مریـــــم

مریــــــم کتاب آخری مکتب راه سوم می باشد، رخدادهای سیاسی اجتماعی افغانستان از زمان شاه تا امروز، با رویدادهای وقوع شده در جهان با داستان شیرین عشقی که سرگذشت دوره جوانی ام را بیان می سازد، باسروده ها در نظر گرفته می شود. در این کتاب از یک طرف رویدادهای مهم جهانی و وطنی پیشکش می شود، از جانب دیگر از اتوپیای مکتب راه سوم اهمیت ملت بودن مردم یک کشور که از مختلف ملت ها تشکیل دارند در نظر گرفته می شود. مریم دختر پشتون از منطقه قندهار بود که در شهر کابل تولد و بزرگ شده بود، در آغاز جوانی ام، مانند هر جوان با هوس و خیال های جوانی با عاشقی خیال پرست این مرحله را که سپری می نماید حقیقت داستان من هم بیشتر از این چیز دیگر نیست و لاکن باتلاش ها که با مریم دوست شده بودم هنوز در بهار دوستی قرار داشتیم مریم با انفجار بم خائنانه جان شیرین اش را از دست داد، این حادثه بردایم برایم میلاد شد و بالای من بر دایم تاثیرآور شد و سبب نوشتن کتاب ها و اتوپیای مکتب راه سوم با سروده ها همین حادثه شد، داستان شیرین کتاب مریم از یک جانب حکایت یک جوان ترک را با یک جوان پشتون پیشکش می سازد از جانب دیگر در بین داستان شیرین تلخ این کتاب بسیاری از حوادث سیاسی اجتماعی افغانستان و جهان را با صحنه های شیرین تلخ در خدمت قرار می دهد. از دیدگاه من این کتاب مهمترین کتاب مکتب راه سوم از خاطرات من و گرگ ها می باشد.