آواره

 
داستان کتاب آواره ادامه حکایه ی کتاب مادر می باشد، این بار از دنیای ریس زاده حکایه بیان می گردد، در کتاب آواره داستان های تلخ آواره های افغان زیر قلم گرفته شد و چگونگی ویران شدن ارزش های افغانستان بار دیگر پیشکش شد این بار از دیگر زاویه.
مجادله ریس زاده خاطر نجات یگانه فرزندش چه حوادث را سبب می شود؟ چه پیام ها در جامعه دارد؟ کتاب های مکتب راه سوم تصویربرداری می کند از حادثه های این عصر وطن و دنیا برای نسل های آینده.
کتاب ها به نوبت از این سایت اینترنتی نشر می گردد.