نصیحت زلیخا مادر به فرزند

 
زلیخا مادر با شکایتها با ریختن اشک های چشمان روی فرزند را بوسید در روح فرزند گفت: عزیزم جان جگرم شاید زمانی شود اهریمن ذهنت در عقل تو شک شبهه بیاورد تا از خویشتن بپرسی کجاست خدا؟
کجاست قدرت یکه فطرتی عالم مقابلش او در سجده است؟
هرگز از کرانه های دور جستوجو مکن بلند شو مقابل آینه ایستاد شو در آینه بزرگ ترین اثر وی را از آینه ببین.
یک بار در تفکر برو آن چه عقل می گویم هسته آن را مطالعه کن. وی یک دنیای بزرگ است سرحد ندارد. با همه امکانات بی مرز آن، تنها اندازه ناچیز آن را استعمال می کنیم آیا درک کرده می توانی؟
فقط از یک یا دو در صد حتی کمتر از آن را استفاده می کنیم آیا در بین او خداوند را دیده نمی توانی؟
در بوستان برو یک شقایق زیبا را دیدن کن ببین چگونه نقاشی شده است؟
آیا نقاش وی را شناسایی کرده نمی توانی؟
گل سرخ ستاره قطبی سفید را ببین چی نازک تنظیم شده است؟
آیا ظرافت ماهری استاد وی را تصور کرده نمی توانی؟
نیلوفرهای زیبا را ببین با زیبایی های وی زیبایی اش را انعکاس داده است آیا زیبایی او خالق را دیده نمی توانی؟
در آسمان نیلگون دیدن کن او گنبد زیبا را ببین احتشام وی را نمایان می سازد آیا قدرت وی را درک کرده نمی توانی؟
در شب های تاریک، چراغان بودن ستاره ها را ببین حشمت وی را بیان دارند تا تو درک کنی آیا تفکر کرده نمی توانی؟
بر برف ببین در باران ببین فیض برکت وی را مژده می دهند آیا سخاوت او قدرت را درک کرده نمی توانی.

اگر همه گزیده ها یک ترتیب و قانون داشته باشند بدان قانون گذار حتمی است.
قانون گذار لازم نمی بیند تا بنده هایش را مکفوف ببیند. از عظمت و بزرگی اش علاقه ندارد تا بنده ها در نظر وی مطموس ها نمایان شده در تلاش دیدن مستقیم وی باشند.
چون که بیشتر از بنده ها، وی بر بنده ها ارزش و احترام قایل است. پس هر زمان الله را در هر جا دیدن کن. از این روکه در هر جا اثرهای بی نظیر وی وجود دارد تا تو نزد پروردگار نابینا نمایان نشوی.
در این مسیر از نیمچه دیندارهای احساساتی گریز کن، بر آته ئیست شدن جوانان، بیشترین نقش را این ها بازی دارند نه بی ایمان دار ها...
دنیا را خراب ساخته نیمچه دان های نادان
 با رفتارهــــــای کسل نیمچه های جاهلان
 بی ادراک آزاد کــــــنی اداره ی زبان را 
 اباطیل حاکــــــم میشه با رفتارهای بطلان                                        
 
اوکتان اصلان راه سوم.  4/26/2016