمانی کېلگن، زیرا هر تیل و ادبیات اگر که بای و ملایم و گۉزلیگی، بۉلسه، آیاققه قاله دی، بۉل مه سه اگر که تار بیر یېرده سیقیشتیرالگن بۉل سه، او تیل و ادبیات اۉلیم گه محکوم بۉله دی.                                 
مېنی عین نهایت آگاه لیک بېریشیم شو که هر بیر ییگیت اسلان میز قۉرقمه دن کېله جککه یورسنگ، یورسنگ که ایچی دکی جوهر نی کشف اېتسین، کشف اېتسین که او جوهر نینگ ایچیده، انسان نینگ دوستی مولانانینگ روحي بار، نوایی نینگ ادب عرفان علمی بار، بابر شاه نینگ سیاسی ذکاوتی بار، تیمور بابانینگ حشمتلی جسارتی بار، بو جوهرلرنی اۉز وجودی دن کشف اېتسین که بو زمان نینگ بو کونی اوچون شیطانلی اۉیینلری بار، تا او جوهرلر بیلن اۉز ملی عقل اۉیینی نی اۉینه یه بیلسینلر.                                                                  
دېگنیم شو که، بو دنیا ده هر بیر ملت اۉز قدر نی یازه دی، ایستر قول بۉلسینلر، ایستر سلطان بۉلسینلر، الله بو تقدیر نی فقط انسان نینگ اۉز ذکاوت و قۉلیگه بېرمیش، اگر مېنی نطقیم نی قبول اېت مه سه لر، الله نینگ اۉز سۉز نی قرآن دن سجده سوره سی دن، اۉن اوچنچی آیت دن اوقوسینلر، الله کائنات نینگ ایچی دکی هر بیر بیری نی، الله نینگ قۉیگن قانونی ایچیده، اۉز حریتی ده بېرمیش. دېگنیم شو که سېن کوچه بازار نینگ دینی گه کېت مه، الله نینگ دینی گه کېتگن، الله سجده سوره سی ده ایته دی «اگر خواهله سه م اېدیم، مجبور قیلیب هر کیم نی، بیر یۉل گه سوقی دیم، یعنی «جبری هیچ بیر تقدیر قۉیمه دیم» لیکن مېنیم نطقیم حق که، خطا قیلگن انسانلردن و جنلردن « یعنی کۉز گه کۉرلمگن مخلوق لردن»، جهنم نی تۉلدیره من»                                                            
 
من اۉلکه م نینگ هوا سی من حریت نینگ صدا سی من  
باقمه یین عاجز لییم گه من خلقیم نینگ فردا سی من  
خلقیم اوچون هر غوغا ده بدل بېریب هر دعوا ده                                               
بو یۉل اوچون هر فضا ده من خلقیم نینگ سودا سی من                                
خاطره دیر هر پارچه سی روا دیر خاطره سی                                             
اجدادیم دن مېن گه یادگار من وطن نینگ غوغا سی من                                  
کېلر کونلر کېلر البت بو تاریخ نینگ او کونلری                                            
قدم لریم او کون اوچون من بو یۉل نینگ دوا سی من                                             
مولانانینگ او سېسی دن نوایی نینگ دعوا سی دن                                              
تیمور بابا نینگ شخص دن من اولر نینگ هوا سی من                                 
جسمیم قربان بو اۉلککه قانیم فدا بو اۉلککه                                               
روحیم بو ملتیم اوچون من اۉلکه نینگ سودا سی من                                   
خوش بۉل مه سین دشمنلریم اۉلمیم دن هیچ بیر زمان                                  
ییگیت اۉل مه س هیچ بیر زمان من بو یۉل نینگ روا سی من                            
جسمیم توپراققه قۉشیل سه سېسیم هوا گه قۉشیل شه                                       
روح یم که بو خلقیم اوچون من خلقیم نینگ دعوا سی من                              
اوکتای اسلان اوچنچی یۉل «راه سوم»